Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:17

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Samoefikasnost, samostišavanje i prevladavanje stresa kod prosvetnih radnika grada Pirota
aVisoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Pirot
bUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Studijski program Poslovna psihologija , Novi Sad

e-adresamirjanasdj63@gmail.com
Ključne reči: prosvetni radnici; prevladavanje stresa; efikasnost; samostišavanje
Sažetak
Polazište ovog rada je transakcionističko shvatanje prevladavanja stresa Lazarusa i Folkmanove (1984, 2004) i u njemu se analiziraju odnosi samoefikasnosti, samostišavanja i strategija prevladavanja stresa prosvetnih radnika koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem dece na različitim nivoima, od vaspitača do profesora srednjih škola. Istraživanje je obuhvatilo 185 prosvetnih radnika grada Pirota koji su odgovorili na upitnike - skalu generalizovane efikasnosti (GSE, Schwarzer and al., 1997), skalu samostišavanja (Silencing the Self Scale, Jack and Dill, 1992) i upitnik suočavanja sa stresnim situacijama (CISS, Endler and Parker, 1990). Pošlo se od pretpostavke da postoji statistički značajna povezanost između nivoa samoefikasnosti, samostišavanja i strategije prevladavanja stresa. Kod ispitivanih prosvetnih radnika potvrđena je statistički značajna pozitivna korelacija između visokog nivoa efikasnosti i strategije prevladavanja usmerene na problem (r=0,373, p<0,01), kao i povezanost između visokog nivoa opšteg samostišavanja i prevladavanja usmerenog na emocije i na izbegavanje (r=0,614, p<0,01 i r=0,293, p<0,01). Kad su u pitanju razlike u nivou efikasnosti, samostišavanja i strategija prevladavanja stresa između prosvetnih radnika s obzirom na nivo obrazovanja kojim se bave, izdvaja se poduzorak učitelja. Samostišavanje je u celini (ali ne i statistički značajno) i posebno subskala Eksternalizovano samostišavanje (F=0,019, p<0,05) izraženije kod učitelja, kao i prevladavanje usmereno na emocije (F=0,023; p<0,05). Rezultati istraživanja impliciraju potrebu istraživanja resursa koji bi doprineli podsticanju konstruktivnih strategija prevladavanja stresa i očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja prosvetnih radnika, posebno učitelja, u okruženju i uslovima koji im poslednjih godina nisu naklonjeni.
Reference
Arambašić, L., ur. (2000) Psihološke krizne intervencije. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć
Barać, J. (2013) Povezanost nekih značajki ličnosti i akademskog uspjeha srednjoškolaca i studenata. Putokazi, I(2), 119-131
Barić, R. (2012) Motivation and Obstacles to Physical Activity. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 63 (Supplement 3), 47-57
Bjekić, D., Zlatić, L. (2008) Profesionalni stres i ostvarivanje profesionalnih uloga nastavnika. u: Stojiljković S., Nešić V., Marković Z. [ur.] Ličnost, profesija i obrazovanje, Zbornik radova, Niš: Filozofski fakultet, str. 153-172
Brkić, I., Rijavec, M. (2011) Izvori stresa, suočavanje sa stresom i životno zadovoljstvo učitelja razredne i predmetne nastave. Napredak, 152 (2); 211-225
Čabarkapa, M. (2009) Sindrom izgaranja na poslu kod nastavnika. Nastava i vaspitanje, vol. 58, br. 2, str. 268-286
Danilović, M. (2011) Nastavnik kao uzor, model, idol, ideal, simbol, vrednost, tj. mera savremenog i svestrano obrazovanog čoveka (uvodni referat). u: Tehnologija, informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, 6. Međunarodni simpozijym, Čačak: Tehnički fakultet
Endler, N.S., Parker, J.D. (1990) Multidimensional assessment of coping: A critical evaluation. J Pers Soc Psychol, 58(5): 844-54
Genc, A., Pekić, J., Matanović, J. (2013) Mehanizmi suočavanja sa stresom, optimizam i generalna samoefikasnost kao prediktori psihofizičkog zdravlja. Primenjena psihologija, vol. 6, br. 2, str. 155-174
Grgin, T., Sorić, I., Kale, I. (1995) Stres kod nastavnika i načini suočavanja sa stresom. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 45-56; 33
Grujić, L. (2011) Profesionalno sagorevanje nastavnika. Pedagogija, vol. 66, br. 2, str. 215-223
