Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 24  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 15, br. 1, str. 93-108
Metodološka polazišta intertekstualne interpretacije - izazovi genetičkih, ontoloških i kulturoloških stremljenja u savremenoj nastavi književnosti
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
Ključne reči: savremena književnost; naratologija; interpretacija; matrica; književni arhetip; književni tekst; kontekst; intertekstualnost; citatnost
Sažetak
Savremeno nastavno proučavanje književnog dela, u skladu sa principima adekvatnosti i primerenosti, zasniva se na primeni metodološkog pluralizma, kroz istovremenu primenu više istraživačkih gledišta u saodnosnoj i sinhronoj postavci, zatim na Hiršovoj teoriji o novim načelima tumačenja (model dela, značenje i značaj), te na sagledavanju intertekstualnih veza kao ishodišta estetske sugestije dela (Bahtin, Lotman, J. Kristeva, D. Oraić Tolić, M. Rifater, Ž. Ženet), odnosno, na aktualizovanju odnosa tekst-podtekst- kontekst tokom izučavanja dela (D. Oraić Tolić, M. Beker, K. Taranovski) u bliskom prožimanju sinhronijskog i dijahronijskog, stvaralačkog i recepcijskog fenomena (H.R. Jaus).
Reference
*** (2007) Dramska književnost za decu. Sombor: Pedagoški fakultet
*** (1988) Intertekstualnost i intermedijalnost. Zagreb: Zavod za znanost i književnost
Bahtin, M. (1991) Autor i junak u estetskoj aktivnosti. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Bahtin, M.M. (1978) Problem teksta. Književnost, 1, str. 43-60
Bahtin, M.M. (1989) O romanu. Beograd: Nolit
Bart, R. (1979) Književnost, mitologija, semiologija. Beograd: Nolit
Bužinjska, A., Markovski, M.P. (2009) Književne teorije XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Cvetković, T. (2003) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Sombor: Učiteljski fakultet
Eror, G. (2002) Genetički vidovi inter(literarnosti). Beograd: Narodna knjiga (Otkrovenje)
Golijanin-Elez, S. (2008) Mesto savremene poezije za decu u strategiji novog kurikuluma. u: Rosić Tiodor [ur.] Književnost za decu u nauci i nastavi: zbornik radova, Jagodina: Pedagoški fakultet, str. 347-363
Golijanin-Elez, S. (2009) Književnost za decu u bermudskom trouglu pedagogije, psihologije i umetnosti. Detinjstvo, časopis o književnosti za decu, god. XXXV, broj 3, str. 54-67
Golijanin-Elez, S. (2007) Estetsko i pedagoško u savremenoj poeziji za decu. Detinjstvo, časopis o književnosti za decu, god. XXXIII, broj 1-2, str. 39-54
Grupa autora (1999) Interaktivno učenje. Banja Luka: Ministarstvo prosvjete Republike Srpske - UNICEF Kancelarija u Banja Luci
Ilić, P. (2006) Srpski jezik i književnost u nastavnoj teoriji i praksi - metodika nastave. Novi Sad: Zmaj
Ilić, P., Gajić, O., Maljković, M. (2007) Kriza čitanja - kompleksan pedagoški, kulturološki i opštedruštveni problem. Novi Sad: Gradska biblioteka
Ivanić, D. (2002) Svijet i priča. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Konstantinović, Z. (1993) Komparativno viđenje srpske književnosti. Novi Sad: Svetovi
Leovac, S. (2000) Razmatranja o književnosti i umetnosti. Banja luka: Glas srpski
Lotman, J.M. (1976) Struktura umetničkog teksta. Beograd: Nolit
Marčetić, A. (2004) Figure pripovedanja. Beograd: Narodna knjiga
Meletinski, J. (1997) Istorijska poetika novele. Novi Sad: Matica srpska
Mihajlovič, L.J. (2004) Semiosfera - u svetu mišljenja - čovek, tekst, semiosfera, istorija. Novi Sad: Svetovi
Mikić, R. (1996) Pesma: tekst i kontekst. Priština: Grigorije Božović
Nikolić, M. (1999) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Oraić-Tolić, D. (1990) Teorija citatnosti. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Petković, N. (1990) Ogledi iz srpske poetike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Popović, A. (1992) Bela kafa i druge drame. Beograd: Srpska književna zadruga
Popović, A. (1986) Tri svetlice s pozornice. Beograd: Vuk Karadžić
Riffaterre, M. (1984) Intertextual representation: On mimesis as interpretative discourse. Critical Inquiry, 11, sep., str. 142
Samardžija, S. (1997) Poetika usmenih proznih oblika. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Štancl, F. (1987) Tipične forme romana. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada
Šutić, M. (2000) Književna arhetipologija. Beograd: Institut za književnost i umetnost
Velmar-Janković, S. (2009) Knjiga za Marka. Beograd: Stubovi kulture
Ženet, Ž. (1998) Umetničko delo - estetska relacija. Novi Sad: Svetovi
Ženet, Ž. (2002) Figure. Novi Sad: Svetovi, V, Umetnost dovedena u pitanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2011.