Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 95, br. 1, str. 285-330
Zahtev za zaštitu zakonitosti - Teorijski i praktični aspekti
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaadv.stankovicjelena@gmail.com
Sažetak
Autor je pažnju u ovom radu posvetio proučavanju vanrednog pravnog leka, koji predstavlja posebnu branu zakonitosti, kao i zahtevu za zaštitu zakonitosti u pozitivnopravnom krivičnoprocesnom zakonodavstvu Republike Srbije. Načelo zakonitosti predstavlja jedno od osnovnih načela na kojima počiva pravni sistem, koje pomaže i ostvarivanju osnovnog cilja krivičnog postupka, odnosno da niko nevin ne bude osuđen, a da se učiniocu krivičnog dela izrekne krivična sankcija pod uslovima koje propisuje krivični zakon, a na osnovu zakonito i pravično sprovedenog postupka (čl. 1, St. 1. ZKP). Na taj način zahtev za zaštitu zakonitosti, kao vanredni pravni lek dobija na značaju. Predmet rada predstavlja analiza teorijskih shvatanja, pozitivnopravnih rešenja u krivičnom procesnom zakonodavstvu Republike Srbije, kao i primena samog zahteva za zaštitu zakonitosti u praksi, imajući u vidu da je zahtev za zaštitu zakonitosti pretrpeo najveće promene, od kojih su neke otvorile sporna pitanja, a u takvim situacijama sudska praksa zaslužuje posebnu pažnju, jer će upravo ona odigrati ključnu ulogu.
Reference
*** (2007-2015) Zakon o ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, br. 109/2007, 99/2011, 18/2013. - odluka US, 103/2015. i 40/2015. - dr. Zakon
*** (2011-2021) Zakonik o krivičnom postupku Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021. - odluka US i 62/2021. - odluka US. (U daljem tekstu i ZKP)
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni Glasnik RS, br. 98/2006
Bejatović, S. (2008) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Brkić, S. (2013) Krivično procesno pravo II. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu
Bubalović, T. (2004) Pojam, opravdanje i cilj pravnih lijekova u krivičnom postupku. Pravo i pravda, (br. 1-2), 156
Bugarski, T.D. (2016) Zahtev za zaštitu zakonitosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 1, str. 87-105
Cvetković, B. (2013) Vandredni pravni lekovi i novi ZKP: Nova rešenja u kaznenom zakonodavstvu Srbije i njihova praktična primena. u: Savetovanje Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu. Zlatibor, 199
Grubač, M. (2009) Krivično procesno pravo. Beograd: Službeni glasnik, 443
Ilić, G. (1975) Zahtev za zaštitu zakonitosti i činjenično stanje. Bezbednost, br. 5/97
Ilić, G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2016) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik, 9. izdanje
Milovanović, M. (2016) Vanredni pravni lekovi u krivičnom postupku. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Škulić, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Škulić, M. (2013) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Škulić, M., Bugarski, T. (2015) Krivično procesno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, 491
Škulić, M. (2013) Osnovne novine u krivičnom procesnom pravu Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Škulić, M. (2015) Zahtev za zaštitu zakonitosti u novom Zakonu o krivičnom postupku. Advokatska kancelarija, Smederevo, br. 6
Škulić, M., Ilić, G. (2012) Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije: Reforma u stilu 'jedan korak napred - dva nazad'. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Vasiljević, T., Grubač, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik RS, 12. Izdanje
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija, treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/gakv94-34742
primljen: 02.11.2021.
revidiran: 29.03.2022.
prihvaćen: 21.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka