Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 29  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 12, br. 1, str. 169-185
Akciona istraživanja u oblasti socijalnog rada
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresaemmalazovic@gmail.com
Sažetak
U nauci o socijalnom radu afirmisala se ideja o razlici između tzv. tradicionalističke i akcionalističke metodologije, odnosno, između tzv. tradicionalnih i akcionih istraživanja koja se, pre svega, odnosi na shvatanje cilja istraživanja. Akciona istraživanja u socijalnom radu prema predstavnicima tzv. akcionalističke metodologije trebalo bi da budu pomoćni instrument socijalne akcije čija je uloga da usmerava i orijentiše tu akciju. osnovna svrha akcionih istraživanja u socijalnom radu jeste to da ona služe kao instrument, sredstvo za rešavanje problema ljudi. To znači da svako akciono istraživanje mora prvo da sadrži detaljno razrađen plan akcije, realizaciju istraživanja i ocenu efekata. Akciona istraživanja u socijalnom radu moguće je razvrstati po više kriterijuma. uobičajena je klasifikacija na: 1) akciona istraživanja koja se odnose na različite situacije 'naglašene socijalne potrebe'; 2) akciona istraživanja koja se odnose na pružanje socijalne pomoći, tj. stručna istraživanja. Značajnija je podela akcionih istraživanja u socijalnom radu na: a) naučno-metodološka istraživanja, koja mogu biti dijagnostičko-prognostička i stručna istraživanja, i b) metodska istraživanja, koja mogu biti terapijska akciona istraživanja i stručna akciona istraživanja. Cilj akcionih istraživanja u socijalnom radu je promena istraživane situacije i sa stanovišta društva, tj. socijalnog radnika, ali i sa stanovišta klijenta u nevolji.
Reference
Babbie, E., Rubin, A. (1989) Research methods for social work. Belmont, California: Wadsworth publishing Company
Bogdanović, M. (1993) Metodološke studije. Beograd: Institut za političke studije
Bogdanović, M.I. (1981) Kvantitativni pristup u sociologiji. Beograd: Službeni list
Boudon, B. (1970) Mathematical models and methods. u: Main Trends of Research in Social and Human Sciences, UNESCO
Đili, Đ.A. (1974) Kako se istražuje. Zagreb: Školska knjiga
Galtung, J. (1967) Theory and Methods of Social Research. New York: Press
Gud, V.J. (1962) Metode sociološkog istraživanja. Beograd: Institut društvenih nauka
Gud, V., Het, P. (1966) Metodi socijalnog istraživanja. Beograd: Vuk Karadžić
Halmi, A. (1986) Metodologija akcionih istraživanja kao naučna i samoupravna osnova socijalnog rada. Beograd: Univerzitet u Beogradu, doktorska disertacija
Halmi, A. (1995) Metodologija istraživanja u socijalnom radu. Zagreb: Alinea
Kočović, D. (2000) Socijalna politika. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije
Macneill, P. (1991) Research methods. London: Routledge
Milosavljević, M.V. (1998) Socijalni rad na međi vekova. Beograd: Draganić
Milosavljević, S. (1980) Istraživanje političkih pojava. Beograd: Institut za političke studije Fakulteta političkih nauka
Milosavljević, S. (1977) Politička akcija - metodički problemi empirijskog istraživanja političke aktivnosti akcije u samoupravnom društvu. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milosavljević, S., Radosavljević, I. (2000) Osnovi metodologije političkih nauka. Beograd: Službeni glasnik
Milosavljević, S., Termiz, D. (2000) Praktikum iz metodologije politikologije. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH
Nedeljković, I.R. (1982) Socijalni rad - prilog studijama naučnih osnova. Beograd
Parsons, T. (1973) The Structure of Social Action. New York: Book Co. Mc Grow-Hill
Parsons, T., Shils, E., ur. (1951) Toward a general theory of action. Cambridge, MA: Harvard University Press
Radosavljević, I. (1996) Hipotetičko-deduktivna metoda u istraživanju politike. Gornji Milanovac-Beograd: Dečije novine
Stakić, Đ.S., Milovanović, M. (1991) Metode socijalnog rada. Beograd: Stručna knjiga
Šešić, B.V. (1983) Osnovi logike. Beograd: Naučna knjiga
Šešić, B.V. (1974) Osnovi metodologije društvenih nauka. Beograd: Naučna knjiga
Termiz, D.R. (2001) Osnovi metodologije nauke o socijalnom radu. Lukavac: Grafit
Vatarelo, A.Ž. (1990) Problem u društvenim istraživanjima - kritika tradicionalne metodologije. Zagreb: A.Ž. Batarelo
Vidanović, I. (1991) Metodika socijalnog rada s pojedincem i porodicom. Beograd: Naučna knjiga
Vidanović, I.S. (1998) Pojedinac i porodica - metode, tehnike i veštine socijalnog rada. Beograd: Naučno-istraživački centar za socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka
Zastrow, Ch. (1992) The practice of social work. Belmont, CA: Wadsworth Publishing
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/MegRev1501169L
objavljen u SCIndeksu: 18.01.2016.

Povezani članci

Megatrend revija (2016)
Akciona istraživanja u političkim naukama
Lazović-Jović Emina

Vojno delo (2010)
Metodološki proces u pisanju naučnog rada
Gaćinović Radoslav

Vojno delo (2011)
Izgrađenost konstitutivnih elemenata nauka odbrane
Sakan Momčilo

prikaži sve [127]