Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 135-152
Pravna zaštita korisnika finansijskih usluga u Bosni i Hercegovini
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanikolvojin@gmail.com
Ključne reči: finansijske usluge; banke; potrošački kredit; pravna regulativa; prava korisnika
Sažetak
Finasijsko tržište Bosne i Hercegovine karakteriše poslednjih godina ekspanzija finasijskih usluga, posebno usluga kreditiranja stanovništva, koje se nude različitim metodama i kanalima oglašavanja, a u većini slučajeva nisu u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast. U ovom radu analizira se finasijsko tržište BiH, sa posebnim osvrtom na pravnu regulativu koja treba da je u funkciji zaštite korisnika finasijskih usluga. Finansijsko tržište je inovantivno, raspolaže sa značajnim asortimanom finasijskih usluga, koje donosi brojne prednosti i koristi, ali istovremeno nosi i prikrivene rizike za korisnike, koji dugoročno posmatrano postaju ovisni i nezaštićeni od uticaja finasijskih institucija. Cilj rada je da ukaže na osnovne problem sa kojima se susreću korisnici finasijskih usluga u BiH i na instrumente pravne zaštite, jer postoji ogroman jaz između deklarisanih uslova korištenja finasijskih usluga i realno ostvarivih prava korisnika u praksi. Zakonska rješenja kojima se uređuju odnosi u finasijskom sektoru danas postoje, ali su donesena sa zakašnjem, pa je došlo do narušavanja osnovnih prava korisnika finansijskih usluga i monopolskog, pa možemo kazati i pravno neutemeljenog ponašanja finasijskih istitucija, zasnovanog na njihovoj moći i nedosljednosti sprovođenja pravnih normi u praksi i od strane ovlaštenih, državnih ionstitucija.
Reference
*** (2009) Ustav Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25
*** (2013/2017) Zakon o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 59, 4
*** (1978-2011) Zakon o obligacionim odnosima Bosne i Hercegovine. Službeni list SFRJ + Službeni list RBiH + Službene novine FbiH, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 -odluka USJ i 57/1989, br. 2/1992, 13/1993 i 13/1994 i br. 29/2003 i 42/2011
*** (2002-2008) Zakon o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BiH, br. 19/2002, 35/2004, 32/2006, 38/2006 -ispr. i 50/2008 -dr. zakon
*** (2018-2021) Zakon o tržištu kapitala Republike Hrvatske. Narodne novine - Službeni list Republike Hrvatske, br. 65/2018, 17/20, 83/2021
*** (2005) Direktiva Europskog parlamenta i vijeća - Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi. Službeni List Europske Unije, br. 2005/29/EZ. http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj
*** (2008) Direktiva Europskog parlamenta i vijeća - Direktiva o ugovorima o potrošačkim kreditima. Službeni List Europske Unije, br. 2008/48/EZ. http://data.europa.eu/eli/dir/2008/48/oj
*** (2016-2019) Zakon o bankama Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 4/2017, 19/2018, 54/2019
*** (2014) Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 31
*** (2017) Zakon o Bankama Federacije Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 27
*** (2012-2017) Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 6/2012, 63/2014, 18/2017
*** (2018) Zakon o finansijskom obezbeđenju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44
*** (2016) Zakon o finansijskom poslovanju. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 48
*** (2016) Zakon o nedopuštenom oglašavanju. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 101
Aćimović, S. (2010) Ekonomski rečnik. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Addiko Bank (2021) Addiko Blic gotovinski kredit. Banja Luka, https://www.addikors.ba/gradjani/krediti/blic-gotovinski-kredit
Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (2014) Odluka o uvjetima za procjenu i dokumentiranje kreditne sposobnosti. https://www.fba.ba/images/banke_podzakonski_2/Banke_Kreditna_sposobnos t_bos.pdf
Babić-Hodović, V. (2012) Marketing u bankarstvu. Ekonomski fakultet u Sarajevu
Bahtić, A., Begić, H., Limo, T. (2016) Priručnik za savjetovanje zaduženih građana. Sarajevo: Centralna banka Bosne i Hercegovine
Bahtijarević, Š., Sikavica, F., Sikavica, P. (2001) Leksikon menedžmenta. Zagreb: Masmedia
Centralna banka Bosne i Hercegovine (2021) Promenljiva kamatna stopa. http://fined.cbbh.ba/press/edukacija/891
Fejos, A. (2009) The Impact of Information on Responsible Lending and Responsible Borrowing in the European Union. Pravni zivot / Legal Life: Serbian Journal of Legal Studies, 6(12): 751-764
Financial Services user Group (2019) Responsible consumer credit lending: FSUG opinion and recommendations for the review of the Consumer Credit Directive
Komercijalna banka (2021) Dugoročni krediti. https://www.kombankbl.com/dugorocni-krediti-mikro-biznis
Kujavić, B. (1988) Definicijsko modeliranje društveno-ekonomske uloge banaka. Ekonomski vjesnik: Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, 1(1), 77-86
Milanović, R. (1991) Osnovi marketinga. Svjetlost
Orsag, S. (2011) Vrijednosni papiri - investicije i instrumenti financiranja. Revicon
Petrović, A. (2015) Novo pravno uređenje financijskih usluga u BiH- koliko su korisnici stvarno zaštićeni?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 54(70), 801-822
Privredna banka (2019) Informacioni list - stambeni kredit sa hipotekom. Sarajevo, https://www.pbs.ba/wp-content/uploads/2019/09/INFORMACIONI-LIST-Stambeni-kredit-sa-hipotekom-07_2019.pdf
Raiffeisen bank (2018) Uslovi odobravanja namenskih kredita. raiffeisenbank.ba/sites/default/files/dokumenti/2018-03/Nenamjenski krediti.pdf
Rose, P.S. (2003) Money and Capital Markets. McGraw-Hill, 8 th edition
Samuels, I.M., Wilkes, F.M., Brayshaw, R.E. (1991) Management of Company Finance. Chapman & Hall, 5 th edition
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bizinfo2102135V
primljen: 16.08.2021.
prihvaćen: 17.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka