Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 9 od 47  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 11, br. 1, str. 204-228
Oporezivanje za rodnu ravnopravnost - predlog mera za Republiku Srbiju na putu evropskih integracija
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresaiva.ivanov@pravnifakultet.rs
Ključne reči: rodna ravnopravnost; porez; žene; ekonomsko osnaživanje; jednak položaj
Sažetak
Rodna ravnopravnost u Republici Srbiji još uvek nije dostignuta. Nezaposlenost žena od preko 11% i neaktivnost od preko 50% predstavljaju zabrinjavajuće podatke za Republiku Srbiju i njen održivi razvoj. Problem položaja žena je prepoznat, međutim, adekvatne mere koje bi ga rešile još nisu donete. U ovom radu je data analiza potrebe za ekonomskim osnaživanjem žena u Republici Srbiji, kao i adekvatnosti poreskih mera za dostizanje takvog cilja, na osnovu čega se predlaže šest poreskih mera. Mere imaju za cilj ekonomsko osnaženje žena, pre svega kroz njihovo zaposlenje i ohrabrenje za ostvarivanje imovinskih prava, a za sobom povlače i brojne druge pozitivne efekte na položaj žena. Predložene mere su poreske olakšice koje imaju za cilj da podstaknu fleksibilne oblike rada (rad na nepuno radno vreme i rad "od kuće") i mogućnost čuvanja dece zaposlenih. Takođe, u radu se predlaže i povećanje poreskog tereta za poklanjanje muškom članu porodice udela na poljoprivrednom zemljištu od strane ženskog člana porodice.
Reference
*** (2017-2019) Redovni godišnji izveštaj Poverenika za ravnopravnost za 2017, 2018, 2019. godinu. http://ravnopravnost.gov.rs/izvestaji/, 8.4.2020
*** (2004-2019) Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Sl. glasnik RS, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12 -usklađeni din. izn., 8/13 -usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 -usklađeni din. izn., 57/14, 68/14 -dr. zakon, 5/15 - usklađeni din. izn., 112/1
*** (2001-2019) Zakon o porezima na imovinu. Sl. glasnik RS, br. 26/01, Sl. list SRJ, br. 42/02 -odluka SUS i Sl. glasnik RS, br. 80/02, 80/02 -dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 -odluka US, 47/13, 68/14 -dr. zakon, 95/18, 99/18 -odluka
*** (2001-2019) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Sl. glasnik RS, br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 -dr. zakon, 142/14, 91/15 -autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18 i 86/19
*** (2001-2019) Zakon o porezu na dohodak građana. Sl. glasnik RS, br. 24/01, 80/02, 80/02 -dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 -ispr., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 -odluka US, 7/12 -usklađeni din. izn., 93/12, 114/12 -odluka US, 8/13 -usklađeni din. izn., 47/13, 48
*** (2005-2018) Zakon o radu. Sl. glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 -odluka US, 113/17 i 95/18 -autentično tumačenje
*** (2019) Izveštaj sa Konferencije o rodno odgovornom budžetiranju, 20. jun 2019. godine, organizovane od strane Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija. http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2019/07/Konferencija_o_rodno_odgovornom_budzetiranju_Izvestaj.pdf, 4.4.2020
*** (2015) UNGA transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. UN dok. A/RES/70/1 (21 October 2015)
*** (2010) Communication from the commission: Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020 of 3.3.2010
*** (1995-2015) Zakon o nasleđivanju. Sl. glasnik RS, br. 46/95, 101/03 -odluka USRS i 6/15
Alstott, A.L. (1996) Tax policy and feminism: Competing goals and institutional choices. Columbia Law Review, Vol. 96, No. 8, pp. 2001-2082
Altiparmakov, N. (2013) Da li su fiskalni nameti na zarade u Srbiji regresivni?. u: FS Istraživački papir, 13/03, Beograd: Fiskalni savet Republike Srbije
Arandarenko, M., Krstić, G., Žarković-Rakić, J. (2017) Dohodna nejednakost u Srbiji - od podataka do politike. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Barnett, K., Grown, C. (2004) Gender impacts of government revenue collection: The case of taxation. London: Economic Affairs Division of the Commonwealth Secretariat, Commonwealth Economic Paper Series
Bradaš, S., Reljanović, M. (2019) Indikatori dostojanstvenog rada u Srbiji - analiza normativnog okvira i prakse. Beograd: Friedrich-Ebert Stiftung
Bradaš, S. (2018) Prekarna zaposlenost na tržištu rada Srbije. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Bradaš, S. (2018) Žene na selu - od nevidljivosti do razvojnog potencijala. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Bradaš, S. (2017) Statistika i dostojanstven rad - kritička analiza političkog tumačenja statistike rada. Beograd: Fondacija Centar za demokratiju
Cagatay, N. (2003) Gender budgets and beyond: Feminist fiscal policy in the context of globalisation. Gender and Development, 11(1)
Chung, H., van der Horst, M. (2018) Women's employment patterns after childbirth and the perceived access to and use of flexitime and teleworking. Human Relations, 71(1), 47-72
Elson, D. (2006) Budgeting for women's rights: Monitoring government budgets for compliance with CEDAW. United Nations Development Fund for Women
EU Parliament, DG for Internal Policies (2017) Gender equality and taxation in the European Union. Study for the FEMM Committee
European Commission (2019) Commission staff working document. u: Serbia 2019 Report, Brussels, 29.5.2019 SWD(2019) 219 final
Hodgson, H., Sadiq, K. (2017) Gender equality and a rights-based approach to tax reform. u: Stewart M. [ur.] Tax, Social Policy and Gender: Rethinking equality and efficiency, ANU Press, 99-129
Ignjatović, T., et al. (2019) Tamni oblaci nad Srbijom - izveštaj u senci za Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije, tokom 72. sesije Komiteta CEDAW. Beograd: Autonomni ženski centar
Ivanov, I. (2019) Tax incentives for keeping and attracting highly skilled workers: The case of Serbia. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 67, br. 4, str. 173-199
Kostić, S.V. (2016) Administrativni okvir kao ključna prepreka usklađivanju srpskog poreskog prava sa pravom Evropske unije. u: Radović V. [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kostić, S.V. (2019) In search of the digital nomad: Rethinking the taxation of employment income under tax treaties. World Tax Journal, Vol. 11, No. 2
Lahey, K. (2018) Gender, taxation and equality in developing countries: Issues and policy recommendations. UN Women
Mcginn, K.L., Ruiz, C.M., Lingo, E.L. (2018) Learning from mum: Cross-national evidence linking maternal employment and adult children's outcomes. Work, Employment and Society, Vol. 33, No. 3
OECD (2005) Babies and bosses: Reconciling work and family life, New Zealand, Portugal and Switzerland. Paris: OECD Publishing
OECD (2017) The gender equality: An uphill battle. Paris: OECD Publishing
OECD (2005) Employment outlook. Paris: OECD Publishing, https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2005_empl_outlook-2005-en, 4.4.2020
OECD (2019) Part-time and partly equal: Gender and work in the Netherlands. u: Part-time and Partly Equal: Gender and Work in the Netherlands, Paris: OECD Publishing, https://www.oecd.org/social/part-time-and-partlyequal-gender-and-work-in-the-netherlands-204235cf-en.htm, 28.3.2020
OECD Better life index. http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/netherlands/, http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/switzerland/ 28.3.2020
OECD (2015) In it together: Why less inequality benefits all. Paris: OECD Publishing
OECD (1990) Employment outlook 1990. Paris: OECD Publishing, http://www.oecd.org/els/emp/4343133.pdf, 4.4.2020
OECD Observer Does part-time work pay?. https://oecdobserver.org/news/archivestory.php/aid/3311/Does_part-time_ work_pay_.html, 30.3.2020
Pantović, J., Bradaš, S., Petovar, K. (2017) Položaj žena na tržištu rada. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Perugini, C., Žarković-Rakić, J., Vladisavljević, M. (2019) Austerity and gender inequalities in Europe in times of crisis. Cambridge Journal of Economics, 43(3), 733-767
Petrović, P., Brčerević, D., Gligorić, M. (2019) Zašto privredni rast Srbije zaostaje. u: FS radni dokument, 19/01, Beograd: Fiskalni savet Republike Srbije
Piketty, T., Saez, E., Stantcheva, S. (2011) Optimal taxation of top labor incomes: A tale of three elasticities. u: CEPR Discussion Papers, No. 8675
Popović, D. (2014) Poresko pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 11. izdanje
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2019) Redovni godišnji izveštaj za 2019. godinu. http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/FINAL-RGI-2019-ZA-NARODNU-SKUPSTINU.pdf, 4.4.2020
Pradeep, P., Agarwal, B. (2005) Marital violence, human development and women's property status in India. World Development, 33(5)
Putten, A., van Dykstra, P., Schippers, J. (2008) Just like mom?: The intergenerational reproduction of women's paid work. European Sociological Review, 24(4)
Ranđelović, S., Žarković-Rakić, J., Vladisavljević, M., Vujić, S. (2019) Labour supply and inequality effects of in-work benefits: Evidence from Serbia. Naše gospodarstvo/Our economy, 65(3), 1-22
Republički zavod za statistiku (2020) Bilten - anketa o radnoj snazi u Republici Srbiji, 2019. Beograd
Republički zavod za statistiku (2018) Procene stanovništva. https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20191180.pdf, 28.3.2020
Republički zavod za statistiku (2016) Anketa o obrazovanju odraslih. https://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G20181131.pdf, 4.4.2020
Stotsky, J.G. (1996) Gender bias in tax systems. IMF Working Papers, 96(99), 1-1
UN Women, OHCHR (2013) Realizing women's rights to land and other productive resources. United Nations, HR/PUB/13/04
UN Women (2015) Progress of the world's women 2015-2016: Transforming economies, realizing rights
UNDP Human development reports. http://hdr.undp.org/en/composite/GII, 28.3.2020
UNDP Serbia Office (2018) Human development paper on income inequality in the Republic of Serbia: Reduced equality as part of the SDG agenda. https://www.undp.org/content/dam/serbia/Publications%20and%20reports/English/HumanDevelopment/undp_rs_HumanDevelopmentPaper_IncomeInequalitySRB_ Aug2018.pdf, 03.04.2020
UNICEF (2012) Investing in early childhood education in Serbia: Costing models for ensuring preschool education for all. u: UNICEF Working Papers, Belgrade
United Nations Development Programme Undp Serbia Office (2018) Human development paper on income inequality in the Republic of Serbia: Reduced inequality as part of the SDG agenda. Belgrade
Vlada Republike Srbije (2018) Nacionalni program ruralnog razvoja od 2018. do 2020. godine
Vlada Republike Srbije (2016) Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine
Žarković-Rakić, J., Ranđelović, S., Vladisavljević, M. (2016) Labour market effects of social security contributions reform in Serbia. Ekonomski anali, Vol. LXI, No. 208
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-26172
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka