Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 10 od 23  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 4, str. 145-161
Suzbijanje nasilja u porodici u Republici Srbiji
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Na bazi preuzetih međunarodnih standarda koji su sadržani u brojnim dokumentima međunarodnih organizacija univerzalnog i regionalnog karaktera (Savet Evrope, Evropska unija) i Republika Srbija je donošenjem novog krivičnog zakonodavstva 2005. godine i njegovim noveliranjem 2009. i 2011. godine propisala posebno krivično delo nasilje u porodici. Predviđajući krivičnu odgovornost i kažnjivost za najteže oblike nasilja među srodnicima na taj način se i Srbija približila brojnim drugim pravnim i društvenim sistemima u ovom pogledu. U radu se analiziraju međunarodni standardi evropskih regionalnih organizacija i njihova inplementacija u krivičnom zakonodavstvu Srbije sa teorijskog i praktičnog aspekta.
Reference
*** (2005) Porodični zakon. Beograd
*** (2002) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 10
*** (2005) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 18
*** (2005/2016) Službeni glasnik Republike Srbije, broj: 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016
*** (2016) Službeni glasnik Republike Srbije, broj 94
*** (2013) Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, broj 12
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo posebni dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Čović, A. (2013) Značaj ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Strani pravni život, vol. , br. 3, str. 279-292
Đorđević, M., Đorđević, Đ. (2010) Krivično pravo. Beograd
Gasmi, G. (2014) Nova konvencija Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja 'Istanbul konvencija' - značaj ustanovljavanja evropskih pravnih standarda. Strani pravni život, br. 2, str. 37-56
Gjurgiq, V., Jovaseviq, D. (2011) E Drejta penale. Beograd: Kaptina e vecante
Jovašević, D. (2007) Krivični zakonik sa uvodnim komentarom. Beograd
Jovašević, D. (2011) Međunarodno krivično pravo. Niš
Jovašević, D. (2014) Krivično pravo - posebni deo. Beograd
Jovašević, D., Ikanović, V. (2015) Međunarodno krivično pravo. Banja Luka
Jovašević, D. (2010) Medjunarodna krivična dela - odgovornost i kažnjivost. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kokolj, M., Jovašević, D. (2012) Krivično pravo Republike Srpske - Opšti i posebni deo. Bijeljina
Kovaček-Stanić, G., Samardžić, S. (2014) Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Mrvić-Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Beograd
Pavišić, B., Bubalović, T. (2013) Međunarodno kazneno pravo. Rijeka
Pavišić, B. (2006) Kazneno pravo Vijeća Europe - izvori, komentari, praksa. Zagreb, str. 259-261
Petrović, B., Jovašević, D. (2010) Međunarodno krivično pravo. Sarajevo
Samardžić, S. (2012) Pravni mehanizmi zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na nivou Evropske unije i Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 423-442
Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonik sa kraćim komentarom. Beograd
Simić, I., Petrović, M. (2002) Krivični zakon Republike Srbije - praktična primena. Beograd: Poslovna politika
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1804145J
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka