Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 9 od 38  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 16, br. 1, str. 225-236
Ugovorni imovinski režim vanbračnih partnera
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresadusan.novakovic@pr.ac.rs
Ključne reči: imovinski odnosi u vanbračnoj zajednici; autonomija volje u regulisanju imovinskih odnosa; ugovorni imovinski režim vanbračnih partnera; karakteristike vanbračnih ugovora
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je ugovorni imovinski režim vanbračnih partnera u pravu Republike Srbije. Porodični zakon (2005) predviđa mogućnost da vanbračni partneri svojom voljom urede vanbračnoimovinske odnose, na način kako to odgovara njihovim interesima. Iz navedenog sledi da je naše pravo uvelo mogućnost zaključenja vanbračnih ugovora i time režim zajedničke imovine koji je do tada bio prinudan i nije se mogao menjati, sada vanbračni partneri mogu ugovorom isključiti, menjati ili ugovoriti. Ugovorni imovinski režim ima značajne pravne i društvene posledice, kako za odnose partnera u vanbračnoj zajednici, tako i za njihove odnose na društvo. U tom smislu analizirali smo imovinske odnose u vanbračnoj zajednici, autonomiju volje u regulisanju imovinskih odnosa, ugovorni imovinski režim vanbračnih partnera i karakteristike vanbračnih ugovora. Takođe analizirali smo društvenu i pravnu opravdanost ugovornog imovinskog režima vanbračnih partnera u našem pravu. Cilj istraživanja je bio da se upozna i objasni regulativa imovinskih odnosa vanbračnih partnera, sa pravnog i društvenog aspekta. U radu je korišćen pravni i sociološki metod prilikom utvrđivanja sadržine pozitivnog prava i dejstva pravnih normi koje regulišu imovinske odnose vanbračnih partnera. Takođe izloženo je i shvatanje pravne nauke, koje se odnosi na ovaj pravni institut. U radu smo razmatrali ugovore vanbračnih partnera kao model regulisanja imovinskih odnosa u vanbračnoj zajednici in genere.
Reference
*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, 29/78, 39/85, 45/89-odluka USJ, 57/89, Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, 31/93 i Službeni list Srbija i Crna Gora, 1/2003, Ustavna povelja
*** (2005-2015) Porodični zakon Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, 18/2005, 72/2011,6/2015
Antić, O. (2011) Obligaciono pravo. Beograd
Draškić, M. (2005) Porodično pravo i prava deteta. Beograd
Draškić, M. (1988) Vanbračna zajednica. Beograd
Gams, A., Đurović, L. (1985) Bračno i porodično imovinsko pravo. Beograd
Kovaček-Stanić, G. (2014) Porodično pravo, partnersko, dečje i starateljsko. Novi Sad
Kovaček-Stanić, G. (2002) Uporedno porodično pravo. Novi Sad
Kovačević-Kuštrimović, R., Miroslav, L. (2008) Uvod u građansko pravo. Niš
Panov, S. (2014) Porodično pravo. Beograd
Počuča, M., Šarkić, N. (2011) Porodično pravo i porodično pravna zaštita. Beograd
Ponjavić, Z. (2007) Porodično pravo. Kragujevac
Stanković, O., ur. (1996) Leksikon građanskog prava. Beograd
Stojanović, D., Antić, O. (2004) Uvod u građansko pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1901225N
objavljen u SCIndeksu: 08.06.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Strani pravni život (2013)
Poslovna (ne)sposobnost mlađih maloletnika
Tasić Katarina

Megatrend revija (2018)
Imovina vanbračnih partnera
Novaković Dušan

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Osnov za razvod svetovnog braka
Panov Slobodan I.

prikaži sve [83]