Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:98
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:42

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 1, str. 98-120
'Bezbednosni menadžment' i savremeni bezbednosni izazovi, rizici i pretnje kao elementi koji ugrožavaju nacionalnu bezbednost
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
U radu su definisani pojmovi bezbednosnog menadžmenta i izazova, rizika i pretnji po bezbednost. Današnji svet, naročito Evropa kao sinonim demokratije i vladavine prava, suočava se sa najvećom krizom bezbednosti od kraja hladnog rata. Tokom hladnog rata bezbednost je, pre svega, imala državocentrično i vojno značenje. Mogućnost izbijanja nuklearnog ili konvencijalnog rata između supersila bila je centralna bezbednosna preokupacija. Danas se pojam bezbednosti, s jedne strane, proširio sa vojnog na druge sektore, a s druge strane produbio sa države na nedržavne referentne objekte. Pojavili su se i novi – stari bezbednosni izazovi, rizici i pretnje, od građanskih oružanih sukoba, organizovanog kriminala, visokotehnološkog kriminala, terorizma, migracija, trgovine ljudima, pandemije pa do klimatskih promena. U radu je razmatran i značaj percepcije bezbednosti, kao i faktora koji utiču na njenu konstrukciju, tako da je urađena i komparativna analiza savremenih izazova, rizika i pretnji bezbednosti analiziranjem strategija nacionalne bezbednosti SAD, EU i Republike Srbije. S tim u vezi, analiziran je i fenomen organizovanog kriminaliteta kao jedna od najvećih pretnji savremenoj civilizaciji koja sve više teži da poprimi svetski značaj i da ugrozi opstanak čoveka, ekonomiju, privredne i finansijske sisteme, životnu sredinu, kao i sama dostignuća i vrednosti ljudske civilizacije. Polazeći od aktuelnosti organizovanog kriminaliteta kao pojave, obrađeni su pojedini aspekti problema organizovanog kriminaliteta kao jedna od najozbiljnijih savremenih nevojnih pretnji nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Kada je reč o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, evidentni su destruktivni efekti po sve sfere društvenog i državnog života.
Reference
*** (2001) Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ, Međunarodni ugovori, broj 6
Albanese, J.S. (2000) The causes of organized crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, number 4, pages 409-423, Thousand Oaks
Bošković, G. (2011) Organizovani kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bošković, M. (2004) Transnacionalni organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M.V. (2004) Organizovani kriminalitet i korupcija. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija - sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Dimitrijević, V. (1996) Međunarodni odnosi. Beograd: Radnička štampa, strana 296
Dragišić, Z. (2007) Bezbednosni menadžment. Beograd: Fakultet bezbednosti
Đukić, S. (2010) Aktivnosti i ekonomske posledice organizovanog kriminala u javnom sektoru. Univerzitet EDUCONS-Fakultet poslovne ekonomije, master rad
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji - komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Univerzitet EDUCONS - Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Đukić, S. (2012) Aktuelno stanje korupcije u Republici Srbiji. Godišnjak Univerziteta EDUKONS, Fakultet Poslovna ekonomija, Sremska Kamenica, godina izlaženja, 7, broj 1, strana 33-36
Ejdus, F. (2015) Međunarodna bezbednost - teorije, sektori i nivoi. Beograd: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Kambovski, V. (2009) Korupcija, međunarodno kazneno pravo i zaštita ljudskih sloboda. Tara: Intermex, str. 12
Kokolj, M. (1996) Osvrt na stanje organizovanog kriminaliteta u nekim državama sveta. u: Organizovani kriminalitet i korupcija, Zbornik radova sa naučnog skupa na Kopaoniku, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, str. 45, 53
Marinković, D. (2007) Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Republici Srbiji u periodu tranzicije. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija
Mijalković, S. (2003) Organizovani kriminalitet kao savremeni bezbednosni problem - osvrt na karakteristike i tendencije. Kriminalističke teme, broj 3-4, str. 143
Mijalković, S. (2009) Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Mijalković, S.V. (2011) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Mijalkovski, M. (2013) Nacionalni sistemi bezbednosti. Pirot: Pi-press
Mijalkovski, M. (2012) Terorizam i organizovani kriminal. Pirot: Pi-press
Pavlović, Z., Đukić, S., Đorđević, D. (2015) Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Stajić, L. (2011) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1701098D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka