Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 20  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 11, br. 1, str. 1-10
Biološko-psihološke teorije o maloletnom prestupniku
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresakostic_miomira@yahoo.com
Sažetak
U radu autorka navodi da se dete rađa sa bio-psihičkim dispozicijama koje su karakteristične za ljudski rod. Svako razvojno razdoblje je posebna celina, a razvoj se, kao proces, sastoji od prelaženja sa nižeg i specifičnog razvojnog stepena na viši i kvalitativno novi. Začeci asocijalnosti, pa čak i delinkventnosti upravo mogu biti u najranijim godinama života. Psihičke i fizičke osobine deteta u pretpubertetu utiču na ispoljavanje devijantnih ponašanja (vršenje krivičnih dela, uključivanje u gangsterske bande, samoubistva). Za vreme puberteta, borba za oslobađanje od zavisnosti ulazi u najznačajniju fazu. Najosetljiviji period emocionalnog sazrevanja je doba adolescencije. Svaka faza u razvoju odlikuje se izvesnim psihičkim karakteristikama koje u sebi nose, kako rizik viktimizacije po dete, tako i začetak sklonosti ka devijantnosti. Autorke su posebno izdvojile osnovne postavke antropoloških, biološko-psiholoških i psiholoških koncepcija o uzrocima devijantnog ponašanja dece i maloletnika, njihovog recidivizma i viktimizacije.
Reference
Aćimović, M.M. (1988) Psihologija zločina i suđenja - (sudska psihologija). Beograd: Savremena administracija
Arijes, F. (1989) Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Aschaffenburg, G. (1969) Crime and its repression. Montclair, New Jersey: Patterson Smith
Belle, O.S. (1969) Anti-authoritarian behaviour. British Journal of Crminology, vol. 9, br. 4, Oct str. 335-356
Benedikt, R. (1976) Obrasci kulture. Beograd: Prosveta
Block, J. (1995) On the relation between IQ, impulsivity, and delinquency: Remarks on the Lynam, Moffitt, and Southamer-Loeber (1993) interpretation. Journal of Abnormal Psychology, 104(2): 395-398
Daniels, D.N. (1969) Violence and struggle for existence. Stanford, CA: Stanford School of Medicine
Deutsch, H. (1953) Psihologija žena. Paris: Presses universitaires de France / PUF, cit. u: Konstantinović-Vilić S., Žene ubice, Niš, Gradina, 1986
Friedlander, K. (1967) The psycho-analytical approach to juvenile delinquency. London: Routledge Kegan Paul LTD
Frojd, S. (1979) O seksualnoj teoriji - totem i tabu. Novi Sad: Matica srpska
Garofalo, R. (1968) Criminology. Montclair: Patterson Smith
Gell, A. (1998) Art and agency: An anthropological theory. Oxford: Oxford University press, books.google.com
Gerr, S.A. (1970) A family study of child abuse. Am J Psychiatry
Gross, H. (1968) Criminal psychology. Montclair - New Jersey: Patterson Smith
Hajduković, M. (1971) Faktor nepotpune porodice kao uzrok delinkventnog ponašanja. Socijalna psihijatrija
Heide, K. (1995) Why kids kill parents. Thousand Oaks, CA-London, itd: Sage Publications
Herlok, E.B. (1975) Razvoj deteta. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SR Srbije
Jerviss, G. (1977) Kritički priručnik psihijatrije. Zagreb: Stvarnost
Knežević, S.S. (2010) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Konstantinović-Vilić, S., Nikolić-Ristanović, V., Kostić, M. (2012) Kriminologija. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kostić, M. (2001) Pregled teorijskih shvatanja o destruktivnom ponašanju dece. Socijalna misao, vol. 8, br. 2-3, str. 95-108
Kostić, M. (2010) Viktimitet starih ljudi. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kostić, M.P. (1998) Međunarodnopravno priznanje i zaštita osnovnih prava deteta. Teme, vol. 22, br. 1-2, str. 151-170
Košiček, M. (1983) Antiroditelji (Anti-parents). Sarajevo, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krech, D., Crutchfield, R.S., Bellachey, E.L. (1962) Individual in society. New York: McGraw-Hill
Lakićević, D. (1980) Uvod u socijalnu politiku. Beograd: Savremena administracija
Lombroso, C. (1968) Crime and its causes and remedies. Montclair - New Jersey: Patterson Smith
Lombroso-Ferrero, G. (1972) Criminal Man According to the Classification of Cesare Lombroso. Montclair, N.J: Patterson Smith
Mid, M. (1978) Sazrevanje na Samoi. Beograd: Prosveta
Mladenović, M.V. (1973) Uvod u sociologiju porodice. Beograd: Savremena administracija
Montenj, M. (1977) Ogledi. Beograd: Rad
Newburn, T. (2007) Youth crime and youth culture. u: Magurie Mike, Morgan Rod, Reiner Robert [ur.] The Oxford handbook of criminology, Oxford: University press, 575- 602
Rot, N. (1980) Psihologija ličnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Silver, H., i dr. (1986) Priručnik iz pedijatrije (A Handbook on Pediatrics). Beograd: Savremena administracija
Stoljar (1981) The social, legal and historical position of children: International encyclopedia of comparative law. u: Janjić-Komar M. [ur.] Pravo deteta na život i zdravlje, Beograd: Pravni fakultet, vol. IV, dok. dis
Titus, R.S. (2003) Crime and criminology. Boston: McGraw-Hill Higher education group
Toh, H. (1978) Nasilnici. Beograd: Prosveta
Verdugo, M.A., Bermejo, B.G., Fuertes, J. (1995) The maltreatment of intellectually handicapped children and adolescents. Child abuse & neglect, 19(2): 205-15
Vilson, K. (1990) Psihologija ubistva. Niš: Gradina
Walters, A.S., Barrett, R.P., Knapp, L.G., Borden, M.C. (1995) Suicidal behavior in children and adolescents with mental retardation. Research in developmental disabilities, 16(2): 85-96
Žlebnik, L. (1972) Psihologija deteta i mladih. Beograd: Delta Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.