Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 67, br. 3, str. 93-105
Uticaj deviznog kursa na trgovinski bilans Srbije
aUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd, Srbija
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci, Srbija

e-adresa1010brojevi@gmail.com, aleksandra_penjisevic@yahoo.com
Ključne reči: devizni kurs; nominalni devizni kurs; spolnotrgovinski bilans
Sažetak
Tema ovog istraživanja je sadržana u samom naslovu. Ispitivali smo povezanost i uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinski bilans Srbije kao samostalne države u ovom veku, odnosno u periodu 2007-2019. Cilj je bio da utvrdimo da li u konkretnim uslovima važi teoretska paradigma da obaranje vrednosti domaće valute vodi poboljšanju platnog bilansa, obzirom da tu imaju ulogu i cenovne elastičnosti uvozne i izvozne tražnje, kao i nivo domaće potrošnje. Za statističku obradu podataka korišćen je programski paket SPSS. Posmatrane promenljive: deficit spoljne trgovine Srbije i devizni kurs, su sa stanovišta merenja tipa Scale. Podaci su uzimani iz zvaničnih izvora, pre svega od Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija Srbije. Dobijeni rezultati nedvosmisleno potvrđuju da u konkretnim uslovima depresijacija dinara pogoduje smanjenju deficita spoljnotrgovinskog bilansa. Osnovna vrednost ovog rezultata je da ovakvu politiku treba nastaviti ukoliko je cilj poboljšanje likvidnosti Srbije u međunarodnim plaćanjima. Zaključujemo da je politika kursa dinara u posmatranom periodu vođena pravilno, i da je u sklopu drugih mera ekonomske politike, pre svega monetarne i fiskalne, dala u navedenom smislu zadovoljavajuće rezultate. U samom radu smo prvo definisali osnovne pojmove vezane za vrste i režime deviznih kurseva. Naveli smo i dodatne uslove za efikasnost ove politike u cilju popravljanja bilansa spoljne trgovine. Postupkom testiranja hipoteza smo proverili validnost polazne hipoteze istraživanja. Zaključili smo da je ekonomska politika u ovom domenu u navedenom periodu vođena svrsishodno.
Reference
Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (2010) Ekonomija. Beograd: Datastatus
Đelić, D. (1993) Devalvacija i spoljnotrgovinski bilans. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Ekonomski fakultet
Ellison, D. (2008) Competitiveness Strategies, Resource Struggles, and National Interest in the New Europe. The Center for Russian and East European Studies
Eurostat (2017) Key Figures in Europe. Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2016 Edition
Hall, A., Midgley, J. (2004) Social Policy for Development. Thousand Oaks - London - New Delhi: SAGE Publications
Hanić, H., Šojić, M. (2008) Finansijska statistika. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Ivanović, M., Penjišević, A. (2019) Mudrost malih koraka - upravljenje malim biznisima. Zvornik: Eurografika, www.miodragivanvic.com
Josifidis, K., Allegret, J., Beker, E. (2009) Exchange Rate Regimes in Emerging and Transition Economies. Subotica: University of Novi Sad - Faculty of Economics Subotica
Jovović, D. (2011) Dinar i devizni kurs. Beograd: Prometej
Knežević, V., Ivković, D., Penjišević, S. (2017) The Economic Importance of Reducing Budget Deficit: The Case of Serbia. u: Proceedings of the International Conference 'Composite Materials, Ecology, Information Technology, Economics and Law', 507-519
Knežević, V., Ivković, D., Vujičić, S. (2014) Competitiveness and development of national economy. Economic Analysis, vol. 47, br. 1-2, str. 111-126
Kornai, J. (2000) Ten Years After the Road to a Free Economy. u: The World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, ABCDE, April 18-20
Mann, P. (2010) Uvod u statistiku. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Marciano, A., Josselin, J. (2007) Democrasy, Freedom and Coercion. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited
Marčetić, M. (2017) Analiza eksterne neravnoteže Srbije. Beograd: Univerzitet Union - Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Doktorska disertacija
Marić, N. (2009) Statistika kompjuterski pristup. Beograd: Data Status
Michelle, C., Nieves-Perez, S. (2010) European Union Politics. New York: Oxford university press, Third Edition
Milenković, N. (2012) Devizni kurs kao instrument ekonomske politike - iskustva zemalja istočne Azije. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 3, str. 139-149
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2018) Bilten javnih finansija. Beograd, broj 167
Popović, D. (2009) Šta je to realni devizni kurs?. Beograd: Prizma, 29-36
Republički zavod za statistiku Srbije (2018) Statistički godišnjak Republike Srbije. Beograd
Schwab, K. (2017) The Global Competitiveness Report 2017-2018. Geneva: World Economic Forum, http://www.weforum.org/reports
Todorović, M., Markovića, M. (2016) Uticaj depresijacije nacionalne valute na trgovinski bilans Republike Srbije. Teme, vol. 40, br. 1, str. 139-154
United Nations Development Programme (2016) Human Development Report 2016: Human Development for Everyone. New York
Vanke, J. (2010) Europeanism and European Union. Palo Alto: Academica Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ekonomika2103093K
primljen: 08.03.2021.
prihvaćen: 11.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 12.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka