Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 53, br. 1, str. 141-157
Odnosi sa javnošću i svet simbola
Sažetak
U članku je ukazano na složenost i veliki značaj simbola za sveukupni čovekov društveni život, društvenu komunikaciju i, posebno, poslovno i političko komuniciranje. U vezi s tim, osnovna misao je da svet simbola postaje dominantniji od pojavnog sveta, a društvenim komuniciranjem - posredstvom simbola - kreira se ono sto smatramo stvarnošću. Komuniciranje i manipulisanje simbolima autor prevashodno razmatra u okviru teorije i prakse odnosa sa javnošću. Takođe, ukazuje na ulogu i značaj simbola u organizacionoj kulturi, marketingu i odnosima s javnošću, i posebno u razmatranju i rešavanju kriznih situacija. S obzirom na to da je i sam jezik simbolički sistem, posebno poglavlje je posvećeno retorici i njenom odnosu s teorijom i praksom odnosa sa javnošću, pri čemu je ukazano na mogućnost da se (jezičkim) simbolima i retoričkim sredstvima izazivaju emocionalne reakcije. Autor je pokusao da uspostavi vezu između komunikacione sfere - specijalno odnosa sa javnošću - i geopolitike, odnosno da osmisli sadržaj jednog novog pojma i relativno nove oblasti istraživanja - geopoliti(č)ke komunikacije. Posebna pažnja je posvećena medijima masovnog komuniciranja, kako sa stanovišta masovne komunikacije, kao procesa delovanja simbolima, tako i sa stanovišta političke ekonomije masovnih medija, odnosno ekonomije komuniciranja.
Reference
Arent, H. (1994) Istina i laž u politici. Beograd: Filip Višnjić
Blek, S. (1997) Odnosi s javnošću. Beograd: Clio
Blumer, H. (1962) Society as symbolic interaction. u: Rose Arnold M. [ur.] Human behavior and social processes: An interactional approach, London, itd: Routledge and Kegan Paul, str. 179-192
Bogdanić, A.S. (1996) Komunikologija - vodeća paradigma. Beograd: Čigoja štampa
Bogdanić, A.S. (1994) Krizne situacije u odnosima s javnošću. Srpska politička misao, vol. 1, br. 1-4, str. 129-146
Bubanja, P.B. (1997) Logička problematika i retorička veština u funkciji razvoja misaonosti u ekonomiji. Ekonomske teme, vol. 35, br. 1, str. 49-60
Čolović, I.M. (1997) Politika simbola - ogledi o političkoj antropologiji. Beograd: Radio B92
Drucker, P.F. (1995) Postkapitalističko društvo. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Đorđević, J. (1993) Simboli. Beograd: Savremena administracija
Đorđević, T. (1997) Savremeni svet - svet degradiranih komunikacija. Srpska politička misao, vol. 4, br. 1-2, str. 165-173
Đurić, M.D. (1992) Public relations - ključ uspešnog nastupa na tržištu. Beograd: Institut za tržišna istraživanja / IZIT
Eko, U. (1995) Simboli. Beograd: Narodna knjiga - Alfa
Elijade, M. (1997) Slike i simboli - ogledi o magijsko-religijskoj simbolici. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Fatić, A. (2000) Političko nasilje u međunarodnim odnosima i problemi 'propalih' država. u: Fatić Aleksandar [ur.] Problemi srpske politike, Beograd: Centar za menadžment, str. 34
Goleman, D. (1997) Emocionalna inteligencija. Beograd: Geopoetika
Grinberg, D., Baron, R.A. (1998) Ponašanje u organizacijama - razumevanje i upravljanje ljudskom stranom rada. Beograd: Želnid
Janićijević, N.D. (1997) Organizaciona kultura - kolektivni um preduzeća. Novi Sad: Ulixes
Jung, K.G. (1996) Čovek i njegovi simboli. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Kalajić, D. Za srpsku geopolitiku. u: Tajna Balkana - monografija o geopolitici, Beograd: Studentski kulturni centar, II izdanje
