Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 38  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 60, br. 1, str. 161-181
Vansudska evikcija
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaksenija@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Evikcija; Pravni nedostaci; Odgovornost prenosioca; Uznemiravanje pribavioca (sticaoca); Ugovorna odgovornost
Sažetak
Autorka razmatra pojam vansudske evikcije u našoj pravnoj teoriji i praktične situacije u kojima je ona dopuštena. Sporno je pitanje da li je za ostvarivanje prava na zaštitu u slučaju vansudskog uznemiravanja neophodno da sticalac pokrene tzv. "izazivačku parnicu" protiv trećeg lica koje tvrdi da mu određeno pravo pripada. Od odgovora zavisi da li je neophodno da sud utvrdi postojanje prava trećeg, što bi negiralo postojanje vansudske evikcije. Nakon analize istorijskog poimanja instituta i njegove evolucije, različitih stanovišta naših pravnih autora, kao i rešenja švajcarskog i francuskog prava, autorka zaključuje da postoje situacije u kojima će pribavilac uživati pravo na zaštitu, a da pravo trećeg lica sud nije utvrdio. Pribaviocu se zaštita priznaje ukoliko je pravo trećeg očigledno osnovano i ako je po drugom osnovu pribavio pravo u onom obimu u kome je trebalo da ga pribavi teretnim ugovorom. Na kraju, razmatra se odnos ZOO prema vansudskoj evikciji.
Reference
Antić, O. (2010) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni glasnik
Babić, I. (2010) Odgovornost prodavca za pravne nedostatke. u: Mićović Miodrag [ur.] Liberalizam i zaštita konkurencije, Kragujevac
Bénabent, A. (2017) Droit des obligations. Paris, 16e édition
Blagojević, B., Krulj, V. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, izdanje
Bogojević-Gluščević, N. (2007) Zaštita kupca od pravnih nedostataka stvari u srednjovjekovnom kotorskom pravu. Zbornik Pravnog fakulteta u Podgorici, br. 34
Bujuklić, Ž. (2015) Rimsko privatno pravo. Beograd
Bukljaš, I., Vizner, B. (1979) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Đorđević, Ž.S., Stanković, V.S. (1987) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Savremena administracija, 5. izdanje
Engel, P. (2000) Contrats de droit suisse. Bern
Fišer-Šobot, S. (2015) Odgovornost prodavca za pravne nedostatke u pravu međunarodne i domaće prodaje. Pravo i privreda, vol. 53, br. 4-6, str. 456-471
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd
Konstantinović, M. (1959) Obligaciono pravo prema beleškama sa predavanja profesora dr M. Konstantinovića. Beograd
Loza, B. (1961) Obligaciono pravo - posebni dio. Sarajevo
Malaurie, P., Aynès, L. (2011) Les contrats spéciaux. Paris, 5e édition
Marković, L. (1997) Obligaciono pravo. Beograd
Milošević, M. (2015) Rimsko pravo. Beograd
Perić, Ž. (1927) O obavezi zaštite kod ugovora o prodaji i kupovini. Beograd
Perović, S. (1990) Obligaciono pravo - knjiga prva. Beograd: Naučna knjiga, sedmo izdanje
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, knjiga druga
Radišić, J. (2017) Obligaciono pravo - opšti deo. Niš
Radović, P. (1979) Zaštita od evikcije. u: Petrović Milan, Ivošević Zoran, Trifunović Miodrag [ur.] Ugovorno i odštetno pravo po Zakonu o obligacionim odnosima, Beograd
Slakoper, Z. (2007) Odgovornost za pravne nedostatke u Zakonu o obveznim odnosima i izabranim pravnim poretcima. Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 1
Stojčević, D. (1981) Rimsko privatno pravo. Beograd
Thévonoz, L., Werro, F. (2003) Code des obligations I. Basel, (art. 1-529)
Vuletić, V. (2010) Pravni položaj kupca u razvoju domaćeg zakonodavstva srednjeg i novog veka. Pravni život, br. 10
Vuletić, V. (2011) Razvoj odgovornosti za evikciju - rimska rešenja u modernom srpskom zakonodavstvu. Pravni život, br. 10
Zimmermann, R. (1995) The law of obligations: Roman foundations of the civilian tradition. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.55836/PiP_22108A
primljen: 01.03.2022.
prihvaćen: 18.03.2022.
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2022.

Povezani članci