Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 89, br. 1, str. 17-36
Odnos principa in dubio pro reo i kontinuiteta dokaza prema odredbama aktuelnog Zakonika o krivičnom postupku Republike Srbije
aInternacionalni Univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija
bNovi Sad
Ključne reči: in dubio pro reo; prezumpcija nevinosti; dokazi; dokazivanje; kontinuitet dokaza
Sažetak
Autori u radu razmatraju i analiziraju princip in dubio pro reo kao jedan od temeljnih načela krivičnog procesnog prava u skladu s aktuelnom pravnom regulativom krivično procesnog zakonodavstva Republike Srbije. S tim u vezi autori najpre ukazuju na pojavu ovog principa u pravnoj teoriji, kao i na njegove suštinske elemente, a zatim dovode u vezu ovaj princip sa načinom i zakonitošću pribavljanja dokaza kao i kvaliteta tako pribavljenih dokaza već u fazi istrage. Posebnu pažnju autori posvećuju nepostojanju procesne mogućnosti izdvajanja iz spisa, zapisnika o radnjama u istrazi u vezi sa činjenicama koje nisu dobile karakter dokaza jer su ostale u sumnji, iz razloga što nisu pribavljene na način i u skladu sa zakonom i pravilima struke, a samim tim i ne poseduju kvalitet dokaza koji je potreban za podizanje optužnice.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni list SRJ, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2001-2010) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni list SRJ, br. 70/2001, 68/2002 i Službeni glasnik RS, br. 58/2004, 85/2005, 115/2005, 46/2006, 49/2007, 122/2008, 20/2009, 76/2010
Bajer, V. (1995) Kazneno procesno pravo - odabrana poglavlja, Knjiga I, Uvod u teoriju kaznenog procesnog prava. Zagreb: Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske
Brkić, S. (2012) Teret dokazivanja u krivičnom i parničnom postupku. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 299-329
Grubiša, M. (1966) Princip in dubio pro reo u praksi. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 3: 330
Ilić, P.G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2012) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Ivanović, B.A., Ivanović, R.A. (2013) Kriminalističke procedure. Danilovgrad: JU Viša stručna škola
Ivanović, B.A. (2008) Forenzičke dileme XX vijeka, VI dio - slučaj O. J. Simson - suđenje stoljeća. Perjanik, Danilovgrad, god. 6, br. 16, 87-92
Jovančević, N. (2009) Princip slobodne ocene dokaza kod utvrđenja određenih stepena sumnje - osnovi sumnje, osnovana sumnja i verovatnoća. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 122, br. 1, str. 105-119
Krivokapić, V. (2008) Kriminalistička taktika. Beograd
Lazin, Đ. (1985) 'In dubio pro reo” u krivičnom postupku. Beograd: Narodna knjiga
Lazin, Đ., Bejatović, S. (1988) Praktikum za krivično procesno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Maver, D. (2009) Integritet materijalnih dokaza (chain of custody). u: Pravo i forenzika u kriminalistici, Prvi naučni skup sa međunarodnim učešćem, Beograd: Kriminalističko-policijska akedemija, 31-37
Modly, D. (1999) Metodika uviđaja. Sarajevo
Munižaba, B., Ivanović, R.A. (2012) Kontinuitet dokaza i princip in dubio pro reo - materijalne i procesne pretpostavke. u: Kriminalističko-krivično procesne karakteristike istrage prema zakonu o krivičnom postupku u protekloj deceniji (teorijsko-praktični pristup), VI naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zbornik r, Banja Luka: Internacionalna asocijacija kriminalista, 168-182
Nicević, M., Stevanović, Č. (2008) Krivično procesno pravo. Novi Pazar: Forum univerzitetskih nastavnika
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Simović, M., Simović, V. (2011) Krivično procesno pravo, Internacionalna asocijacija kriminalista. Banja Luka
Škulić, M. (2002) Uviđaj i kriminalističke verzije. Beograd: Pravni fakultet
Whitman, Q.J. (2005) The Origins of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial. London-New Havern: Yale University Press
Žarković, M. (2005) Krivično-procesni i kriminalistički aspekti uviđaja na mestu događaja. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1701017I
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka