Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, br. 66, str. 105-120
Ugovorni režim javno-privatnog partnerstva - sui generis karakter kao posledica holističkog pristupa
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresapepicvetkovic@gmail.com
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Ključne reči: Javno-privatno partnerstvo; holistički pristup; sui generis karakter; relacioni ugovori
Sažetak
Proces stvaranja opšte intelektualne platforme za javno-privatna partnerstva zasnovan je na holističkom (celovitom) pristupu. Holistički se pristup zasniva na razumevanju JPP-a kao dijaloga privatnog i javnog sektora u cilju stvaranja novog kvaliteta realizacije javnog interesa. Privatni i javni interes imaju se posmatrati ne partikularno, već u kontekstu dinamike JPP-a kao celine. Argumentacija za prihvatanje holističkog pristupa kao jedinstvene intelektalne platforme JPP-a leži u potrebi da rezultat implementacije projekta javno-privatnog partnerstva bude novi kvalitet ostvarivanja javnog interesa. Holistički pristup ogleda se i u ugovornom režimu javno-privatnog partnerstva. Ovi ugovori imaju sui generis karakter. Opisani karakter neposredno se ispoljavau relacionim ugovorima kao instrumentu uređivanja odnosa javnog i privatnog partnera. Kod ovih ugovora, strane iz razloga ekonomske neisplativosti ili faktičke nemogućnosti ne definišu ex ante potpuno željene rezultate ugovora. Fokus ovih ugovora je, pre svega, na ciljevima i razlozima njegovog zaključivanja i obezbeđenju prostora za razvijanje odnosa zasnovanog na poverenju i solidarnosti koji idu izvan granica originalnog sporazuma. Odredbama relacionih ugovora utvrđuju se zajednička očekivanja i ustanovljavaju mehanizmi koji će se koristiti da bi alocirali rizici, troškovi i koristi ugovarača.U krajnjem, relacioni ugovori u funkciji JPP-a služe limitiranju oportunističkog ponašanja jedne i druge strane.
Reference
Arrowsmith, S. (2011) Public Procurement: Basic Concepts and the Coverage of Procurement Rules. u: Public Procurement Regulation: An Introduction, str. 1-33, dostupno na: pristupljeno 11. Aprila 2012; http://www.nottingham.ac.uk/pprg/documentsarchive/asialinkmaterials/eupublicprocurementlawintroduction.pdf
Bird, R.C. (2005) Employment as a relational contact. University of Pennsylvania Journal of Labor and Employment Law, 8
Bovaird, T. (2004) Public-Private Partnerships: from Contested Concepts to Prevalent Practice. International Review of Administrative Sciences, 70(2): 199-215
Cvetković, P. (2014) Javno-privatno partnerstvo kao okvir usklađivanja javnog i privatnog interesa: metodološka razmatranja. Godišnjak Pravnog fakulteta u Banjoj luci, br. 36-2014, str. 9-29 (2014-1), naveden kao Cvetković P
Cvetković, P. (2014) Harmonizacija javnog i privatnog interesa kroz javno-privatno partnerstvo: ogled o dvostepenoj strukturi. u: Tematski zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, str. 1-14 ((u štampi, navedeno kao Cvetković P 2014-2)
Cvetković, P. (2013) Teorija igara kao analitički okvir javno-privatnog partnerstva. u: Tematski zbornik radova, Pravni fakultet Niš, strana 241-255
Cvetković, P., Zdravković, U. (2012) Javno-privatno partnerstvo u pravnom sistemu Republike Srbije - polazna razmatranja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 63, str. 147-167
Cvetković, P.N., Milenković-Kerković, T. (2011) Javno-privatno partnerstvo - polazna razmatranja. Pravo i privreda, vol. 48, br. 4-6, str. 758-770
Ćirić, A., Cvetković, P. (2012) Javno-privatno partnerstvo između 'hijerarhijske konstante' i 'nove etike' društvenih odnosa. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 618-627
Ćirić, A.Lj. (2010) Međunarodno trgovinsko pravo - opšti deo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Dekel, O. (2008) The Legal Theory of Competitive Bidding for Government Contracts. Public Contract Law Journal, Vol. 37, No. 2, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1391182.Pristupljeno 20.septembra
Heldeweg, M.A. (2013) Hybrid regulation as a legal design challenge. 107-139; dostupno na. http://doc.utwente.nl pristupljeno 7. januara 2014
Kohls, J., Christensen, S.L. (2002) The Business Responsibility for Wealth Distribution in a Globalized Political Economy: Merging Moral Economics and Catholic Social Teaching. Journal of Business Ethics, 35(3), str. 223-234
Macneil, I. (1978) Contracts: Adjustment of long-term economic relations under classical, neoclassical, and relational contract law. Northwestern University Law Review, 854-905; 72
Weihe, G. (2009) Public-Private Partnerships: Meaning and practice. Copenhagen: Copenhagen Business School, Department of Business and Politics Department of Business and Politics, dostupno na, 2012; http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/7734 pristupljeno 1. juna (Doctoral dissertation
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1466105C
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2015)
Upravljanje relacionim karakterom ugovora o javno-privatnom partnerstvu
Cvetković Predrag

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2019)
Javno-privatno partnerstvo - model unapređenja efikasnosti javnog sektora u Republici Srbiji
Dobardžić Alma

Ekon: teor praks (2018)
Aktuelni legislativni tretman javno-privatnog partnerstva i koncesija u Srbiji
Matijašević-Obradović Jelena, i dr.

prikaži sve [10]