Akcije

Glasnik Advokatske komore Vojvodine
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 4 od 47  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 94, br. 2, str. 593-606
Značaj pravilne primene poreza na dodatu vrednost s aspekta poreskog dužnika za promet iz oblasti građevinarstva
Ministarstvo finansija Republike Srbije

e-adresatanja.djelkapic@gmail.com
Ključne reči: PDV; poreski dužnik; građevina; Republika Srbija; obračun
Sažetak
U današnjem obliku društvenog i ekonomskog uređenja porezi su temelj javnih prihoda u svim državama i dominantan instrument za pokrivanje budžetskih rashoda. Od svih poreza u Republici Srbiji, najveći budžetski davalac je porez na dodatu vrednost. Cilj rada je da se prikaže značaj pravilne primene poreza na dodatu vrednost u strukturi javnih prihoda, odnosno važnost njegovog pravilnog obračuna s aspekta poreskog dužnika, kao i kakve sve posledice proizilaze iz nepravilne primene predmetnog poreza. S tim u vezi, na primeru obveznika PDV - poreskog dužnika, u okviru građevinske delatnosti, biće prikazan pravilan i nepravilan obračun poreza na dodatu vrednost i analizirane posledice po republički budžet i obveznike koji u tom prometu učestvuju.
Reference
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19. i 153/20
*** (2002-2020) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/02, 84/02. -ispr., 23/03. -ispr., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05. -dr. zakon, 62/06. -dr. zakon, 63/06. -ispr. dr. zakona, 61/07, 20/09, 72/09. - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12. -ispr., 93/12, 47/1
*** (2021) Pravilnik o porezu na dodatu vrednost. Službeni glasnik RS, br. 37 i 64
*** Indirektni porezi. dostupno na: http/www.javnefinancije.com (pristupljeno: 28. 11. 2021)
Hajdúchová, I., Sedliačiková, M., Viszlai, I. (2015) Value-added Tax Impact on the State Budget Expenditures and Incomes. Procedia Economics and Finance, 34: 676-681
Ilić-Popov, G. (2006) Pojam poreskog odnosa. u: Poresko pravo, Beograd
Ivaniš, M. (2006) Osnovi finansija. Beograd: Univerzitet Singidunum-FFMO
Jednak, S. (2018) Budžet i fiskalna politika. Beograd: FON
Jelčić, B. (1990) Nauka o finansijama i finansijsko pravo. Zagreb: Narodne novine
Jezdimirović, M. (2011) Efikasnost budžetskog sistema Srbije. Beograd: Univerzitet Singidunum, doktorska disertacija
Kalaš, B., Mirović, V., Andrašić, J. (2017) Struktura poreza u Republici Srbiji. Finansije, vol. 72, br. 1-6, str. 7-18
Kalaš, B.M., Milošević, S.S. (2015) Fiskalna politika i fiskalni tokovi u Republici Srbiji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 2, str. 213-234
Keen, M., Lockwood, B. (2010) The value added tax: Its causes and consequences. Journal of Development Economics, 92(2): 138-151
Komazec, S., Kovač, J., Ristić, Ž. (2001) Funkcionalne javne finansije - fiskalna teorija i politika. Beograd: VPŠ-VŠSS
Kulić, M. (2009) Javne finansije. Podgorica: Fakultet za poslovni menadžment
Popović, D. (2005) Komentar Poreske reforme u Srbiji 2001-2005. Beograd
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Budimpešta: COLPI
Popović, D. (2006) Poresko pravo. Beograd: CEKOS
Popović, D. (2008) Poresko pravo. Beograd: Pravni fakultet
Radičić, M., Raičević, B. (2008) Javne finansije - teorija i praksa. Beograd: Data status
Raičević, B. (2005) Javne finansije. Beograd: Ekonomski fakultet-CID
Raičević, B. (2008) Reforma budžetskih institucija. Beograd: Ekonomski fakultet
Raičević, B., Gagić, B. (2005) Utvrđivanje i naplata javnih prihoda. Beograd: Ekonomski institut
Ristić, Ž., i sar. (2010) Poreski i carinski sistem i politika. Beograd: Etno stil
Ristić, Ž. (2008) Fiskalna ekonomija i menadžment javnog sektora. Beograd: Liber
Stakić, B., Jezdimirović, M. (2012) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Tatić, I., Petrović, P., Saveljić, Đ., Nešić, V., Turanović, V., Mladenović, D., Kijanović, M. (2013) Porez na dodatu vrednost - priručnik za primenu propisa o PDV. Beograd: Računovodstvo d.o.o
Todorović, T. (2008) Carinski sistem i politika. Beograd: BPŠ-VŠSS
Vigvari, A., Raičević, B., Brnjas, Z. (2003) Osnovi teorije državnog budžeta i finansijski poslovi samouprava. Beograd: Evropski Pokret u Srbiji
Vunjak, N. (2005) Finansijski menadžment. Novi Sad: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/gakv94-35217
primljen: 03.12.2021.
prihvaćen: 21.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka