Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 16  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 2, str. 262-272
Povezanost strategijskog menadžmenta i nauka odbrane
Ministarstvo odbrane Republike Srbije
Sažetak
Praksa i višegodišnja istraživanja potvrdili su neophodnost uspostavljanja sistema nauka odbrane. Sistem nauka odbrane treba da čine međusobno povezane nauke i naučne discipline koje istražuju specifične probleme odbrane kao funkcije države. Nauke i naučne discipline koje pripadaju sistemu nauka odbrane mogu se grupisati u ortodoksne, inherentne i koherentne nauke i naučne discipline. U radu se razmatra povezanost između strategijskog menadžmenta i nauka odbrane. Rad je zasnovan na pretpostavci da je strategijski menadžment, kao naučna disciplina, u koherenciji sa naukama odbrane. Strategijski menadžment predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi problemima formulisanja i implementacije strategije za ostvarivanje dugoročnih ciljeva organizacije. Strategijski menadžment se primarno razvija u okviru menadžmenta kao nauke i istražuje probleme koji se odnose na organizacije uopšte. Međutim, on se bavi i problemima koji se odnose na vojne i druge organizacije sistema odbrane. Zbog značaja koji ima za sistem odbrane, kao i zbog prirode njegovih veza i odnosa sa drugim naukama i naučnim disciplinama iz sistema nauka odbrane, može se zaključiti da strategijski menadžment pripada sistemu nauka odbrane. S obzirom na to da ima visok stepen autonomije u odnosu na celinu sistema nauka odbrane, kao i da probleme odbrane istražuje u skladu sa potrebama matične nauke, tj. menadžmenta, strategijski menadžment pripada grupi koherentnih nauka i naučnih disciplina. Strategijski menadžment je od izuzetnog značaja za funkcionisanje i razvoj sistema odbrane. Istraživanje u toj oblasti treba da doprinese razvoju sposobnosti i kapaciteta za izvršavanje dodeljenih misija i zadataka, kao i za odgovor na izazove i pretnje bezbednosti.
Reference
*** (2007) Rečnik srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (1998) Vojna nauka i vojna doktrina. u: Simpozijum o vojnoj nauci, održanog 25-26. juna 1997. godine, Zbornik radova, Beograd: Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost Generalštaba Vojske Jugoslavije
*** (1998) Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije. u: Simpozijuma o vojnoj nauci, zbornik naučnih saopštenja, Beograd: Sektor za školstvo, obuku, naučnu i izdavačku delatnost Generalštaba Vojske Jugoslavije
Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., ur. (2001) Leksikon menedžmenta. Zagreb: Masmedia
Certo, S.C., Certo, T.S. (2009) Modern management: concepts and skills. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
David, F. (2007) Strategic management: Concepts and cases. New Jersey: Pearson Prentice Hall, 11th ed
Erić, D. (2000) Uvod u menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Hunger, J.D., Wheelen, T.L. (2007) Essential of strategic management. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall
Jovanović, P. (2003) Leksikon menadžmenta. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Parthasarthy, R. (2007) Fundamentals of strategic management. Houghton Mifflin Company
Robbins, S.P. (2009) Management. New Jersey: Prentice Hall
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 21.02.2012.

Povezani članci