Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1627-1649
Merodavno pravo za suštinu spora pred arbitražnim sudovima IKSID - član 42(1) IKSID konvencije i uloga nacionalnog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaP.Djundic@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Sažetak
Poslovni poduhvat koji predstavlja strano ulaganje je danas najčešće regulisan pomoću tri sloja pravnih pravila: odredbama investicionog ugovora, pravilima međunarodnog prava (ugovornog i običajnog) i zakonodavstvom države prijema ulaganja. U slučaju nastanka spora povodom ulaganja, arbitražni sud koji deluje pod okriljem IKSID je u obavezi da odredi merodavno pravo za suštinu spora primenom odredbe iz člana 42(1) Konvencije. Iako je jasno da se pravni aspekti ulaganja ne mogu u potpunosti sagledati izvan konteksta nacionalnih propisa države prijema, u arbitražnim sporovima već dugo postoji tendencija zanemarivanja uloge nacionalnog zakonodavstva u korist pravila međunarodnog prava. Rad se bavi evolucijom tumačenja odredbe Konvencije koja se odnosi na određivanje merodavnog prava u arbitražnoj praksi. U njemu je prikazano kako su se ova tumačenja vremenom menjala, stalno se krećući ka povećanju slobode arbitara u pogledu određivanja pravnih pravila koja će primeniti na suštinu spora. To je za posledicu imalo proširivanje polja primene međunarodnog na uštrb nacionalnog prava u investicionim sporovima, suprotno tekstu odredbe člana 42(1) Konvencije i namerama njenih tvoraca. Rezultat toga je da danas gotovo ne postoji način na koji bi država prijema ulaganja mogla da se zaštiti od nastupanja odgovornosti za povredu prava ulagača pozivanjem na činjenicu da je postupala u skladu sa svojim propisima.
Reference
*** (2006) IKSID konvencija. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2004) Sporazum između Savezne Republike Jugoslavije i Kraljevine Španije o podsticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 3, Član 11 stav 3
*** (2004) Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Indije o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 23, Član 9 stav 3(c)
*** Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade. Član 9 stav 5
*** (2004) Republike Slovenije o uzajamnom podstivanju i zaštiti ulaganja. Službeni list SCG - Međunarodni ugovori, br. 6
*** (2011) BIT sa Azerbejdžanom. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 8, član 11, stav 5
*** (1986) ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, tom 1, br. 1, 89-144
*** (2015) Zakon o ulaganjima od 2015. godine. Službeni glasnik RS, br. 89
Asante, S.K.B. (1991) Dissenting opinion. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, tom 6, br. 2, 577
Banifatemi, Y. (2010) The law applicable in investment treaty arbitration. u: Yannaca-Small K. [ur.] Arbitration under international investment agreements (a guide to the key issues), New York, 198
Bishop, R.D., Crawford, J., Reisman, W.M. (2005) Foreign investment disputes (cases and materials). The Hague, 643-645
Divljak, D.Lj. (2016) Novi zakonski okvir za strana ulaganja u Srbiji - bitne karakteristike i mogući efekti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 2, str. 423-438
Dolzer, R., Schreuer, C. (2012) Principles of international investment law. Oxford, 2nd Edition, 288
Dugan, C.F., Wallace, Jr.D., Rubins, N.D., Sabahi, B. (2011) Investor-state arbitration. New York, 201
Đajić, S., Stanivuković, M. (2017) Unutrašnje pravo u međunarodnoj investicionoj arbitraži - zaboravljeni i zapostavljeni izvor prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 70-90
Đundić, P. (2013) Pristanak države na arbitražu sa stranim ulagačem - modaliteti pristanka, ograničenja i merodavno pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 3, str. 359-375
Gaillard, E., Banifatemi, Y. (2003) The Meaning of 'and' in Article 42(1), Second Sentence, of the Washington Convention: The Role of International Law in the ICSID Choice of Law Process. ICSID Review, 18(2): 375-411
Hepburn, J. (2017) Domestic Law in International Investment Arbitration. Oxford: Oxford University Press (OUP)
Kjos, H.E. (2013) Applicable Law in Investor-State Arbitration. Oxford University Press (OUP)
Reisman, W. M. (2000) The Regime for Lacunae in the ICSID Choice of Law Provision and the Question of Its Threshold. ICSID Review, 15(2): 362-381
Reisman, W.M., Arsanjani, M.H. (2015) Applicable law under the ICSID convention: The tortured history of the interpretation of article 42. u: Kinnear M., i dr. [ur.] Building International Investment Law: The First 50 Years of ICSID, Alphen aan den Rijn, 9
Salacuse, J.W. (2014) The three laws of international investment (national, contractual, and international frameworks for foreign capital). New York, 47, 48
Schreuer, C. (2009) ICSID convention: A commentary. Cambridge, 2nd Edition, 563, 564
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd
UNCTAD (2017) Special update on investor-state dispute settlement: Facts and figures. IIA Issues Note, Issue 3, 3, http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcb2017d7_en.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-15901
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0