Knežević, M. (1999) Krstareća demokratija - agresija NATO na Jugoslaviju, 24. mart - 11 jun 1999. Beograd: Đuro Salaj
Langer, S.K. (1967) Filozofija u novome ključu - proučavanje simbolike razuma, obrade i umetnosti. Beograd, itd: Prosveta
Ljubojev, P. (1996) Masovne komunikacije - štampa, film, radio, televizija. Novi Sad: Pozornica dramskih umetnosti
Maričić, B.R. (1996) Ponašanje potrošača. Beograd: Savremena administracija
Marković, M. (1971) Dijalektička teorija značenja. Beograd: Nolit
mek Kvejl, D. (1994) Stari kontinent - novi mediji. Beograd: Nova štamparija Davidović
Milošević, B.V. (1993) Uvod. u: Bolčić Silvano, Milošević Božo i Stanković Fuada [ur.] Preduzetništvo i sociologija, Novi Sad: Sociološko društvo Srbije - Ogranak za Novi Sad, str. 144
Mitrović, L.R. (1997) Balkan u svetlu savremenih procesa globalizacije, regionalne saradnje i integracije. Srpska politička misao, vol. 4, br. 3-4, str. 79-92
Mitrović, Ž.N. (1999) Haos geopolitike. Ekonomska politika, br. 2451-2452, str. 5
Pakard, V. (1994) Skriveni ubeđivači - psihologija reklame. Beograd: Dosije
Petrović, I.B. (1997) Uključenost kao faktor odlučivanja potrošača. Psihološka istraživanja, br. 9, str. 53
Pokrajčić, D.M. (1995) Retorika strategije. Ekonomski anali, vol. 39, br. 126, str. 123-134
Radojković, M.J. (1987) Međunarodno komuniciranje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ramone, I. (1998) Geopolitika haosa. Beograd: Institut za geopolitičke studije
Rot, N. (1982) Znakovi i značenja - verbalna i neverbalna komunikacija. Beograd: Nolit
Sapir, E. (1969) Simbolizam. u: Parsons Talkot, Edvard Šils, Kaspar Negel, Džes Pits [ur.] Teorije o društvu - osnovi savremene sociološke teorije, Beograd: Vuk Karadžić, tom 11
Simić, D. (1997) Nove dimenzije moći i geopolitička stvarnost srpskog naroda. u: Kadijević Veljko B. [ur.] Geopolitička stvarnost Srba, okrugli sto, Beograd: Institut za geopolitičke studije, str. 280
Simić, P.A. Amerika između dve kosovske bitke. Profil, br. 23, str. XIX
Slavujević, Z.Đ. (1997) Starovekovna propaganda - od Vavilonske kule do 'Panem et circences!'. Beograd: Radnička štampa
Slavujević, Z.Đ., ur. (1990) Politički marketing. Beograd: Radnička štampa
Stoner, D.F., Friman, E.R., Gilbert, D.R. (1998) Menadžment. Beograd: Želnid
Šiber, I. (1998) Osnove političke psihologije. Zagreb, str 330 (Politička kultura)
Šušnjić, Đ.J. (1997) Simboli - zaboravljena značenja. Beograd: Čigoja štampa
Šušnjić, Đ.J. (1995) Ribari ljudskih duša - ideja manipulacije i manipulacija idejama. Beograd: Čigoja štampa
Tadić, L.P. (1995) Politikološki leksikon. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tadić, L.P. (1995) Retorika - uvod u veštinu besedništva. Beograd: Filip Višnjić
van der Mejden, A. (1993) Public relations - uvod u odnose s javnošću. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Virilio, P. (2000) Informatička bomba. Novi Sad: Svetovi
Vračar, D.S. (1997) Strategije tržišnog komuniciranja. Novi Beograd: Privredne vesti Europublic
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Marketing (1999)
PR u pošti i telekomunikacijama
Milanović Milašin, i dr.

Kultura (2011)
Filozofija straha i (re)konstruisanje medijske stvarnosti
Jevtović Z., i dr.

Kultura (2012)
Medijska kultura Đurčana
Vučković Borislava

prikaži sve [416]