Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 2, str. 345-369
Zakonska pretpostavka krivice u srpskom obligacionom pravu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadjlnikolic1@mts.rs
Ključne reči: šteta; neugovorna odgovornost; dokazana krivica; pretpostavljena krivica; teret dokazivanja
Sažetak
Subje ktivna neugovorna (deliktna) odgovornost za štetu uslo vljena je štetom, uzročnnom vezom i krivicom. Sve te uslove dokazuje oštećeni (sistem dokazane krivice) jer se odgovornost za štetu ne pretpostavlja. Ali, postoji i oboriva pretpostavka krivice, kojom se dokaz nepostojanja krivice prevaljuje na štetnika (sistem pretpostavljene krivice). Sistem dokazane krivice preovlađuje, dok je sistem pretpostavljene krivice prihvaćen u manjem broju zakonodavstava (ranije sovjetsko i aktuelno rusko pravo, a zatim i nekadašnje jugoslovensko i aktuelno pravo bivših jugoslovenskih republika). Jedino su redaktori srpskog Prednacrta građanskog zakonika predložili vraćanje na sistem dokazane krivice. U radu su najpre izloženi istorijski osvrt na primenu sistema dokazane krivice i zakonska rešenja iz jugoslovenskog prava pre i posle donošenja Zakona o obligacionim odnosima, da bi se, potom, kritički analizirali sistem dokazane i sistem pretpostavljene krivice. Na kraju rada je zaključno razmatranje u kojem se, uz sumiranje njihovih osobenosti, potenciraju prednosti sistema pretpostavljene krivice.
Reference
*** (1956) Graždanskij kodeks RSFSR. Moskva, 1922
*** (2002) Graždanskij kodeks Rossijskoj Federacii. Moskva, Časti I, II i III, Kodekssi Rosiҋskoj Federacii
Ačanski, T. (1980) Pretpostavljena krivica kao osnov odgovornosti za štetu prema saveznom Zakonu o obligacionim odnosima. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Doktorska disertacija
Ačanski, T. (1983) Pretpostavljena krivica kao opšti osnov odgovornosti za štetu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 1-4, 59-73
Agankov, B., Serebrovski-Škundrin, G. (1948) Sovjetsko građansko pravo. Beograd, knjiga I, prevod
Aranđelović, D. (1921) Prevod Austrijskog građanskog zakonika. Beograd
Aranđelović, D. (1923) O odgovornosti za naknadu štete (Objašnjenje glave XXX Građanskog zakonika). Beograd
Blagojević, B.T. (1939) Posebni deo obligacionog prava - ugovori, jednostrani pravni poslovi, građansko-pravni delikti. Beograd: IKP Geca Kon A.D
Blagojević, B.T. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd
Brkić, M. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd
Carić, S. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 327-330
Cigoj, S. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 268-272
Cigoj, S. (1995) Član 154. Osnovi odgovornosti. u: Perović Slobodan [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, 302-325
Cigoj, S. (1972) Odškodinsko pravo Jugoslavije. Ljubljana: Časopisni zavod uradni list SR Slovenije
Đetvai, K., Sigulinski, K. (1961) Građanski zakonik Mađarske Narodne Republike. Beograd: Institut za uporedno pravo
Građanski, B. (1964) Teret dokazivanja u parnici i naš Zakon o parničnom postupku. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 13(1), 1-12
Jakaša, B. (1977) Nekoliko pogleda na temelj imovinsko pravne odgovornosti. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 2-3, str. 109-143
Jakaša, B. (1979) Nekoliko pitanja temelja vanugovorne odgovornosti u Zakonu o obveznim odnosima. Naša zakonitost, (6), 59-90
Jakšić, S. (1952) Osnovni principi naknade štete u našem pravu. Arhiv za pravne i društvene nauke, 67, br. 4, 420-433
Jakšić, S. (1962) Obligaciono pravo - opšti dio. Sarajevo: IP Veselin Masleša
Karanikić-Mirić, M. (2019) Postjugoslovenski 'život' pravila o vanugovornoj odgovornosti u Srbiji. u: Možina Damjan [ur.] Razvojne tendence v obligaciskem pravu - Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih, Ljubljana: Institut za primerjalno pravo
Konstantinović, M. (1959) Obligaciono pravo (skripta). Beograd
Konstantinović, M. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 285-288
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Pravni fakultet
Krulj, V. (1967) Promenjene okolnosti i ugovorna odgovornost (nemogućnost ispunjenja, viša sila, clausula rebus sic stantibus). Beograd: Institut za uporedno pravo
Krulj, V. (1959) Vanugovorna (deliktna) i ugovorna odgovornost. Arhiv za pravne i društvene nauke, 16, 2-3, 301-321
Krulj, V. (1966) Ugovorna i vanugovorna (deliktna) odgovornost. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, 59-92
Loza, B. (1966) Diskusija. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 272-275
Machiedo, D. (1966) Osnov odgovornosti za prouzrokovanu štetu. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 31-57
Marton, G. (1963) Versuch eines einheltlichen Systems der zivilrechtlichen Haftung. Arhiv für die zivili stische Praxis
Meloun, Z. (1965) Prevod Građanskog zakonika Čehoslovačke Socijalističke Republike od 1964. godine. Beograd: Institut za uporedno pravo
Milutinović, L. (2010) Teret dokazivanja u parnicama za naknadu štete. u: Petrović Z. [ur.] Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja, Beograd
Mirić, K., Marija (2009) Pretpostavka krivice - u građanskom pravu. Pravni život, 57(11), 941-957
Novaković, R.K. (1940) Šteta i njena naknada po Marselu Planiolu i ostalim piscima. Beograd: Medjunarodna knjižarnica
Orlić, M.V. (2009) Esej o krivici - u građanskom pravu. Pravni život, vol. 58, br. 1-2, str. 179-198
Perić, B.K. (1953) O odnosu između kontraktualne i deliktne odgovornosti. Arhiv za pravne i društvene nauke, 15, 1-2, 108-119
Perović, S. (1968) Naknada štete u svetlu ugovorne i deliktne odgovornosti. Pravni život, 17, 4-5, 3-16
Perović, S. (2011) Predgovor. u: Zakon o obligacionim odnosima sa Registrom pojmova, Beograd: Službeni glasnik
Radišić, J. (1965) Prevod Građanskog zakonika RSFSR od 1964. godine. Beograd: Institut za uporedno pravo
Radišić, J. (1963) Prevod Osnova građanskog zakonodavstva i građanskog sudskog postupka SSSR i saveznih republika. Beograd: Institut za uporedno pravo
Stojanović, D. (1966) Osnov odgovornosti u građanskom pravu. u: Aranđelović S.T. [ur.] Građanska odgovornost - Referati i diskusija sa Simpozijuma održanog 11. i 12. februara u Beogradu, Beograd, 13-29
Stojčević, D., Romac, A. (1989) Dicta et regulae iuris - Latinska pravna pravila, izreke i definicije sa prevodom i objašnjenjima. Beograd: Savremena administracija
Verona, A. (1970) Nemački građanski zakonik - opšti deo i obligaciono pravo. Beograd
Vizner, B. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb, Knjiga I
Vuković, M. (1956) Obvezno pravo, knjiga I - uvod - odgovornost za štetu i ostale vanugovorne obaveze. Zagreb
Vuković, M. (1966) Redukcija kriterija odgovornosti za štetu (doprinos legislativnoj politici). Pravni život, 15(5), 3-14
Vuković, M. (1971) Odgovornost za štete. Zagreb: Prosvjeta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21203A
primljen: 13.04.2021.
prihvaćen: 07.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Ograničenja odgovornosti za štetu u srpskom pravu
Karanikić-Mirić Marija

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Shvatanja o kauzi ugovora u domaćoj civilistici u periodu do usvajanja zakona o obligacionim odnosima
Dudaš Atila

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Civil law and business judgment rule
Vasiljević Mirko

prikaži sve [64]