Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 7 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 7, str. 85-102
Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Sažetak
Organizovani kriminalitet je jedna od najvećih pretnji savremenoj civilizaciji, koja sve više teži da poprimi svetski značaj i da ugrozi opstanak čoveka, ekonomiju, privredne i finansijske sisteme, životnu sredinu, kao i sama dostignuća i vrednosti ljudske civilizacije. U radu su obrađeni pojedini aspekti problema organizovanog kriminaliteta, kao jednoj od najozbiljnijih savremenih nevojnih pretnji nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Kada je reč o ugrožavanju nacionalne bezbednosti, evidentni su destruktivni efekti po sve sfere društvenog i državnog života. Organizovani kriminalitet predstavlja ne samo veoma ozbiljan, već i nedovoljno vidljiv i nepotpuno istražen društveni fenomen. Polazeći od aktuelnosti organizovanog kriminaliteta kao pojave, u radu se ukazuje i na evoluciju i nove ugrožavajuće dimenzije savremenog organizovanog kriminaliteta, kao i na posledice po građane i nacionalnu bezbednost. Osim toga, dat je i kratak osvrt na zakonodavni okvir i aktivnosti i rezultate koje je policija postigla u borbi protiv ove pojave. Organizovani kriminalitet, kao teški oblik kriminalnog delovanja, ne može se u potpunosti iskoreniti. Međutim, određenim oblicima borbe može se svesti na niži, podnošljiviji nivo, sa krajnjim ciljem da se adekvatnim sredstvima efikasno suzbije i, ako je to moguće, iskoreni u onim oblastima u kojima pričinjava najveću štetu. Štetnost organizovanog kriminaliteta ogleda se, pre svega, u njegovom pogubnom delovanju na najvažnije društvene vrednosti i dobra: demokratiju, vladavinu prava, demokratske institucije i tržišnu ekonomiju.
Reference
*** (2001) Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, broj 6
*** (2005) Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije. Službeni glasnik RS, broj 109 i Akcioni plan za primenu Nacionalne strategije za borbu progiv korupcije
Albadnewse, J.S. (2000) The Causees of Organized Crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, No 4
Bjelajac, Ž. (2008) Organizovani kriminal vs Srbija. Beograd: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, G. (2011) Organizovani kriminal. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Bošković, M.V. (2004) Organizovani kriminalitet i korupcija. Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija - sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji- komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Novi Sad: Univerzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
Đukić, S. (2010) Aktivnosti i ekonomske posledice organizovanog kriminala u javnom sektoru. Novi Sad: Univerzitet EDUCONS, Fakultet poslovne ekonomije, master rad
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Đukić, S. (2012) Aktuelno stanje korupcije u Republici Srbiji. Godišnjak Univerziteta EDUKONS, 7, broj 1, strana 33-36
Faladžić, A. (2008) Krivičnopravni i kriminološki aspekt korupcijskih krivičnih djela. Poslovna ekonomija, 10, broj 2, strana 82
Hough, P. (2004) Understanding Global Security. London - New York: Routledge
Kambovski, V. (2009) Korupcija, međunarodno kazneno pravo i zaštita ljudskih sloboda. Tara: Intermex, str. 12
Kokolj, M. (1996) Osvrt na stanje organizovanog kriminaliteta u nekim državama sveta. u: Organizovani kriminalitet i korupcija, Zbornik radova sa naučnog skupa na Kopaoniku, Beograd: Srpsko udruženje za krivično pravo, str. 45, 53
Marinković, D. (2007) Borba protiv organizovanog kriminaliteta u Republici Srbiji u periodu tranzicije. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Marinković, D. (2010) Suzbijanje organizovanog kriminala - specijalne istražne metode. Novi Sad: Prometej
Matijević, M., Marković, M. (2013) Kriminalistika. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Univerziteta Privredna akademija
Mijalković, S. (2003) Organizovani kriminalitet kao savremeni bezbednosni problem - osvrt na karakteristike i tendencije. Kriminalističke teme, broj 3-4, str. 143
Mijalković, S. (2009) Organizovani kriminal kao pretnja nacionalnoj bezbednosti. Bezbednost, Beograd, vol. 51, br. 1-2, str. 119-132
Nadrljanski, S. (2009) Zakon o oduzimanju imovinske koristi kao mera prevencije kriminaliteta. 319-331
Pavlović, Z., Đukić, S., Đorđević, D. (2015) Empirijska analiza fenomena korupcije u Srbiji i korupcija u privredi. Vojno delo, vol. 67, br. 4, str. 274-292
Piccarelli, J.T. (2008) Transnational Organized Crime. London - New York: Routledge
Savić, A. (2000) Uvod u državnu bezbednost. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Savić, A. (2007) Nacionalna bezbednost. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Važić, N. (2010) Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela i međunarodni pravni standardi. Beograd: Intermex, str. 107
Vujaklija, M. (1986) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1607085D
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka