Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 1, str. 259-289
Sinteza procesnih stilova adversijalnog i mešovitog sistema krivičnog procesnog prava na primeru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju - deo 1.
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresajovanradulovic@hotmail.com
Sažetak
Pravne norme procesnog prava koje se primenjuje pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) utemeljene su na tradicijama angloameričke i evropskokontinentalne pravne familije, čime odražavaju međunarodnu prirodu ovog suda. Osnovni cilj ovih odredaba je da pravno urede postupak pred Tribunalom, definišući ga u neposrednoj korelaciji s potrebama da se okrivljenima pred Sudom obezbedi pravo na pravično suđenje. U prvim godinama postojanja i rada Tribunala pravila koja se tiču postupka, u najvećoj meri, bila su inspirisana angloameričkim akuzatorskim modelom krivičnoprocesnog prava. Obimne izmene Pravilnika o postupku i dokazima iz 1998. godine uvele su u procesnu liturgiju neke institute tipične za evropskokontinentalni sistem prava. Pored toga, činjenica da Tribunal ne raspolaže sopstvenim organima prinude determinisala je oblikovanje pojedinih procesnopravnih instituta na tako specifičan način da takva rešenja teško možemo prepoznati u bilo kom od ova dva pomenuta velika pravna sistema. Ova interesantna, i sve prisutnija, pojava prožimanja procesnopravnih instituta angloameričkog i evropskokontinentalnog pravnog sistema, začinjena određenim, sui generis, procesnim institutima, predstavlja veliki izazov za teoretsku obradu, ali time se omogućava bolje razumevanje ove problematike. Ovaj članak neće se ograničiti samo na tekstove krivičnoprocesnih normi već će cilj biti da se prikažu i praktični domašaji određenih procesnopravnih instituta, uporedo s praktičnim domašajima postojećih, klasičnih, procesnopravnih modela. Osim toga, autor objašnjava uzroke nastanka ove sinteze i raščlanjuje ih na one uzrokovane praktičnom potrebom da se postupak učini bržim i efikasnijim (koji se opravdavaju pravom na ekspeditivno suđenje) i na drugu grupu razloga nastalu prilagođavanjem procesnih normi pravnim navikama i načinu obrazovanja pravnika koji su upućeni na njihovu primenu pred sudom. Rad je fizički podeljen u dve tematske celine. U prvom delu rada govori se o različitim izvorima procesnog prava koje se primenjuje pred MKTJ i objašnjavaju se pojedini instituti procesnog prava svojstveni pretpretresnoj fazi postupka, dok se drugi deo rada bavi institutima krivičnog procesnog prava koji se pojavljuju u stvarnosti suđenja pred MKTJ. Cilj rada je da ukaže na praktične posledice ovako oblikovanih pravnih pravila i da prikaže praktične domete normi u zavisnosti od razloga koji su determinisali njihovu pojavu. Taj cilj je i od velikog praktičnog značaja jer nauka u ovoj oblasti ne samo da nema uticaj na kreiranje krivičnoprocesnih normi već u velikoj meri zaostaje i s kritičkom analizom nekih krivičnopravnih instituta koji se iz MKTJ polako sele i u druge internacionalne, pa čak i nacionalne krivičnoprocesne norme.
Reference
Cassese, A. (1999) The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections. Europian Journal of International Law
Damaška, M. (2010) Hrvatski dokazni postupak u poredbenopravnom svjetlu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 17(2): 821
Damaška, M. (2008) Pravi ciljevi međunarodnog kaznenog pravosuđa. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 15(1)
Damaška, M. (2006) Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 13(1)
de Cristian, F. (2001) Due Process in International Criminal Court. Virginia Law Review, 87(7)
Dimitrijević, V., grupa autora (2010) Haške Nedoumice. Beograd
Findlay, M. (2001) The International and Comparative Law Quarterly,, 50(1): 26
Frederic, M. (2010) Beyond 'Fairness': Understanding the Determinants of International Criminal Procedure. UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs
Garry, B.J. (2000) Stay the Hand of Vengeance: the Politics of War Crime Tribunals. Princeton: Princeton University Press, : 284-42
Gregory, G.S. (2007) Toward an International Criminal Procedure: Due Process Aspirations and Limitations. Columbia journal of transnational law, 45(3)
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd
Grubač, M. (2004) krivično procesno pravo - uvod u opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Human Rihtts Watch (2005) Meaninig of interest of justice in article 53 of the Rome Statute. u: Human Rights Watch Policy Paper, June, http://www.hrw.org/node/83018
Ilić, G.P. (2012) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 137-158
Johnson, L.D. (2005) Closing an international criminal tribunal while maintaining international human rights standards and excluding impunity. The American Journal of International Law, 99: 158
Jorgensen, N.H.B. (2004) The right of the accused to self-representation before international criminal tribunals. The American Journal of International Law, 98(4): 711
Katz, C.J. (2002) International Criminal Courts and Fair Trials: Difficulties and Prospects. The Yale Journal of International Law, 27: 111
Kerr, R. (2004) The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, An Exercise in Law, Politics and Diplomacy. Oxford: Oxford University Press
Lukić, T. (2011) Uticaj međunarodnih pravnih standarda na oblikovanje pripremnog stadijuma krivičnog postupka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 142-162
Marković, B.S. (1938) Pravičnost i pravni poredak. Arhiv za pravne i društvene nauke, (1-2)
Máximo, L. From Legal Transplants to Legal Translations: The Globalization of Plea Bargaining and the Americanization Thesis in Criminal Procedure. Harvard International Law Journal, 45
Mcconville, M. (2002) Plea bargaining. u: McConville M., Wilson G. [ur.] The Handbook of The Criminal Justice Process, Oxford: Oxford University Press
Meron, T. (2004) Procedural Evolution in the ICTY. JICL, 2: 520-5
Meron, T. (1998) War Crimes Law Comes of Age. Oxford University Press
Mrvić-Petrović, N., Petrović, Z. (2010) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude u stranim zakonodavstvima. Strani pravni život, br. 3, str. 7-32
Petrović, V. (2008) Gaining the Trust through Facing the Past?. Sofia
Popvić, S. (2013) Transkript radio emisije Pesščanik od 28. 06. http://pescanik.net/2013/06/emisija-28-06-2013/
Robinson, P.L. (2000) Ensuring Fair and ExpeditiousTrials at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. EJIL, 11(3): 569
Robinson, P.L. (2000) Trials at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. EJIL, 11(3)
Schrag, M. (2004) Lessons Learned from the ICTY Experience. Int.J.Crim.Just., 2: 427-4
Stojanović, Z. (2007) Međunarodno krivično pravo. Beograd
Škulić, M. (2009) Istraga u krivičnom postupku. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 122, br. 1, str. 71-93
Vranjanac, D. (2008) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. u: Uvod u pravo SAD, Beograd: Institut za uporedno pravo
Wilson, A.R. (2005) Judging History: The historical record of the international Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Human Rights Quarterly, 27(3): 908
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-4998
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka