Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2015, br. 69, str. 113-131
Maloletnički zatvor - napomene o specifičnostima redovnog odmeravanja
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresadusica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
Sistem maloletničkog krivičnog prava u Republici Srbiji sadrži različite mehanizme reagovanja na maloletničku delinkvenciju, počevši od vaspitnih naloga, preko vaspitnih mera, do maloletničkog zatvora. Ovaj rad je posvećen problemu redovnog odmeravanja jedine kazne predviđene za maloletnike. Zakonodavac je za odvijanje ovog procesa postavio nekoliko smernica: raspon kazne maloletničkog zatvora, svrhu kažnjavanja, stepen zrelosti maloletnika, vreme potrebno za njegovo vaspitanje i stručno osposobljavanje, ali i sve relevantne okolnosti iz čl. 54. Krivičnog zakonika. Pomenuta konstatacija otkriva i centralne teme i sistematiku daljeg izlaganja, pred kojim se nalaze dva zadatka - prvo, da se objasni dejstvo posebnih okolnosti iz Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, i drugo, da se ustanovi kako se opšte okolnosti iz Krivičnog zakonika primenjuju u ovom slučaju, sa posebnim osvrtom na njihove specifične manifestacije.
Reference
*** (2011-2013) Zakon o sudovima za mladež. Narodne novine RH, Br. 84 (2011), 143 (2012) and 148 (2013)
*** (2015) Jugendgerichtsgesetz. 7th March, http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/jgg/gesamt.pdf
*** (2005-2014) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, Br. 85 (2005), 88 (2005-ispr.), 107 (2005- ispr.), 72 (2009), 111 (2009), 121 (2012), 104 (2013) and 108 (2014)
*** (2007-2010) Zakon za maloletnička pravda. Služben vesnik na Republika Makedonija, 87/07, 103/08, 161/08, 145/10
*** (2005) Rešenje Vrhovnog suda Srbije, Kž. 27/2002 od 26. februara 2002. godine. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 1, 84
*** (2010) Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, Br. 13
*** (1959) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika FNRJ. Službeni list FNRJ, Br. 30
*** (2011) Zakon o postupanju prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Službeni list CG, Br. 64
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Ćirić, Z. (2013) Sudska psihijatrija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Ćorović, E. (2013) Neke pravnoteorijske dileme u vezi sa kažnjavanjem maloletnika. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 51, br. 1, str. 49-62
Drakić, D. (2010) O krivičnoj odgovornosti maloletnika. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Hrnjica, S. (2003) Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti. Beograd: Naučna knjiga
Ignjatović, Đ. (2004) Maloletničko krivično pravo između bolećivosti i retributivnosti. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 529-553
Ilić, Z. (2007) Kriminalitet mladih i reforma pravno-institucionalne zaštite u Srbiji. u: Ignjatović Đ. [ur.] Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, Beograd: Biblioteka CRIMEN, str. 296-314
Jovašević, D. (2011) Primena kazne maloletničkog zatvora - stanje i mogućnosti. Teme, vol. 35, br. 2, str. 421-439
Jovašević, D. (2010) Položaj maloletnika u krivičnom pravu. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo materijalno, procesno i izvršno. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Krstić, B. (1996) Sudska psihijatrija. Niš: Studentski kulturni centar
Lazarević, Lj. (2011) Komentár Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Službeni glasnik
Lazarević, Lj., Grubač, M. (2005) Komentár Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Justinijan
Milošević, N. (2008) Planirane izmene u Zakonu o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnika. u: Bejatović S. [ur.] Krivično-pravna pitanja maloletničke delinkvencije, Beograd
Pavlović, M. (2009) Specifične karakteristike učinilaca i žrtava zločina mržnje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 43, br. 3, str. 325-346
Perić, O. (2007) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Perić, O. (1979) Maloletnički zatvor - primena i izvršenje. Beograd: Privredna štampa
Perić, O., Milošević, N., Stevanović, I. (2008) Politika izricanja krivičnih sankcija prema maloletnicima u Srbiji. Beograd: Centar za mir i razvoj demokratije
Perić, O.M. (1995) Komentar krivičnopravnih propisa o maloletnicima - propisi SR Jugoslavije, Republike Srbije i Republike Crne Gore. Beograd: Službeni glasnik
Radulović, Lj. (2010) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
Radulović, L. (2010) Funkcija obrazovanja u suzbijanju maloletničkog kriminaliteta. Strani pravni život, br. 1, str. 145-168
Republički zavod za statistiku (2014) Maloletni učinioci krivičnih dela - prijave, optuženja i osude. Bilten, br. 588
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana
Simonović, B. (1991) Kriminološki, krivičnopravni, krivičnoprocesni i kriminalistički aspekti motiva krivičnog dela. Kragujevac: Pravni fakultet, doktorska disertacija
Singer, M. (1994) Krivično pravo i kriminologija. Zagreb: Globus
Stojanović, Z. (2012) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Škulić, M.Z. (2011) Maloletničko krivično pravo. Beograd: Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1569113M
objavljen u SCIndeksu: 29.07.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Politika suzbijanja kriminaliteta - osnovni pojmovi
Jovašević Dragan

Nauka bezbednost policija (2013)
Maloletnički zatvor u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije
Vukomanović Miroslav, i dr.

Bezbednost, Beograd (2011)
Kažnjavanje maloletnika u krivičnom zakonodavstvu Republike Srpske
Joksić Ivan

prikaži sve [176]