Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, br. 68, str. 753-771
Proces evropskih integracija i budućnost nacionalnih poreskih sistema
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamarina@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Sažetak
Proces evropskih integracija značajno utiče na oblikovanje poreskih sistema država članica Evropske unije. Autor, u početnom delu rada, obrađuje aktuelne teme oporezivanja u Evropskoj uniji i razmatra fenomen usklađivanja poreskih sistema (poresku harmonizaciju) i druge poreske fenomene, koji su se ispoljili pod dejstvom procesa evropskih integracija (poresku konvergenciju, poresku koordinaciju, poresku konkurenciju). Nastavak rada donosi razmatranja rezultata poreske harmonizacije u oblasti indirektnog oporezivanja (posrednih poreza) i oblasti direktnog oporezivanja (neposrednih poreza). Posebna pažnja je, u završnom delu rada, posvećena poreskoj saradnji država članica Evropske unije i njihovih poreskih administracija, koja sve više dobija na važnosti, kao i uticaju koji ona ostvaruje na poresku harmonizaciju i pravce razvoja poreskih sistema država članica Evropske unije u budućnosti.
Reference
*** (1998) Harmful tax competition: An emerging global issue. Paris: OECD
Anđelković, M. (2012) Javne finansije i finansijisko pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Brümmerhoff, D. (2000) Javne financije. Zagreb: MATE
Dimitrijević, M. (2009) Harmonizacija poreza u Evropskoj uniji - očekivanja i rezultati. Pravo i privreda, vol. 46, br. 5-8, str. 284-295
Erdős, É. (2011) The Legal Sources and Steps of the European Tax Harmonization. Curentul Juridic, 2(14); 40-54
Hrustić, H. (2009) Bitne promene u zajedničkom sistemu PDV u Evropskoj uniji. Pravo - teorija i praksa, 11-12. 15-32
Hrustić, H. (2011) Poreska harmonizacija u Evropskoj uniji. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Hrustić, H. (2008) Izmene odredbi o stopama PDV ukidanjem Šeste direktive EU. Evropsko zakonodavstvo, 7(25-26): 55-59
Ilić-Popov, G. (2004) Poresko pravo Evropske unije. Beograd: Službeni glasnik
Jelčić, B. (1997) Javne financije. Zagreb: Informator
Kesner-Škreb, M. (2007) Porezna harmonizacija. Financijska teorija i praksa, 3(31); 305-307
Lončarić-Horvat, O. (2004) Porezno pravo Europske unije. Pravo i porezi, svibanj; 57-63; 5
Mijatović, N. (2008) Stope poreza na dodanu vrijednost u Europskoj uniji i nekim drugim državama. Pravo i porezi, lipanj; 62-75; 6
Musgrave, P., Musgrave, R. (1990) Fiscal coordination and competition in an international setting. u: Vogel K. [ur.] Influence of tax differentials on international competitiveness, Munich symposium on International taxation (VIII), 3 Jul. 1989, Proceedings, Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers, str. 60-86
Owens, J. (2009) Moving Towards Better Transparency and Exchange of Information on Tax Matters. Bulletin for International Taxation, 7(63); 557-558
Popović, D., Ilić-Popov, G. (2012) Eksterna dimenzija sekundarnog prava Evropske Unije o direktnim porezima. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 35-55
Schon, W. (2003) Tax competition in Europe: General report. u: Schon W. [ur.] Tax competition in Europe, Amsterdam: IBFD, str. 1-43
Schön, W. (2000) Tax Competition in Europe - the Legal Perspective. EC Tax Review, Vol. 2. 90-105
Seer, R., Gabert, I. (2011) European and International Tax Cooperation: Legal Basis, Practice, Burden of Proof, Legal Protection and Requirements. Bulletin for International Taxation, 2(65); 88-98
Sokol, N., Burgler, T. (2011) Specifičnosti sustava oporezivanja dobiti u RH i njegova prilagodba potrebama stupanja u članstvo EU. Ekonomija, 1(18); 143-164
Stakić, B., Barać, S. (2008) Javnef inancije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Steichen, A. (2003) Tax competition in Europe or the timing of leviathan. u: Schon W. [ur.] Tax competition in Europe, Amsterdam: IBFD, str. 43-119
Stojanović, R.S. (2010) Nepravična poreska konkurencija u Evropskoj uniji. Kragujevac: Pravni fakultet
Šimović, H. (2006) Harmonizacija izravnih poreza u Evropskoj uniji. Računovodstvo i finansije, str. 182-188
Šimović, J. (2005) Nelojalna konkurencija pri oporezivanju poduzeća u Europskoj uniji. u: Hrvatska prvratima EU - fiskalni aspekti, Zagreb: HAZU, 65-79
Šimović, J., Šimović, H. (2006) Fiskalni sustav i fiskalna politika Evropske Unije. Zagreb: Pravni fakultet, str. 42
Tadin, H. (2011) Pogled na oporezivanje dobiti iz Europske unije. Ekonomija, 1(18); 165-176
Trandafir, A. (2013) Tax Harmonization Measures at EU Level in the Corporate Tax Field. Contemporary Readings in Law and Social Justice, 5 (2); 647-655
van Derhoek, M.P. (2003) Tax harmonization and competition in the european union. Journal of Tax Research, Vol. 1. No. 1. 19-36
Zielke, R. (2011) The Changing Role of Tax Havens - An Empirical Analysis of the Tax Havens Worldwide. Bulletin for International Taxation, 1(65); 42-56
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1468753D
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka