Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 6 od 84  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 3, str. 541-562
Protagora i Kalikle - politički preobražaj polisa i dva sofistička odjeka u Platonovim delima
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Srbija

e-adresamarko.simendic@fpn.bg.ac.rs
Ključne reči: Protagora; Kalikle; demokratija; zakon; priroda
Sažetak
Poredeći Protagorinu i Kaliklovu argumentaciju iz Platonovih spisa Protagora i Gorgija, nastojim da prikažem dva sofistička odgovora na neka pitanja koja su postavile društvene prilike u Atini V veka pre nove ere. Stavovi dvojice mislilaca sazdani su od podudarnih gradivnih elemenata: 1) posmatranja čoveka kao bića vođenog težnjom ka zadovoljstvu i željom da izbegne bol; 2) konceptualnog razdvajanja prirode od zakona; 3) moralnog suda koji svoje uporišne kriterijume pronalazi u prirodi; 4) zahteva da se zakon upodobi prirodnim merilima pravde i ispravnog života. Ključno mesto razlikovanja može se pronaći u Protagorinom mitu, na mestu na kojem on upućuje na razlike između prirodnih merila koja pripisujemo samo ljudima i onih koja povezujemo sa ostatkom prirodnog sveta. TA razlika čini ishode sa svim drugačijim: Protagorin demokratski čovek koji nastoji da utiče na ishode kolektivnog političkog odlučivanja u egalitarnoj zajednici suprotstavljen je Kaliklovom aristokrati koji (treba da) vlada nad slabijima od sebe.
Reference
Avramović, D.S., Jovanov, I.D. (2020) Relativizacija pravde kroz retoriku - Platonov dijalog 'Gorgija' kao paradigma. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 54, br. 1, str. 245-265
Barney, R. (2017) Callicles and Thrasymachus. u: Zalta Edward N. [ur.] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Stanford University
Berman, S. (1991) Socrates and Callicles on Pleasure. Phronesis, 36(2): 117-140
Blundell, M.W. (1989) Helping Friends and Harming Enemies: A Study in Sophocles and Greek Ethics. Cambridge: Cambridge University Press
Bonazzi, M. (2000) Protagoras. u: Zalta Edward N. [ur.] The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford: Stanford University
Cooper, J.M. (1999) Reason and Emotion. Princeton: Princeton University Press
de Romilly, J. (1992) The Great Sophists in Periclean Athens. Oxford: Oxford University Press
Decleva, C.F. (1999) Protagoras and Antiphon: Sophistic Debates on Justice. u: Long A. A. [ur.] The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 311-331
Đurić, M. (1958) Ideja prirodnog prava kod grčkih sofista. Beograd: Savez udruženja pravnika Jugoslavije
Đurić, M. (1955) Sofisti i njihov istorijski značaj. Beograd: Narodna knjiga
Fleming, D. (2002) The streets of Thurii: Discourse, democracy, and design in the classical polis. Rhetoric Society Quarterly, 32(3): 5-32
Guthrie, W.K.C. (1971) A History of Greek Philosophy: Volume 3, the Fifth Century Enlightenment, Part 1, the Sophists. Cambridge: Cambridge University Press
Harris, E.M. (2006) Law and Society in Ancient Athens. Cambridge: Cambridge University Press
Hussey, E. (2021) Protagoras on Political Technê. u: Johansen Thomas Kjeller [ur.] Productive Knowledge in Ancient Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 15-38
Irani, T. (2017) Plato on the Value of Philosophy: The Art of Argument in the Gorgias and Phaedrus. Cambridge: Cambridge University Press
Jamblihov, A. (2018) Anonim Jamblihov. u: Sofisti, Beograd: Službeni glasnik, 140-151, 2, prev. i prir. Aleksandra Zdravković-Zistakis
Jordović, I. (2009) Istorijski koreni učenja o pravu jačeg. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 57, br. 2, str. 212-228
Kaluđerović, Ž., Donev, D. (2016) Kaliklova pleoneksija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 105-122
Kerferd, G.B. (1953) Protagoras' Doctrine of Justice and Virtue in the 'Protagoras' of Plato. Journal of Hellenic Studies, 73: 42-45
Kerferd, G.B. (1981) The Sophistic Movement. Cambridge: Cambridge University Press
Klosko, G. (1984) The Refutation of Callicles in Plato's Gorgias. Greece and Rome, 31(2): 126-139
Long, A.G. (2017) Socrates and Sophists. u: Golob Sacha; Timmermann Jens [ur.] The Cambridge History of Moral Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 15-27
Nathan, A.R. (2017) Protagoras' Great Speech. Classical Quarterly, 67(2): 380-399
Nill, M. (1985) Morality and self-interest in Protagoras, Antiphon, and Democritus. Leiden: Brill
Notomi, N. (2013) A Protagonist of the Sophistic Movement: Protagoras in Historiography. u: van Ophuijsen Johannes M.; van Raalte Marlein; Stork Peter [ur.] Protagoras of Abdera: The Man, His Measure, Leiden: Brill, 11-36
Phillips, D.D. (2008) Avengers of Blood: Homicide in Athenian Law and Custom From Draco to Demosthenes. Stuttgart: Franz Steiner Verlag
Platon (1968) Gorgija. u: Protagora, Gorgija, Beograd: Kultura, 1-68, prev. Mirjana Drašković, Albin Vilhar
Platon (1968) Protagora. u: Protagora, Gorgija, Albin Vilhar. Beograd: Kultura, 69-193, prev. Mirjana Drašković, Albin Vilhar
Platon (2000) Teetet. u: Kratil, Teetet, Sofist, Državnik, Beograd: Plato, 83-184, prev. Milivoj Sironić
Platon (2002) Država. Beograd: BIGZ, prev. Albin Vilhar i Branko Pavlović
Raaflaub, K.A. (2007) Poets, Lawgivers, and the Beginnings of Political Reflection in Archaic Greece. u: Rowe Christopher ;Schofield Malcolm [ur.] The Cambridge History of Greek and Roman Political Thought, Cambridge: Cambridge University Press, 23-59
Shortridge, A. (2007) Law and Nature in Protagoras' Great Speech. Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought, 24(1): 12-25
Stauffer, D. (2002) Socrates and Callicles: A Reading of Plato'sGorgias. Review of Politics, 64(4): 627-658
Woodruff, P. (1999) Rhetoric and Relativism: Protagoras and Gorgias. u: Long A. A. [ur.] The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press, 290-310
Woodruff, P. (2013) Euboulia As the Skill Protagoras Taught. u: van Ophuijsen Johannes M. ; van Raalte Marlein; Stork Peter [ur.] Protagoras of Abdera: The Man, His Measure, Leiden: Brill, 179-194
Zdravković-Zistakis, A. (2017) Sofisti. Beograd: Službeni glasnik, 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.51204/Anali_PFBU_21303A
primljen: 31.07.2021.
prihvaćen: 30.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka