Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 8 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 8, str. 57-70
Proces planiranja budžeta opštine Prizren
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru
bDepartman obrazovanja SO Prizren, Prizren

e-adresam.meta@uninp.edu.rs, almirpz@hotmail.com
Ključne reči: proces planiranja; menadžment; lokalna samouprava; izvori budžeta; budžet opštine; centralni budžet; kapitalni projekti
Sažetak
Cilj ovoga rada je da pojasni proces planiranja budžeta u Opštini Prizren i da ukaže na neke aspekte njegovog funkcionisanja. Istovremeno rad treba da istakne i značaj ovog procesa u jedinicama lokalne samouprave. Proces planiranja, kao prva faza procesa menadžmenta, predstavlja bazu na osnovu koje se sve sledeće faze zasnivaju i upoređuju. Teorijski okvir rada je usmeren ka pojmovnom određenju lokalne samouprave i načina njenog funkcionisanja u skladu sa važećom zakonskom legislativom na Kosovu, definisanju budžeta, njegovih funkcija, načela, strukture i procedure njegovog usvajanja. Praktični aspekti rada se odnose na opis postupaka, aktivnosti, faza i procedura planiranja budžeta lokalne samouprave na Kosovu. Na kraju, izvršili smo istraživanje u Opštini Prizren i utvrdili kako teče proces planiranja budžeta, koji su njegovi izvori i gde se planirana sredstva troše, odnosno investiraju. Generalno posmatrano, budžet Opštine Prizren je uglavnom zavistan od centralnog budžeta Kosova. Na godišnjem nivou sredstva koja se dobijaju iz centralnog budžeta čine preko 80% od ukupnih sredstava, a preostalih 20% sredstava se prikuplja iz sopstvenih izvora: poreza na imovinu, raznih taksi i ostalih izvora. Sredstva budžeta Opštine Prizren se koriste za funkcionisanje opštine i za investicije. Sredstva budžeta se najviše izdvajaju za investiranje u infrastrukturu opštine, izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija opreme škola, sportskih i rekreativnih terena , ambulanti, lokalne putne mreže, vodovoda i sl. Za kategoriju investiranja u kapitalne projekte izdvajaju se više od 40% od ukupno raspoloživih sredstava budžeta opštine.
Reference
*** Zakon o lokalnoj samoupravi Kosova. Zakon br. 03/L - br. 040
*** Zakon o finansijama lokalne samouprave Kosova. Zakon br. 03/L - 049
*** Zakon o budžetu Kosova. Zakon br. 04/L-165
Bingulac, Z. (2007) Javne finansije. Beograd: Megatrend, univerzitet primenjenih nauka
Damjanović, M. (2002) Uporedna iskustva lokalnih samouprava. Beograd: Magna agenda
Damjanović, M. (2003) Uporedna iskustva državnih uprava. Beograd: Magna agenda
Dušanić, J. (2009) Monetarne i javne finansije. Beograd: Beogradska poslovna škola
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Vlatković, M. (2008) Pravo lokalne samouprave. Banja Luka: Banja kolex
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1508057M
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2016)
Pravni položaj opštine Severna Mitrovica
Simić Igor

Strani pravni život (2016)
Organizacija lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini
Vranješ Nevenko

Ekonomika (2012)
Primena poreza na dodatu vrednost u Srbiji
Stojković Aleksandar, i dr.

prikaži sve [13]