Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 4 od 105  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 2, str. 665-677
Spartanski ustav i vaspitanje
Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti

e-adresazeljko.bralic@fb.bg.ac.rs
Ključne reči: Sparta; ustav; zakoni; vaspitanje; obuka
Sažetak
Antička Sparta je dobro poznata kao grčki polis sa specifičnim i netipičnim državnim uređenjem koje je oblikovano čvrsto utvrđenim zakonima, koje su Spartanci i ostali Grci toga vremena obično nazivali Likurgovim ustavom. Spartanski ustav je bio u samom središtu države, i u ovom radu predstavljene su neke najznačajnije ustanove koje su tim ustavom ustanovljene. Glavni deo rada posvećen je osnovnom elementu i glavnom cilju države i samog ustava, a to je spartansko vaspitanje. Upravo su zahvaljujući naročitom sistemu vaspitanja i obuke koji su nazivali agoge antički Spartanci tokom klasičnog doba uspevali da dugoročno održavaju svoju vojnu moć i odlučujući uticaj na većinu grčkih polisa. Sistemu vaspitanja je spartanski zakonodavac dodelio središnju ulogu u samom ustrojstvu države, sa naglaskom na telesnom i moralnom vaspitanju. Glavni cilj vaspitnog sistema bilo je oblikovanje karaktera generacija mladih Spartanaca koji će, pre svega na bojnom polju u ulozi hoplita u poretku falange, ostvariti spartanski ideal vrhunski obučenog vojnika i neustrašivog ratnika.
Reference
Andrewes, A. (1963) The Greek tyrants. New York - Evanston
Aristotel (1984) Politika. Beograd, prev. Lj. Stojanović-Crepajac
Bralić, Ž. (2006) Antička Atina kao društvo učenja. Beograd
Cartledge, P. (2009) Ancient Greece: A history in eleven cities. Oxford
Ducat, J. (2006) Spartan education: Youth and society in the classical period. Swansea
Đurić, M.N. (1983) Istorija starih Grka do smrti Aleksandra Makedonskog - u odabranim izvorima. Beograd
Đurić, M.N. (1997) Istorijski izvori - istorija i filosofija. Beograd
Good, H.G. (1965) A history of western education. New York
Herodot (1988) Istorija I-II. Novi Sad, prev. M. Arsenić
Jordović, I. (2011) Stari Grci - portret jednog naroda. Beograd
Kagan, D. (1989) The outbreak of the Pelopponesian war. Ithaca - London
Kennel, N.M. (2013) Boys, girls family, and the state in Sparta. u: Evans Grubbs Judith, Parkin Tim, Bell Roslynne [ur.] Childhood and Education in the Classical World, Oxford, 381-395
Kennell, N.M. (1995) The gymnasium of virtue: Education & culture in ancient Sparta. Chapel Hill - London
Kennell, N.M. (2011) Spartans: A new history. Malden - Oxford
Lipka, M. (2002) Xenophon's Spartan constitution: Introduction - text - commentary. Berlin-New York
Marrou, H.I. (1964) A history of education in antiquity. New York
Platon (2004) Zakoni. Beograd, prev. A. Vilhar
Plutarch (1967) Lives I. u: Warmington E.H. [ur.] Loeb Classical Library, Cambridge, Massachusetts - London, England, trans. B. Perrin
Somerville, L.S. (1970) Historical survey of pre-Christian education. St. Clair Shores - Michigan
Šarkić, S. (2008) Car i zakon u govorima Temistija. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 67-77
Vukadinović, G.R., Jovanov, I.D. (2016) Pravna država i vladavina prava od začetaka do savremenih izazova. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 773-786
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-28419
primljen: 01.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 22.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
O podeli vlasti u antičkoj Atini
Gligić Sanja

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Islamski bankarski ugovori
Lekpek Ahmedin

prikaži sve [128]