Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Stavovi univerzitetskih nastavnika u pogledu primene platforme Mudl na filološkim predmetima
aUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
bUniverzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet, Ljubljana, Republika Slovenija

e-adresaborislava.erakovic@ff.uns.ac.rs
Ključne reči: Mudl; univerzitetska nastava; filološki predmeti; kolaborativna nastava
Sažetak
Edukativna platforma Mudl (eng. Moodle), koja je zasnovana na sociokonstruktivističkoj epistemologiji, više nije novina u univerzitetskoj nastavi. Pitanje je, međutim, koliko se u praksi ostvaruje njen potencijal za saradnički rad i prebacivanje centralne uloge u učionici s nastavnika na studenta. Na filološkim predmetima se značajan deo programa odnosi na pisanje tekstova, te je podsticanje interakcije između studenata tokom rada na takvim zadacima, koji se obično rade samostalno, poseban izazov. U radu ispitujemo postojeće prakse u primeni Mudla na filološkim studijama kako bismo (a) utvrdili tipove zadataka kojima se ostvaruju različiti ciljevi nastave; (b) analizirali razloge zbog kojih su drugi zapostavljeni i (v) ustanovili u kojoj se meri platforma koristi za podsticanje aktivnog učešća i međusobne interakcije studenata. Predstavljamo rezultate onlajn upitnika na koji su tokom letnjeg semestra 2017/2018. godine odgovorila četrdeset četiri nastavnika i saradnika sa šest univerziteta iz Srbije, Slovenije i Hrvatske. Podaci su kvantitativni i kvalitativni, te je stoga primenjena kombinovana metoda obrade podataka - deskriptivna analiza i neparametrijski testovi: hi-kvadrat test, Maknemarov i Kruskal-Volisov test. Rezultati pokazuju da se Mudl u nastavi na ispitanim filološkim kursevima koristi radi brže komunikacije, preglednijeg pristupa nastavnim materijalima i praćenja aktivnosti studenata, dakle, kao podrška dominantno transmisionoj, a ne saradničkoj nastavi. Da bi se Mudl u većoj meri primenjivao kao podrška nastavi zasnovanoj na sociokonstruktivističkoj epistemologiji, obuka za njegovu primenu bi trebalo da uključuje i upoznavanje sa prednostima takvog pristupa nastavi. Rezultati ukazuju na potrebu za razvojem i testiranjem novih aktivnosti koje podstiču vršnjačku saradnju na tekstualnim zadacima.
Reference
Boelens, R., Voet, M., de Wever, B. (2018) The design of blended learning in response to student diversity in higher education: Instructors' views and use of differentiated instruction in blended learning. Computers & Education, 120: 197-212
Damnjanović, V., Jednak, S., Mijatović, I. (2015) Factors affecting the effectiveness and use of Moodle: Students' perception. Interactive Learning Environments, 23(4): 496-514
Đukić-Mirzajanc, M.Đ. (2019) The effectiveness of learning German on Moodle. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 3, str. 130-150
Eraković, B. (2017) To what extent do student expectations influence the application of a collaborative learning model?. u: Hagemann S., Neu J., Walter S. [ur.] Translationslehre und Bologna-Prozess: Unterwegs zwischen Einheit und Vielfalt / Translation/Interpreting Teaching and the Bologna Process: Pathways between Unity and Diversity, Berlin: Frank & Timme, 87: 283-307
Eraković, B.R., Lazović, V.S. (2017) Prednosti i nedostaci sistema za podršku učenju u konstruktivističkom pristupu nastavi prevođenja iz perspektive studenata - Mudl i Edmodo. Nastava i vaspitanje, vol. 66, br. 2, str. 259-272
Ertmer, P.A. (2005) Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration?. Educational Technology Research and Development, 53(4): 25-39
Gojkov, G. (2006) Metateorijske koncepcije pedagoške metodologije. u: Uvod u pedagošku metodologiju, Vršac: Viša škola za obrazovanje vaspitača, www.vskolavrsac.edu.rs/knjigeGG/Metateorijske koncepcije pedagoške metodologije pdf., 10.9.2011
Gojkov, G.S. (2002) Od konstruktivizma do alosteričnog modela učenja. Zbornik Katedre za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 17, str. 30-41
Gojkov-Rajić, A.J., Šafranj, J.F. (2019) Mišljenje studenata o primeni MOODLE platforme za učenje stranog jezika struke. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 2, str. 135-150