Hadži-Pešić, M., Mitrović, M., Mitić, P. (2012) Subjektivno blatstanje i strategije suočavanja sa stresnim situacijama kod studenata. u: Vidanović S., Hedrih V., Ranđelović K. [ur.] Dani primenjene psihologije, Zbornik rezimea, Niš: Filozofski fakultet
Harper, M. S., Welsh, D. P. (2007) Keeping quiet: Self-silencing and its association with relational and individual functioning among adolescent romantic couples. Journal of Social and Personal Relationships, 24(1): 99-116
Hudek-Knežević, J., Kardum, I. (2005) Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko: Naklada Slap
Ignjatović, M. (2016) Samopoštovanje, samostišavanje i zadovoljstvo životom samohranih majki. Niš: Filozofski fakultet, (master rad)
Ivanov, L., Penezić, Z. (2002) Skala opće samoefikasnosti. u: Grgin K.L. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Filozofski fakultet, str. 6-8
Jack, D.C., Dill, D. (1992) The silencing the self scale: schemas of intimacy associated with depression in women. Psychology of Women Quarterly, 16(1): 97-106
Jović, S. (2012) Samostišavanje, sklonost ka depresivnom reagovanju i kvalitet porodičnih odnosa. Niš: Filozofski fakultet, (Diplomski rad)
Koludrović, M., Jukić, T., Reić-Ercegovac, I. (2009) Sagorijevanje na poslu kod učitelja razredne i predmetne nastave, te srednješkolskih nastavnika. Život i škola, 55 (22); 235-244
Krnjajić, S.B. (2003) Nastavnik pod stresom. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 35, str. 222-244
Lacković-Grgin, K. (2000) Stres u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lazarus, R.S., Folkman, S. (2004) Stres, procjena i suočavanje. Jastrebarsko: Naklada Slap
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984) Stress, appraisal and coping. Berlin: Springer-Verlag
Marinković, S. (2011) Koncepcija aktivnog učenja kao osnova za formiranje novih nastavničkih kompetencija. Pedagogija, vol. 66, br. 2, str. 204-214
Milačić, V.I., Glumbić, G., Brojčin, B. (2010) Percepcija stavova, zabrinutosti i samoefikasnosti nastavnika u pogledy inkluzivnog obrazovanja. u: Specijalna edukacija i rehabilitacija - nauka i/ili praksa, Sombor: Pedagoški fakultet
Mitić, P. (2015) Socijalno-psihološki faktori i strategije prevladavanja stresa kod sportista. Niš: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Nekić, M., Lacković-Grgin, K., Penezić, Z. (2004) Skala samostišavanja. u: Proroković A., Lacković Grgin K., Adorić Ćubela V., Penezić Z. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Sveučilište u Zadru
Panić, D., Radojković, D., Pešić-Hadži, M. (2013) Osobine ličnosti, strategije prevladavanja stresa i sklonost psihosomatici kod studenata. Teme, vol. 37, br. 2, str. 735-751
Pavlović, Ž., Sindik, J. (2014) Situacijsko suočavanje sa stresom kod odgojitelja. Sigurnost, 56 (3); 187-201
Petrović, V., Avramović, M. (2012) Samoefikasnost i kognitivna procena stresa kod studenata u situaciji pripreme i polaganja ispita. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 44, br. 1, str. 111-127
Proroković, A., Grgin, K.L., Ćubela, V.A. (2004) Zbirka psihologijskih skala i upitnika. Zadar: Filozofski fakultet
Smederevac, S., Mitrović, D. (2006) Ličnost - metodi i modeli. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Sorić, I., Proroković, A. (2002) Upitnik suočavanja sa stresnim situacijama Endlera i Parkera (CISS). u: Proroković A., Lacković Grgin K., Adorić Ćubela V., Penezić Z. [ur.] Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Sveučilište u Zadru, str. 147-151
Todorović, J., Simić, I. (2013) Samostišavanje studenata i studentkinja društveno-humanističkog smera. Nauka i savremeni univerzitet. Zbornik radova Filozofski fakultet, Niš, str. 7-21
Vlajković, J.V. (2005) Životne krize prevalencija i prevazilaženje. Beograd: Žarko Albulj
Zotović, M. (2004) Prevladavanje stresa - konceptualna i teorijska pitanja sa stanovišta transakcionističke teorije. Psihologija, vol. 37, br. 1, str. 5-32
Zotović, M., Petrović, J. (2011) Prevladavanje stresa u adolescenciji: relacije sa karakteristikama ličnosti i mentalnim zdravljem. Primenjena psihologija, 4(3): 245
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrffp46-11771
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0