Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19

Sadržaj

članak: 7 od 20  
Back povratak na rezultate
2014, br. 66, str. 121-138
Politika suzbijanja kriminaliteta - osnovni pojmovi
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresajovas@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
U savremenoj pravnoj, politikološkoj i bezbednosnoj literaturi na različite načine određuju se pojam i sadržina politike suzbijanja kriminaliteta kao naučne, ali i aplikativne discipline. U osnovi ovih različitih shvatanja nalaze se razlike u polaznim stanovištima zavisno od toga: 1) da li je to 'samo' naučna (akademska) disciplina, 2) da li je to praktična, svakodnevna aktivnost nadležnih državnih i drugih organa, 3) da li je to delatnost suprotstavljanja kriminalitetu kao skupu najopasnijih ljudskih ponašanja kojima se povređuju ili ugrožavaju najznačajnija lična i društvena dobra i vrednosti, odnosno 4) da li je to delatnost suzbijanja svih oblika protivpravnih ponašanja (kriminaliteta, ali i drugih oblika delikvencije - privrednih prestupa i prekršaja). Upravo o ovim pitanjima govori ovaj rad.
Reference
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka: Pravni fakultet
Bavcon, Lj. (1978) Kriminalna politika socijalističkog samoupravnog društva. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, 2-3, 13-18
Čubinski, M. (1937) Kriminalna politika. Beograd: Geca Kon
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Rijeka: Pravni fakultet
Horvatić, Ž. (2003) Kazneno pravo. Zagreb: Pravni fakultet
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kokolj, M., Jovašević, D. (2011) Krivično pravo Republike Srpske. Bijeljina: Univerzitet Sinergija
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2009) Kriminologija. Niš: Pelikan print
Lazarević, L.V. (1986) Jugoslovenska kriminalna politika u oblasti represije. u: Aktuelna pitanja kriminalne politike u Jugoslaviji, Herceg Novi, zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 35
Milutinović, M. (1984) Kriminalna politika. Beograd: Savremena administracija
Milutinović, M. (1986) Aktuelna situacija i tendencije kriminalne politike u Jugoslaviji. u: Aktuelna pitanja kriminalne politike u Jugoslaviji, Herceg Novi, 5-22(zbornik radova)
Milutinović, M. (1967) Pojava, razvoj i elementi savremene kriminalne politike. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2-3, str. 180
Mrvić-Petrović, N. (2005) Krivično pravo. Beograd: Javno preduzeće Službeni glasnik
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb: Pravni fakultet
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Informator
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
Radovanović, M. (1975) Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana: Pravni fakultet
Sket, I., Sijarčić, Č.H., Langusch, E. (2001) Rječnik kriminologije i krivično-pravnih nauka. Sarajevo: OSCE
Stojanović, Z. (2005) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Zlatarić, B. (1970) Krivično pravo. Zagreb: Informator, Prvi svezak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1466121J
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Strani pravni život (2011)
Pokušaj u Evropskom krivičnom zakonodavstvu
Jovašević Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Odgovornost za krivična dela izvršena putem medija
Jovašević Dragan

Zb Pravnog fak Niš (2013)
Rad u javnom interesu - teorija, praksa, zakonodavstvo
Jovašević Dragan

prikaži sve [166]