Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 52, br. 1, str. 305-322
Radnopravna zaštita trudnica i porodilja u pravu Republike Srbije i Evropske unije
nema

e-adresaa_aleksandra@yahoo.com
Ključne reči: radnopravna zaštita trudnica; radnopravna zaštita porodilja; radno pravo Republike Srbije; radno pravo Evropske unije
Sažetak
Razmatranje radnopravne zaštite trudnica i porodilja u pravu Republike Srbije je kontinuirano aktuelno, imajući u vidu potrebu za unapređenje legislative i prakse, tako da je osvrt na pravo Evropske unije od posebnog značaja. Analiza posebne zaštite ove kategorije zaposlenih u acquis communautaire, neophodna je za utvrđivanje pravaca razvoja domaćeg pozitivnog prava i pronalaženje adekvatnih normativnih mera za pružanje esencijalne podrške. Pored legislativnog osvrta na vunerabilni status trudnica i porodilja, značajno je i posvećivanje pažnje praktičnoj implementaciji regulative, jer se na taj način sprečava diskriminacija pri zapošljavanju i na radu.
Reference
*** (2005-2017) Čl. 18-22, čl. 23 i čl. 26 Zakona o radu. Sl. glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017 (u daljem tekstu: Zakon o radu)
*** (2016) Čl. 5, st. 1 Pravilnika o merama za bezbedan i zdrav rad zaposlene žene za vreme trudnoće, porodilje i zaposlene koja doji dete. Sl. glasnik RS, br. 102
*** (2010) Čl. 4, st. 1 Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva. Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 1
*** (2010) Čl. 8. st. 1 Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva. Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori, br. 1
*** (2008-2014) Čl. 108, st. 1-4 Zakona o radu. Sl. list CG, br. 49/2008, 26/2009 – ispr. 88/2009 – dr. zakon, 26/2010 – dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 – dr. zakon
*** (1989) Čl. 6 Direktive Saveta 89/391 od 12. juna 1989. o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja radnika na radu / Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety a. Official Journal of the European Communities L, 183, 29. jun, 1–8
*** (1992) Čl. 4-8 Direktive Saveta 92/85/EEZ od 19. oktobra 1992. o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu zaposlenih trudnica, porodilja ili dojilja (deseta pojedinačna direktiva u smislu člana 16. stav 1. Direktive 89/391/EEZ. Official Journal L, 348, 28/11
*** (2006) Čl. 15 Direktive Evropskog parlamenta i Saveta 2006/54/EZ od 5. jula 2006. o implementaciji načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i zanimanja / Directive 2006/54/EC of the European Parlia. Official Journal of the European Union L, 204, 26.7
*** (2016) Čl. 153, st. 1 tač. (i), čl. 155 Prečišćenog teksta Ugovora o Evropskoj uniji i Ugovora o funkcionisanju Evropske unije / Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal of the European Union C, 202, 7.6
*** (2010) Čl. 1 Direktive Saveta 2010/18/EU od 8. marta 2010. o sprovođenju revidiranog Okvirnog sporazuma o porodiljskom odsustvu koji su zaključili BUSINESS EUROPE, UEAPME, CEEP I ETUC i o stavljanju van snage Direktive 96/34/EZ / Council Directive 2010/18/E. Official Journal of the European Union L, 68, 18.3
*** (1987) Čl. 4 i 5 Konvencije broj 156 od 23. juna 1981. o jednakim mogućnostima i tretmanu za radnike i radnice (radnici sa porodičnim obavezama). Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori, br. 7
*** (2005-2016) Čl. 96, st. 3-5 Zakona o zdravstvenom osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 109/2005 – ispr. 57/2011, 110/2012 – odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014, 126/2014 – odluka US, 106/2015 i 10/2016 – dr. zakon
*** (2005-2017) Čl. 11, st. 2, tač. 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015, 106/2015 i 113/2017 – dr. zakon
*** (1992/2010) Čl. 11 Zakona o društvenoj brizi o deci. Sl. glasnik RS, br. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 – dr. zakon, 62/2003 – dr. zakon, 64/2003 – ispr. dr. zakona, 101/2005 – dr. zakon i 18/2010 – dr. zakon
*** (2009) Čl. 16. Zakona o ravnopravnosti polova. Sl. glasnik RS, br. 104
*** (2005/2015) Čl. 30, st. 3 Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, br. 101 i 91
*** (2008-2017) Čl. 12-15 Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Narodne novine, br. 85, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59
*** (2017) Čl. 12-17 Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Sl. glasnik RS, br. 113
*** (2013) Čl. 1 i čl. 3 Zakona o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja. Sl. glasnik RS, br. 104
*** (2010) Čl. 8, st. 2 Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 1
*** (2006) Čl. 15, čl. 60, čl. 63, čl. 66, st. 2 i čl. 68, st. 2 Ustava Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 98
*** (2009) Čl. 16, st. 3 Zakona o zabrani diskriminacije. Sl. glasnik RS, br. 22
Barnard, C. (2012) EU employment law. Oxford: Oxford University Press, Fourth edition
Blanpain, R. (2008) European labour law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, Eleventh revised edition, 568
Davies, A. (2012) EU Labour Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Ivošević, Z.M., Ivošević, M.Z. (2007) Komentar Zakonu o radu. Beograd: Službeni glasnik RS
Jašarević, S. (2006) Zaštita jednakosti zaposlenih u dokumentima EU i Srbije. Radno i socijalno pravo, Beograd, br. 1-6, str. 171-191
Jovanović, P. (2012) Radno pravo. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost, Šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Jovanović, P. (2011) Aktuelni aspekti principa zaštite zaposlenih. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 141-161
Jovanović, P. (2014) Radnopravni tretman zdravstvene, radne sposobnosti i ličnog integriteta zaposlenih. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 37-54
Kovačević, L. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Pravni fakultet-Centar za izdavaštvo i informisanje, 503-504
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje, 742
Lubarda, B. (2013) Uvod u radno pravo sa elementima socijalnog prava. Beograd: Pravni fakultet
Radovanović, D. (2013) Posebna zaštita za vreme trudnoće i porođaja u svetlu zakona o radu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 64, str. 241-256
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns52-14906
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2019)
Change of employer and preservation of employment: Serbian experience in light of European law
Kovačević Ljubinka, i dr.

Pravo i privreda (2021)
Rad na daljinu - pravni režim pre i tokom pandemije KOVID-19
Džamić Ilija

Zb Pravnog fak Novi Sad (2017)
Normativni okvir zaštite moralnog integriteta zaposlenih
Jovanović Predrag P., i dr.

prikaži sve [33]