Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 5, br. 2, str. 603-636
Sinteza procesnih stilova adversijalnog i mešovitog sistema krivičnog procesnog prava na primeru Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju - deo 2.
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresajovanradulovic@hotmail.com
Sažetak
U ovom radu autor opisuje institute krivičnog procesnog prava koji u sudnici Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (MKTJ) doživljavaju svoj materijalni oblik ispoljavanja. Pored prikazivanja normativnog konteksta kojim su uređeni ovi instituti, autor će prikazati i njihove praktične domete upoređujući ih sa klasičnim institutima krivičnog procesnog prava koje možemo sresti u evropskokontinentalnom i anglosaksonskom sistemu prava. Činjenica da Tribunal ne raspolaže sopstvenim organima prinude determinisala je oblikovanje pojedinih procesnopravnih instituta na krajnje specifičan način. Ova interesantna, i sve prisutnija, pojava prožimanja procesnopravnih instituta angloameričkog i evropskokontinentalnog pravnog sistema, začinjena određenim, sui generis, procesnim institutima, predstavlja veliki izazov za teoretsku obradu a time i bolje razumevanje ove problematike. U ovom članku autor će se detaljno pozabaviti pitanjem dokaznog postupka. On zauzima centralno mesto u svakom krivičnom postupku i pravila ovog postupka od suštinskog su značaja za ostvarenje osnovne funkcije suda. Veliki broj pravnih načela i apstraktnih pravnih standarda generalnog karaktera, koje srećemo u brojnim dokumentima kako međunarodnog tako i domaćeg prava, moraju da dobiju svoj praktičan operativan izraz upravo u ovoj fazi postupka. Pored toga, biće objašnjena i uloga koju amicus curiae ima u krivičnom postupku ali i pravna priroda izdvojenih sudijskih mišljenja koja, iako nemaju uticaj na ishod suđenja, mogu u nekim slučajevima znatno uticati na kasniji rad sudova, pa i da dovedu do promena sudske prakse, odnosno da snagom argumentacije utiču na kreaciju prava. Na kraju članka autor detaljno analizira domete postupka pred Tribunalom posmatran kroz ukupnost svih instituta krivičnog procesnog prava na koje je skrenuta pažnja kako u prvom delu ovog članka tako i u drugom. Autor iznosi zaključak da se sinteza o kojoj govori dešava iz dve grupe razloga. Prvu grupu razloga predstavlja želja Suda da se postupak učini efikasnijim i bržim, a druga grupa razloga je posledica činjenice da sudije, tužioci i optuženi dolaze iz različitih sredina, pa je potreba da se učesnici u postupku lakše snađu u njemu determinisala i sintezu procesnih instituta koji regulišu njihova prava i obaveze u okviru krivičnog postupka u pravcu da se postupak adaptira i prilagodi navikama, obrazovanju i pravnoj kulturi njegovih učesnika.
Reference
Caesius, A. (1999) The statute of the International Criminal Court: some preliminary reflections. European Journal of International Law, 10(1): 144-171
Cogan, J.K. (2002) International Criminal Courts and fair trials: Difficulties and prospects. The Yale Journal of International Law, 27 Yale J. Int’l L. 111
Damaška, M. (2008) Pravi ciljevi međunarodnog kaznenog pravosuđa. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, br. 1
Damaška, M. (2006) Sudbina anglo-američkih procesnih ideja u Italiji. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, vol. 13, br. 1, 9-11, str. 14
Damaška, M. (2010) Hrvatski dokazni postupak u poredbenopravnom svjetlu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 17, br. 2
de Francia, C. (2001) Due Process in International Criminal Courts: Why Procedure Matters. Virginia Law Review, 87(7): 1381
Dimitrijević, V., i dr. (2010) Haške nedoumice. Beograd
Findlay, M. (2001) Synthesis in trial procedures? The experience of international criminal tribunals. International and Comparative Law Quarterly, 50(1): 26-53
Garry, B. (2000) Stay the Hand of vengeance: The politics of war crimes tribunals. Princeton, New York: Princeton University Press
Gordon, G.S. (2007) Toward an international criminal procedure: Due process as pirations and limitations. Columbia Journal of Transnational Law, vol. 45. no 3
Grubač, M. (2011) Krivično procesno pravo. Beograd
Grubač, M. (2004) Krivično procesno pravo - uvod i opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Human Rights Watch (2005) Meaning of interest of justice in article 53 of the Rome Statute. Human Rights Watch Policy Paper, June (http://www.hrw.org/ node/83018)
Ilić, G.P. (2012) O položaju oštećenog u krivičnom postupku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 137-158
Johnson, L.D. (2005) Closing an International Criminal Tribunal while Maintaining International Human Rights Standards and Excluding Impunity. The American Journal of International Law, 99(1): 158
Jorgensen, N.H.B. (2004) The Right of the Accused to Self-Representation before International Criminal Tribunals. The American Journal of International Law, 98(4): 711
Kerr, R. (2004) The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia: An exercise in law, politics and diplomacy. Oxford: Oxford University Press
Langer, M. (2004) From legal transplants to legal translations: The globalization of plea bargaining and the Americanization thesis in criminal procedure. Harvard International Law Journal, Volume 45, Number 1
Lukić, T. (2011) Uticaj međunarodnih pravnih standarda na oblikovanje pripremnog stadijuma krivičnog postupka. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 142-162
Marković, B.S. (1938) Pravičnost i pravni poredak. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2, str. 106-110
Mcconville, M., Wilson, G. (2002) Plea bargaining, The Handbook of the Criminal Justice Process. Oxford University Press
Megret, F. (2010) Beyond 'Fairness': Understanding the Determinants of Interna tional Criminal Procedure. UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, vol. 14
Meron, T. (2004) Procedural Evolution in the ICTY. Journal of International Criminal Justice, 2(2): 520-525
Meron, T. (1998) War Crimes Law Comes of Age. Oxford University Press
Mrvić-Petrović, N., Petrović, Z. (2010) Naknada štete zbog neosnovanog lišenja slobode ili neosnovane osude u stranim zakonodavstvima. Strani pravni život, br. 3, str. 7-32
Petrović, V. (2008) Gaining the Trust through Facing the Past?. Sofia
Popović, S. (2013) Advokat, transkript radio emisije Peščanik od 28.06.2013. http://pescanik.net/2013/06/emisija-28-06-2013
Robinson, P. (2000) Ensuring fair and expeditious trials at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. European Journal of International Law, 11(3): 569-589
Robinson, P. (2000) Trials at the International Criminal Tribunal for the For mer Yugoslavia. European Journal of International Law, vol. 11, no. 3
Schrag, M. (2004) Lessons Learned from ICTY Experience. Journal of International Criminal Justice, 2(2): 427-434
Simić-Jekić, Z. (1983) Odvojeno mišljenje sudije u krivičnom postupku. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, Centar za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu, doktorska disertacija
Stojanović, Z. (2007) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M.Z. (2009) Istraga u krivičnom postupku. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 122, br. 1, str. 71-93
Vranjanac, D. (2008) Uvod u pravni sistem Sjedinjenih Američkih Država. u: Ćirić Jovan [ur.] Uvod u pravo SAD, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 20
Wilson, R. (2005) Judging History: The Historical Record of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Human Rights Quarterly, 27(3): 908-942
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-7062
objavljen u SCIndeksu: 17.02.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka