Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 61, br. 3, str. 241-269
Različiti pristupi upotrebi pojma strategija u savremenom dobu
nema
Ključne reči: strategija; strategija razvoja; razvojna strategija; strateški plan razvoja; strategijska naučna zamisao; veština stratega; nacionalna strategija; državna strategija; strategijsko predviđanje
Sažetak
U nauci i društvenoj praksi pod strategijom se podrazumeva: 'naučna Zamisao' 'metod', 'teorija', 'teorija i praksa', 'široki sistem naučnih Znanja' 'grana ratne veštine', 'vojna ili naučna disciplina', 'doktrina', 'ideja' ali i konkretni 'razvojni plan', 'veština' ili 'akcija' pa čak i 'društvena igra' ili samo 'uputstvo za akciju' u teoriji igara. Ako je pojam strategija veoma složen i raznovrstan, onda je pristup strategiji kao pojmu i društvenom fenomenu još složeniji, jer zavisi, kako od dostignutog stepena naučnog znanja, tako i od ideoloških postulata i pragmatskog političkog interesa. Pored politikološkog pristupa strategiji, na celokupan problem može da se posmatra i s filozofskog stanovišta. U vezi s tim, može da se tvrdi da je pristup strategiji, uvek i u svakom društvu, obeležen onim što je bilo juče onim što je aktuelno danas i onim što će biti sutra. Poželjno je da naučni pristup strategiji ne bude samo vojni, istorijski, ekonomski, politikološki već multidisciplinaran, kako bi problemi kojima se strategija bavi, bili sagledani što celovitije i kompetentnije.
Reference
*** (1979) Globalna strategija SŠA v uslovijah naučno-tehničeskoj revolucii. Moskva: Mysli
*** (2005) Enciklopedija Britanika. Beograd: Narodna knjiga, sažeto izdanje, na srpskom jeziku
*** (1969) Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Zagreb: Leksikografski zavod FNRJ
*** (1982) Opća enciklopedija Jugosavenskog leksikografskog zavoda. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'
*** (1975) Politička enciklopedija. Beograd: Savremena administracija
*** (1976) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, knj. VI
*** (1978) Larusova enciklopedija. Beograd: Vuk Karadžić, prevod
*** (1978) Mala enciklopedija Prosveta. Beograd: Prosveta, treće izdanje, P-Š
*** (1975) Vojna enciklopedija. Beograd: Redakcija Vojne enciklopedije
*** (1981) Vojni leksikon. Beograd: VIZ
Arron, R. (1969) Evolution of modern strategic thought: Problems of modern strategy. Adelphi Papers, Part One, br. 54, str. 2
Asnoff, I. (1979) Strategic management. London: The McMillan press
Bofa, Đ. (1998) Poslednja iluzija - Zapad i pobeda nad komunizmom. Beograd, itd: Prosveta
Bofr, A. (1968) Uvod u strategiju. Beograd: VIZ
Cerović, V. (1971) O strategiji. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, str. 409
Daglas, S.P., Krejg, S. (1997) Globalna marketing strategija. Beograd: Grmeč
de la Maissonneuve, E. (1996) Les revolutions strategiques. Defence nationale
Eder, E. (1998) Definition und Gebrauch des Begriffes Strategie. Usterreichische Militarische Zeitschrift, 2, str. 121-128
Ekles, H. (1968) Logistika u nacionalnoj odbrani. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Fred, D.R. (1989) Strategic management. Columbus
Grupa autora (1996) Metodologija ratne veštine. Beograd: Centar visokih vojnih škola
Grupa autora (2001) Naučna izgrađenost i činioci vojne strategije - idejna skica. u: Simpozijum o vojnoj nauci 'SIMVON-2001', Beograd: Sektor za ŠONID
Ilić, S. (1971) Podela 'ratne veštine' i sadržaj strategije, operatike i taktike. u: Vojna nauka, Beograd: Vojnoizdavački zavod, referat
Jovanović, M.B. (2001) Interkulturni menadžment - manifest menadžmenta za XXI vek. Beograd: Megatrend
Kljajić, B. (1974) Veliki rječnik stranih riječi. Zagreb: Zora
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Kukoleča, S.M. (1986) Organizaciono-poslovni leksikon izraza, pojmova i metoda. Beograd: Rad
Kuzyk, B.N., Titarenko, M.L. (2006) Kitaj: Rossija 2050: Strategija sorazvitija. Moskva
Leer, H. (1885) Strategija. S. Peterburg, 4. izd
Liota, P.H., Lojd, R.M. (2008) Radni okvir strategije i planiranje sile. Vojno delo, vol. 60, br. 2, str. 136-153
Lukić, R.D. (1977) Metodologija prava. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti - Odeljenje društvenih nauka
Meier, E.C., Nelte, K.M., Schaefer, H.U. (2006) Woerterbuch zur Sicherheitspolitik - Deutschland in einem veraenderten internationalen Umfeld. Hamburg: Verlag E. S. Mittler & Sohn, 6. vollstaendig ueberarbeitete Auflage
Mićunović, Lj. (1988) Savremeni leksikon stranih reči. Beograd: BIGZ
Milić, V. (1978) Sociološki metod. Beograd: Nolit
Milosavljević, M. (2000) Strategijski menadžment. Beograd: Čigoja štampa
Momčilović, M. (2005) Strategijsko upravljanje namenskom industrijom u uslovima tranzicije. Beograd: Ekonomski fakultet, magistarski rad
National Intelligence Council (2000) Global trends 2015: A dialogue about the future with non government experts
Petrić, J.J. (1983) Operaciona istraživanja. Beograd: Savremena administracija
Sakan, M. (2002) Definisanje strategije. Vojno delo, vol. 54, br. 2-3, str. 215-230
Samardžić, M. (1972) Operaciona istraživanja u upravljanju i komandovanju - skripta. Beograd: Centar visokih vojnih škola - VVA JNA
Simeunović, D. (2002) Teorija politike - rider. Beograd: Nauka i društvo, 1. deo, OPN, praktikum
Stojanović, R. (1973) Optimalna strategija privrednog razvoja. Beograd: Savremena administracija
Todorović, J., Đuričin, D., Janošević, S. (1997) Strategijski menadžment. Beograd: Institut za tržišna istraživanja
Višnjić, D. (2005) Strategija države kao sudbina nacije. Beograd: Ministarstvo odbrane
von Clausewitz, C. (2007) Konflikte und Strategien. u: Internationales Clausewitz-Zentrum Clausewitz-Information, Hamburg: Fuehrungsakademie der Bundeswehr, 2
Vujaklija, M. (1988) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Wylie, J. (1967) Military strategy: A general theory of power control. New Brunswick
Yves, D. (1990) Strategic management in multinational companies. Oxford
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 23.02.2010.

Povezani članci