Ivanović, M., Welzer, T., Putnik, Z., Hölbl, M., Komlenov, Ž., Pribela, I., Schweighofer, T. (2009) Experiences and privacy issues: Usage of Moodle in Serbia and Slovenia. u: International Conference ICL 2009: Interactive Computer Aided Learning, Villach, Austria, 416-423
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2001) Aktivno učenje. Beograd: Institut za psihologiju, 2, Posećen 30. avgusta 2019. godine na: http://eduforum.rs/pdf/Aktivno_ucenje_sr.pdf
Kim, M.K., Kim, S.M., Khera, O., Getman, J. (2014) The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. Internet and Higher Education, 22: 37-50
Kirschner, P.A., Sweller, J., Clark, R.E. (2009) Epistemology or pedagogy, that is the question. u: Tobias S., Duffy T.M. [ur.] Constructivist instruction: Success or failure?, New York: Routledge, 144-157
Kirschner, P.A., Sweller, J., Kirschner, F., Zambrano, R.J. (2018) From cognitive load theory to collaborative cognitive load theory. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 13 (2), 213-233
Kirschner, P.A., Sweller, J., Clark, R.E. (2006) Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, 41(2): 75-86
Kovačević, Z. (2004) Kooperativni oblici učenja u nastavi koja traži i daje više. Pedagogija, vol. 59, br. 1, str. 104-110
Ljubojević, D. (2015) Razvoj veštine akademskog pisanja na engleskom kao stranom jeziku pomoću alata za saradničko učenje i ocenjivanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet, doktorska disertacija
Ljubojević, D. (2010) Primena LMS moodle-a u nastavi stranih jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 4, str. 115-125
Mckenzie, W.A., Perini, E., Rohlf, V., Toukhsati, S., Conduit, R., Sanson, G. (2013) A blended learning lecture delivery model for large and diverse undergraduate cohorts. Computers & Education, 64: 116-126
Milićević, V., Milićević, Z., Milić, N. (2014) Elektronsko učenje u Srbiji primenom Moodle softvera. Bizinfo (Blace), vol. 5, br. 1, str. 71-82
OECD (2005) Executive summary: E-learning in tertiary education: Where do we stand?. Retrieved September 1, 2019. from www: http://www.oecd.org/innovation/research/34899903.pdf
Pavlović, B.S. (2004) Partnerski odnosi u nastavi kao faktor podsticanja učenja i kognitivnog razvoja. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 36, str. 151-167
Pešikan, A. (2010) Savremeni pogled na prirodu školskog učenja i nastave - socio-konstruktivističko gledište i njegove praktične implikacije. Psihološka istraživanja, vol. 13, br. 2, str. 157-184
Pešikan, A.Ž. (2016) Najčešće zablude o informaciono-komunikacionim tehnologijama u obrazovanju. Nastava i vaspitanje, vol. 65, br. 1, str. 31-46
Popov, V., van Leeuwen, A., Buis, S.C.A. (2017) Are you with me or not? Temporal synchronicity and transactivity during CSCL. Journal of Computer Assisted Learning, 33(5): 424-442
Radić-Bojanić, B. (2011) E-collaboration at the university level: Google groups. u: Andevski M., Arsenijević O. [ur.] Knowledge, Education, Media, Novi Sad: Faculty of Management, 127-132
Silaški, N. (2012) Mudl kao platforma za učenje engleskog jezika struke. u: Radić-Bojanić B. [ur.] Virtuelna interakcija i kolaboracija u nastavi engleskog jezika i književnosti, Novi Sad: Filozofski fakultet, 69-84
Stein, J., Graham, C.R. (2014) Essentials for blended learning. London-New York: Routledge
Ševkušić-Mandić, S.G. (2003) Kreiranje uslova za kooperativno učenje - osnovni elementi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 94-110
Taber, K.S. (2010) Constructivism and direct instruction as competing instructional paradigms: An essay review of Tobias and Duffy's constructivist instruction: Success or failure?. Education Review, 13 (8), 1-44
Tobias, S., Duffy, T. (2009) Constructivist instruction: Success or failure. New York: Routledge
Vygotsky, L.S. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press
Wang, Q. (2009) Designing a Web-based constructivist learning environment. Interactive Learning Environments, 17(1): 1-13
Wanner, T., Palmer, E. (2015) Personalising learning: Exploring student and teacher perceptions about flexible learning and assessment in a flipped university course. Computers & Education, 88: 354-369
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2003043E
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka