Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 50, br. 1, str. 291-310
Oblici i modeli zaštite konkurencije u uporednom pravu
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresab.vlaski@pravobl.org
Ključne reči: zaštita konkurencije; neposredna i posredna zaštita konkurencije; američki model zaštite konkurencije; evropski model zaštite konkurencije
Sažetak
Predstojeći rad razmatra osnovne oblike i modele zaštite konkurencije sa uporedno-pravnog staiovišta. Na samom početku ovog rada određuje se pojam zaštite konkurencije, a konkurencija se posmatra sa različitih aspekata, sve u cilju definisanja njene suštine i određivanja njenog društvenog značaja. Zatim he biti riječi o karakterističnim oblicima zaštite konkurencije, koji he u ovom radu biti grupisani pod opšte kategorije neposredne i posredne zaštite konkurencije. Oba ova oblika obezbjeđuju zaštitu konkurencije kroz različite pravom regulisane procedure, od kojih će naročita pažnja biti posvećena pristupima zaštiti konkurencije prisutnim u komparativnom pravu. Nakon toga, buće izvršen kratak uvid u najznačajnije uporednopravne modele zaštite konkurencije, njihovu istorijsku genezu, te prikazane osnovne karakteristike ovih modela. Kao ishod preduzetog istraživanja u zaključnim razmatranjima će biti istaknuti elementi modela zaštite konkurencije primjenjivog u pravnim sistemima država nastalih na prostoru bivše Jugoslavije.
Reference
*** (2014) Competition policy and enforcement in China. https://www.uschina.org/sites/default/files/AML%202014%20Report%20FINAL_0.pdf, 4. februara 2016
*** (2004) Council Regulation (EC) No 139/2004. 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004R0139, 18. februar 2016
*** An act to protect trade and commerce against unlawful restrains and monopolies: Sherman antitrust act. U.S. Code, Title 15, 1-7
*** (2016) Guide to antitrust laws: The enforcers. http://www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/enforcers, 11.februar
*** (2002) Uredba Savjeta EU 1/2003/ES. 16. decembar 2002. o implementaciji pravila o konkurenciji propisanih čl. 81 i 82 Ugovora, sa kasnijim izmjenama i dopunama
*** (2004) Uredba Evropske komisije 773/2004/ES. 7. april 2004. u vezi sa vođenjem postupka pred Komisijom u skladu sa čl. 81 i 82 Ugovora, sa izmjenama i dopunama
*** (2004) Uredba Savjeta EU (ES) br. 139/2004. 20. januar 2004. o kontroli koncentracija između preduzeća (eng. skr. the EC Merger Regulation)
*** (2016) Research in the field of competition policy. http://ec.europa.eu/competition/publications/research_en.html, 14.februar
*** (2016) Pregovaračka poglavlja - 35 koraka ka Evropskoj uniji. http://europa.rs/images/publikacije/34-35_koraka_ka_EU.pdf, 18.februar 2016
*** (2016) Strategy and reports. http://ec.europa.eu/enlargement/countries/strategy-and-progress-report/index_en.htm, 22.januar 2016
*** (2016) Member directory. http://www.intemational-competitionnetwork.org/members/member-directory.aspx, 3.februar 2016
*** (1975) Ekonomski leksikon. Beograd: Savremena administracija
Begović, B., Pavić, V. (2012) Uvod u pravo konkurencije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 11-16
Błachucki, M. (2013) Polish competition law-commentary, case law and texts. Warsaw: Office of Competition and Consumer Protection
Buccirossi, P., ed. (2008) Handbook of Antitrust Economics. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press
Danković-Stepanović, S. (2013) Efektivna zaštita konkurencije - pravo, privreda i država. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 79-95
Danković-Stepanović, S., Milovanović, D. (2014) Institut poravnanja i prekid postupka zaštite tržišne konkurencije od zloupotrebe dominantnog položaja. Pravna riječ, 39, 268-270, XI
Davinić, M. (2004) Koncepcija upravnog prava Sjedinjenih Američkih Država. Beograd: Dosije
Gecić, B. (2009) Novi zakon o zaštiti konkurencije. Pravni informator, 48; 9, XII
Imamović-Čizmić, K. (2012) Modaliteti pravne regulacije tržišne konkurencije i njihova veza sa ekonomskom ulogom države. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, 267, LV
Jovanić, T. (2013) Upravnopravna zaštita potrošača. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 2, str. 180-196
Jovanić, T. (2014) Proces regulacije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 185-262
Marković-Bajalović, D. (2013) Pravna sigurnost i pravo konkurencije. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 66-78
Varga, S. (2005) The administrative procedure for the enforcement of the EU anti-trust law. Revija za evropsko pravo, vol. 7, br. 2-3, str. 33-50
Varga, S. (2007) Organi vlasti nadležni za primenu prava konkurencije Evropske unije. Pravni život, vol. 56, br. 14, str. 227-239
Vranjanac, D. (2008) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. u: Ćirić Jovan [ur.] Uvod u pravo SAD, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 20
Zindović, I. (2010) Potpuna konkurencija i razlozi njenog ograničenja u pozitivno-pravnim sistemima. Pravo i privreda, vol. 47, br. 7-9, str. 375-387
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns50-10462
objavljen u SCIndeksu: 06.10.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci