Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 19  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 1, str. 29-58
Ekonomski liberalizam u društvima Srbije i Hrvatske tokom perioda postsocijalističke transformacije - uporedna empirijska analiza
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Sažetak
Procesi post-socijalističke transformacije obeleženi su sistemskim, strukturalnim, normativno-institucionalnim i vrednosno-ideološkim promenama. Ove poslednje od naročitog su istraživačkog značaja, jer ukazuju na legitimacijske obrasce putem kojih se sistemi reprodukuju, odnosno na poželjne vidove kolektivne i individualne akcije. Osnovni cilj ovog rada je da se, na osnovu empirijske analize dostupnih podataka, utvrdi da li je došlo do promene u stepenu pristajanja uz vrednosnu orijentaciju ekonomskog liberalizma u društvima Srbije i Hrvatske tokom perioda post-socijalističke transformacije. Analiza počiva na dvostrukoj komparaciji - temporalnoj, u okviru koje se utvrđuje promene u stepenu pristajanja uz ekonomski liberalizam tokom vremena (pri tome, za početnu tačku analize je uzeta 1989. godina, dok je krajnja tačka 2003. godina), odnosno lateralnoj, gde se ispituju razlike u rasprostranjenosti ispitivane vrednosne orijentacije u društvima Srbije i Hrvatske. Poseban cilj rada bio je da se utvrdi da li se u ispitivanim društvima stepen pristajanja uz navedenu ideološko-vrednosnu matricu menja s obzirom na klasno-slojni položaj ispitanika.
Reference
Amable, B. (2003) The diversity of modern capitalism. Oxford: Oxford University Press
Antonić, S. (1993) Srbija između populizma i demokratije - politički procesi u Srbiji 1990-1993. Beograd: Institut za političke studije
Arandarenko, M.G. (2000) Ekonomska stvarnost Srbije / Serbian economic reality. u: Lazić Mladen [ur.] Račji hod - Srbija u transformacijskim procesima, Beograd: Filip Višnjić, 367
Berend, I. (2001) Centralna i Istočna Evropa 1944-1993. Podgorica: CID
Cohen, L.J. (2009) Embattled democracy: postcommunist Croatia in transition. u: Dawisha, Karen; Parrott, Bruce; Dawisha, Karen; Parrott, Bruce [ur.] Politics, power, and the struggle for democracy in South-East Europe, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 69-121
Čalić, M. (2004) Socijalna istorija Srbije. Beograd: Clio
Dahrendorf, R. (1990) Reflections on the revolution in Europe in a letter intended to have been sent to a gentleman in Warsaw, 1990. New York: Random House
Easton, D. (1965) A system analysis of political life. New York, itd: Wiley
Franičević, V. (2002) Politička i moralna ekonomija u prvom desetljeću tranzicije. Politička misa, 39(1): 3-34
Franičević, V. (1999) Privatization in Croatia. Eastern European Economics, 37(2): 5-54
Gregurek, M. (2001) Stupanj i učinci privatizacije u Hrvatskoj. Ekonomski pregled, 52 (1-2): 155-188
Hall, P.A., Soskice, D., Hall, P.A., Soskice, D. (2001) An Introduction to Varieties of Capitalism. u: Varieties of Capitalism, Oxford University Press, str. 1-68
Hodžić, A. (2008) Tragovi pored puta. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu
Hodžić, A. (1991) Društvena struktura i kvaliteta života. Sociologija, vol. 33, br. 3, str. 419-426
Holcombe, R. (2015) Political capitalism. Cato Journal, 35 (1), 41-66
Ilišin, V. (2008) Vrijednosne dimenzije demokratske konsolidacije - politički stavovi hrvatskih građana i političke elite. u: Grupa autora [ur.] Hrvatska - kako dalje, Zagreb: Pravni fakultet u Zagrebu
Karaman, I. (2000) Hrvatska na pragu modernizacije (1750-1918). Zagreb: Naklada Ljevak
Katunarić, V. (1995) O tranziciji i staroj strukturi društvene moći. Društvena istraživanja, 4(2-3): 265-271
Kirn, G. (2013) Klasne borbe u socijalističkoj Jugoslaviji posle tržišne reforme - beleške o nerazvijenosti, finansijalizaciji i postsocijalizmu. u: Knežević V.; i dr. [ur.] Slobodni i suvereni, Novi Sad: Kontekst kolektiv
Kolko, G. (1963) The triumph of conservatism. New York, itd: Free Press
Lazić, M. (1994) Sistem i slom. Beograd: Filip Višnjić
Lazić, M., Pešić, J. (2013) Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija osnovnih društvenih grupa u Srbiji. u: Lazić M.; Cvejić S. [ur.] Promene osnovnih struktura društva Srbije u periodu ubrzane transformacije, Beograd: ISI FF
Lazić, M., Cvejić, S. (2010) Working class in post-socialist transformation: Serbia and Croatia compared. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 1 (1): 3-29
Lazić, M. (2011) Čekajući kapitalizam - nastanak novih klasnih odnosa u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
Lazić, M., Cvejić, S. (2007) Class and Values in Postsocialist Transformation in Serbia. International Journal of Sociology, 37(3): 54-74
Lazić, M.B. (1987) U susret zatvorenom društvu - klasna reprodukcija u socijalizmu. Zagreb: Naprijed
Mann, M. (1993) Sources of social power. Cambridge, itd: Cambridge University Press
Musić, G. (2013) Radnička klasa Srbije u tranziciji 1988-2013. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung
Pantić, D.J. (1977) Vrednosti i ideološke orijentacije društvenih slojeva. u: Popović Mihailo V. [ur.] Društveni slojevi i društvena svest, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja, str. 269-406
Parsons, T. (1988) Društva. Zagreb: August Cesarec
Pešec, M. (1985) Uzorci generisanja promena u jugoslovenskom društvu. Sociologija, vol. 27, br. 4, str. 503-516
Pešić, J. (2014) Promene vrednosnih orijentacija ekonomske elite - ekonomski i politički liberalizam. u: Lazić M. [ur.] Ekonomska elita u Srbiji u periodu konsolidacije kapitalističkog poretka, Beograd: ISI FF
Pešić, J. (2016) Vrednosne orijentacije u postsocijalističkim društvima Srbije i Hrvatske. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Pešić, V.D. (1989) Socijalizam i modernizacija: Otpori promeni i mehanizmi zaustavljanja društvenog razvoja' / Socialism and modernization: Resistance to change and mechanisms arresting social development. u: Ranković Miodrag [ur.] Deformacije i granice društvenog razvitka - prilozi sociološkoj teoriji, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja / ISIFF
Sekelj, L. (1990) Jugoslavija - struktura raspadanja. Beograd: Rad
Sekulić, D., Šporer, Ž. (2000) Formiranje poduzetničke elite u Hrvatskoj. Revija za sociologiju, 31 (1-2): 1-20
Sekulić, D. (2014) Identitet i vrijednosti. Zagreb: Politička kultura
Simkus, A. (2007) Guest Editor's Introduction: The SEESSP Project. International Journal of Sociology, 37(3): 3-14
Suvin, D. (2014) Samo jednom se ljubi - radiografija SFR Jugoslavije. Beograd: Rosa Luxembourg Stiftung
Štulhofer, A. (1998) Krivudava staza hrvatske privatizacije. u: Rogić I.; Zeman Z. [ur.] Privatizacija i modernizacija, Zagreb: Institut za primijenjena društvena istraživanja
Uvalić, M. (2010) Serbias transition: Towards a better future. Basingstoke: Palgrave Macmillan
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd: Prosveta, I
Zec, M., Zečević, B. (1997) Tranzicija realnog i finansijskog sektora. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Županov, J. (1985) Samoupravljanje i društvena moć. Zagreb: Globus
Županov, J. (2002) Od komunističkog pakla do divljeg kapitalizma. Zagreb: Naklada Jesenski
Županov, J. (1977) Sociologija i samoupravljanje. Zagreb: Školska knjiga
Županov, J. (1985) Marginalije o društvenoj krizi. Zagreb: Globus
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1701029P
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0