Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 84  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 34, br. 1, str. 45-57
Psiho-medicinski i socijalni činioci školskog uspeha
aInstitut za javno zdravlje Kragujevac, Kragujevac
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka + Klinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju
cInstitut za javno zdravlje Kragujevac, Kragujevac + Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresadrivanasimic@gmail.com
Sažetak
Uspešan je onaj učenik, po definiciji, koji je u određenom stepenu ovladao znanjima, veštinama, stavovima i oblicima ponašanja potrebnim za dalje učenje koje zahteva nastavni plan i program. Kao najčešća podela faktora školskog uspeha navode se: spoljašnji (sredinski) faktori i unutrašnji ili faktori ličnosti. Cilj rada. Osnovni cilj ovog rada je analiza uticaja medicinskih, socijalnih faktora i količnika inteligencije dece na pojavu školskog uspeha kao i analiza ostalih faktora koji na to značajno utiču. Metod rada. Kao materijal za ovaj rad korišćena je dokumentacija Osnovne škole 'Svetozar Marković' u Kragujevcu i Osnovne škole u Gornjoj Sabanti, dokumentacija Ministarstva Prosvete odeljenja u Kragujevcu i dokumentacija školskog dispanzera Doma zdravlja Kragujevac za period školskih 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 i 2006/200. god., i anketni upitnici za roditelje i učenike. (koji su napravljeni samo za ovo istraživanje). Svi podaci su obrađeni softwear-om SPSS for Windows 13.0. Rezultati rada. Prosečan IQ za gradsku sredinu bio je 99.68 sa standardnom devijacijom 32.5, a za seosku 99.76 sa standardnom devijacijom 21.7 Rezultati dvofaktorske anove za konfrontaciju pola i uspeha dali su sledeće rezultate: za gradsku sredinu: F =1.087; p>0.05 i za seosku sredinu: F =0.961; p>0.05. Fisherov test kojim smo upoređivali ponovce u gradu i u selu : P=0.76 što znači da nema nikakve statističke razlike između ove dve sredine. Stručna sprema majke značajno utiče na uspeh dece u školi kako u nižim tako i u višim razredima F = 5,82 ; p<0,01. Zaključak. Količnik inteligencije pokazuje značajnu povezanost sa uspehom u školi. Pol nije bitan faktor školskog uspeha. Sredina ( selo-grad ) nema izrazit uticaj na školski uspeh. Bračno stanje roditelja je značajan faktor za uspešnost dece u školi.
Reference
Barović, T., Burušić, J., Šakić, M. (2009) Uspješnost predviđanja obrazovnih dostignuća učenika osnovnih škola Republike Hrvatske. Druš. Istraž. Zagreb, 5(102-103); 673-95; 4
Bojanin, S.S., Radulović, K. (1988) Socijalna psihijatrija razvojnog doba. Beograd: Naučna knjiga
Božin, A.A. (2003) Školski uspeh kao psihološki problem. Pedagoška stvarnost, vol. 49, br. 5-6, str. 499-509
Burusic, J., Babarovic, T., Seric, M. (2011) Differences in elementary school achievement between girls and boys: Does the teacher gender play a role. Eur J Psychol Educ, DOI 10.1007/s10212-011-0093-2
Burušić, J., Babarović, T., Šakić, M. (2011) The achievement of schools in rural, suburban and urban municipalities in Croatia. u: European Conference on Educational Research: Urban, Berlin, Germany
Ðonovic, N., Damjanov, V., Arsenijevic, S. (2011) Psiho-medicinski aspekti školskog neuspeha. Zdravstvena zaštita, 40(3): 38-46
Halpern, D.F. (2000) Sex differences in cognitive abilities. Mahway: Lawrence Erlbaum Associates, 3rd ed
Kvaščev, R., Đurić, Đ.M., Krkljuš, S. (1989) Sposobnosti, osobine ličnosti i uspeh učenika. Novi Sad: Zavod za izdavanje udžbenika
Lungulov, B. (2010) Motivacija učenika u nastavi - pretpostavka uspeha u učenju. Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 3-4, str. 294-305
Maksimovic, J. (2008) Prilog istraživanju uzroka školskog neuspeha. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 5-6, str. 450-464
Marić, J. (1995) Klinička psihijatrija. Beograd: Silmir
Milosavljević, P. (1996) Osnovi pedagogije. Kragujevac: Atos
Miloševic, N.M. (2002) Uticaj saradnje porodice i škole na socijalno ponašanje i školsko postignuće učenika. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 34, str. 193-212
Nikolić, R. (1998) Kontinuitet uspeha učenika osnovne škole. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Potkonjak, N.M., Šimleša, P., ur. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pranjić, N., Brković, A., Beganlić, A. (2007) Discontent with financial situation, self-rated health, and well-being of adolescents in Bosnia and Herzegovina: Cross-sectional study in Tuzla Canton. Croatian medical journal, 48(5): 691-700
Radovanović, J. (2010) Porodična sredina i školski uspeh učenika sa motoričkim poremećajima. Beograd: Univerzitet u Beogradu, magistarska teza
Slavin, R.E., Karweit, N.L., Wasik, B.A. (2004) Preventing early school failure: Research on effective strategie. Boston: The Johns Hopkins University
Steinmayr, R., Spinath, B. (2008) Sex differences in school achievement: What are the roles of personality and achievement motivation?. European Journal of Personality, 22(3): 185-209
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci