Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 9 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 197-216
Pranje novca u međunarodnom i krivičnom pravu Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Sažetak
U strukturi nacionalnog, ali i internacionalnog kriminaliteta danas preovladava kriminalitet upravljen na štetu imovine drugih fizičkih i pravnih lica (pa čak i čitavih država) pri čemu pojedinci, grupe i čitave organizacije postupaju u vršenju svoje kriminalne aktivnosti vođeni namerom pribavljanja protivpravne imovinske koristi. No, to nije dovoljno, pa tako pribavljeni novac i druge imovinske koristi ova lica pokušavaju da legalizuju, odnosno da ih stave u legalni promet, opticaj (da im pribave legalni osnov sticanja). S druge strane, učinioci ovakvih kriminalnih dela imaju potrebu da prikriju i pravo poreklo ovakvog novca ili koristi. Stoga su ne samo pojedine države, već i čitava međunarodna zajednica uvidele opasnost od ovakvih kriminalnih delatnosti pojedinaca i grupa koje imaju za cilj pranje i prikrivanje novca i druge imovinske koristi stečene vršenjem krivičnih dela. Tako međunarodno pravo, kao i krivično pravo Srbije predviđaju krivičnu odgovornost za pranje novca kao krivično delo zaprećeno strogim kaznama čiji je cilj sprečavanje i suzbijanje ovakvih društveno opasnih delatnosti.
Reference
*** (2011-2015) Narodne novine, Br. 125 (2011), 144 (2012), 56 (2015) i 61 (2015)
*** (2017) Službeni glasnik RS, Br. 113
*** (2005/2016) Službeni glasnik RS, Br. 85 (2005), 88 (2005), 107 (2005), 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012), 104 (2013), 108 (2014) i 94 (2016)
*** (1990) Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, Br. 14
*** (2016) Službeni glasnik RS, Br. 94
*** (1997-2007) Narodne novine, Br. 110 (1997), 27 (1998), 129 (2000), 51 (2001), 105 (2004),84 (2005), 71 (2006) i 110 (2007)
Degan, V.Đ., Pavišić, B. (2005) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka: Pravni fakultet
Degan, V.Đ., Pavišić, B., Beširević, V. (2013) Međunarodno i transnacionalno krivično pravo. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, Đ. (2011) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2006) Krivično pravo. Beograd: Projuris
Jovašević, D. (2017) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije
Jovašević, D. (2011) Međunarodno krivično pravo. Niš: Pravni fakultet
Jovašević, D., Ikanović, V. (2015) Međunarodno krivično pravo. Banja Luka: Univerzitet Apeiron
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Novoselec, P. (2001) Gospodarska kaznena djela. u: Zbornik radova, Aktuelna pitanja kaznenog zakonodavstva, Zagreb: Pravni fakultet, str. 3-5
Pavišić, B. (2006) Kazneno pravo Vijeća Europe. Zagreb: Golden marketing
Pavišić, B., Bubalović, T. (2013) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka: Pravni fakultet
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakonika. Zagreb: Narodne novine
Petrović, B., Jovašević, D. (2010) Međunarodno krivično pravo. Sarajevo: Pravni fakultet
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo. Splošni del in osnove posebnega dela. Ljubljana: Založba GV
Simović, M., Simović, M., Todorović, Lj. (2015) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Fineks
Turković, K., i dr. (2013) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Narodne novine
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880197J
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka