Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:24

Sadržaj

članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 177-189
Privredni prestupi od prijave do presude u Republici Srbiji
aVisoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beograd
bPravni fakultet u Novom Beogradu

e-adresabulatovicniksa@gmail.com, dejanadjordjic@yahoo.com
Ključne reči: privredni delikti; privredni prestupi; prijava; optužnica; presuda
Sažetak
Osnovni problem ovog istraživanja je korelacija između prijava, optužnica i presuda za privredne prestupe u Republici Srbiji. Predmet rada je analiza korelacije odnosa privrednih prestupa u lancu krivično-pravnog sistema od prijave do presude u celini, ali i zasebno, od prijave do optuženja i od optuženja do presude. Prilikom istraživanja koristili smo većinu osnovnih metoda naučnog saznanja analize, sinteze, dedukcije, indukcije, korelacijei statističku metodu. Značaj istraživanja je utvrditi kolika je stopa korelacije između podnetih prijava, podignutih optužnih akata i presuda. Ako je negativna korelacija od prijave do presude visoka, onda su istražni i prethodni postupak pokazali neuspeh. Visokom negativnom korelacijom između podnetih prijava protiv fizičkih lica u odnosu na podnete optužne akte i donete presude, ne samo da se ugrožavaju prava građana, već se ovakvim postupcima opravdano dovodi u pitanje kredibilitet organa postupka, i bitno utiče na isplatu štete koja je pričinjena licima protiv kojih je pokrenut postupak.
Reference
*** (2001) Zakon o privatizaciji. Službeni glasnik RS, br. 38
*** (1977-2005) Zakon o privrednim prestupima. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, br. 4/77, 36/77 -ispr., 14/85, 10/86 (prečišćen tekst), 74/87, 57/89 i 3/90, br. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001, br. 101/2005 -dr. Zakon)
Aleksić, Ž., Škulić, M. Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za publikacije, str. 368-369
Bogić, J. (2011) Zakonom protiv zakona. Beograd: CodexCommerce, str. 63
Bulatović (2018) Transformacija privrednih subjekata kao faktor neuspešne privatizacije privrede Republike Srbije. Beograd: Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, str. 46-114
Ignjatović, Đ. (2011) Kriminologija. Beograd: Dosije, str. 55
Ilić, R., Dinić, S. Kazneno pravo - prekršaji i privredni prestupi. Beograd: Megatrend univerzitet, str. 223
Jovašević, D. (1997) Komentar Zakona o privrednim prestupima. Beograd: Službeni List SRJ, str. 9
Marković, V. (2017) Privredno finansijska regulativa. Beograd: Univerzitet Singidunum, str. 214
Mijatović, M.D., Pejanović, D.B. (2018) Shvatanje korupcije u naučnoj teoriji, međunarodnim dokumentima OUN, EU i praksi u BiH. Baština, br. 46, str. 201-209
Nicević, M., Ivanović, A.R. (2012) Organizovani privredni kriminalitet kao faktor ugrožavanja ekonomske bezbednosti. Ekonomski izazovi, vol. 1, br. 1, str. 87-99
Nikolić, Z. (2000) Kriminologija sa socijalnom patologijom. Beograd: Narodna knjiga, str. 238
Paunović, S.S., Dimić, M.S., Arsenijević, O.M. (2019) Analiza društveno-ekonomskih kretanja u Srbiji u uslovima krize. Baština, br. 48, str. 153-170
Republički zavod za statistiku (2018) 25.10., viđeno 18.03.2018. stat.gov.rs
Sokolović, R. (2018) Poreski delikti i privredni prestupi. Beograd: Prima, str. 305-306
Vasić, N.A. (2011) Odabrana privredna zapažanja - Branislav Đ. Nušić O Kosovu. Baština, br. 30, str. 249-254
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina1949177B
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka