Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2019, br. 49, str. 211-227
Interpretacije odnosa među nacijama - između ekonomske saradnje i konflikta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

e-adresafilipovic.bozidar1@gmail.com
Ključne reči: međunarodni odnosi; međunacionalni odnosi; kvantitativni i kvalitativni pristup; validnost
Sažetak
U radu smo posvetili pažnju metodološkom problemu interpretacije kvantitativnih podataka koji se odnose na stavove ispitanika o odnosima među nacijama (narodima). Predočili smo podatke našeg kvalitativnog istraživanja koje je osmišljeno kao izvesna 'dopuna' kvantitativnih podataka. Konkretno, fokusirali smo se na indikator ("Među narodima se može ostvariti saradnja, ali ne i potpuno poverenje") koji je korišćen u relativno velikom broju domaćih i međunarodnih reprezentativnih istraživanja. Rezultati pokazuju značajan broj srodnih tumačenja pojmova saradnje i potpunog poverenja među nacijama. Ipak, veći broj varijacija se javlja u tumačenju potpunog poverenja koje se najčešće dovodi u vezu sa kriznim situacijama i ratovima. Takođe, javljaju se i slojevitije interpretacije koje ukazuju na različito shvatanje nacije (građansko i etničko), kao i samog okvira u kojima se sam odnos tumači (individualni i kolektivni). Istovremeno, nismo uočili interpretacije koje bi dovele u pitanje dalju upotrebu navedene tvrdnje kao indikatora - značajnije kontradiktornosti i nedoslednosti u tumačenju od strane ispitanika.
Reference
Bazić, M. (2011) Metodološki problemi istraživanja u oblasti istorije pedagogije. Baština, br. 31, str. 275-293
Fajgelj, S. (2010) Metode istraživanja ponašanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Filipović, B. (2018) O privatizaciji i privatnom vlasništvu - kvalitativni i kvantitativni pristup problemu vrednosne orijentacije. u: Jelena Pešić, Anđelka Mirkov, Vera Backović [ur.] Globalna kriza neoliberalnog oblika kapitalističke regulacije i lokalne posledice - slučaj Srbije - zbornik radova
Jick, T.D. (1979) Mixing qualitative and quantitative methods: Triangulation in action. Administrative Science Quarterly, 24 (4): 602-611
Lazic, M.B., Cvejic, S. (2011) Post-Socialist Transformation and Value Changes of the Middle Class in Serbia. European sociological review, vol. 27, br. 6, str. 808-823
Lazić, M., prir. (2016) Politička elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Čigoja
Lazić, M., ur. (2000) Račji hod. Beograd: Filip Višnjić
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam - nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Lazić, M., prir. (2014) Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka. Beograd: Čigoja
Lazić, M., Cvejić, S., prir. (2013) Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije. Beograd: Čigoja
Nye, J. (2004) Soft Power: The means to success in world politics. New York: Public Affairs
Pešić, J. (2016) Vrednosne orijentacije u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Petrović, I. (2013) Promene vrednosnih orijentacija srednje klase u periodu post-socijalističke transformacije u Srbiji. Sociologija, vol. 55, br. 3, str. 375-394
Simić, M. (2012) Metodološki problemi komparativnih istraživanja u obrazovanju. Baština, br. 33, str. 251-268
Tančić, D.Lj., Lazović-Jović, E.M. (2018) Problem izbora modela i procedura metodoloških istraživanja. Baština, br. 46, str. 187-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1949211F
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2020.
Creative Commons License 4.0