Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 36  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 83, str. 285-308
Republički javni tužilac - između prava i politike - šta odnosi prevagu?
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresagrkrstic@gmail.com
Ključne reči: Republički javni tužilac; javno tužilaštvo; izbor; politika
Sažetak
U radu je analiziran položaj Republičkog javnog tužioca u normativnom i praktičnom smislu sa posebnim osvrtom na njegov izbor, nadležnosti i odgovornost. Pošto je u postupak izbora Republičkog javnog tužioca uključena izvršna vlast, nesporno je prisutan politički uticaj, ali je važno postaviti granice prodora politike i obezbediti primenu prava u konkretnim predmetima. Kao pojedinac koji je na čelu celokupne javnotužilačke organizacije, zasnovane na principu monokratskog uređenja i hijerarhije, moć Republičkog javnog tužioca može uticati na samostalnost javnog tužilaštva i konzistentnost i postupanje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. On, s jedne strane, treba da bude prepoznatljiva javna figura, a sa druge strane, pravni ekspert čija će autoritativnost pružati garancije za delotvorno vršenje javnotužilačke funkcije i zaštitu ugleda javnotužilačke profesije. Dati su predlozi za unapređenje pravnog položaja Republičkog javnog tužioca.
Reference
*** (2008-2016) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15, 63/16
*** (2014) Pravilnik o kriterijumima i merilima za vrednovanje rada javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca. Službeni glasnik RS, br. 58
*** (2015-2016) Pravilnik o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti kandidata u postupku predlaganja i izbora nosilaca javnotužilačke funkcije. Službeni glasnik RS, br. 43/15, 80/2016
*** (2011-2018) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13, 74/13, 55/14, 87/18
*** (2007-2015) Zakon o Ustavnom sudu. Službeni glasnik RS, br. 109/07, 99/11, 18/13, 40/15, 103/15
*** (2000) Recommendation No (2000) 19 on the role of Public Prosecutors in the criminal justice system
*** (2016) Opšte obavezno uputstvo Republičkog javnog tužilaštva o načinu postupanja Službe za informisanje i podršku oštećenima i svedocima u javnim tužilaštvima O.br. 2/16. 05. 12. 2016
*** Amandman XXII Nacrta Amandmana na Ustav Republike Srbije
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2008-2015) Zakon o Državnom veću tužilaca. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 101/10, 88/11, 106/15
*** (2014) Instruktivno uputstvo Republičkog javnog tužilaštva A.br. 23/14. 20. 01. 2014
*** (2012) Odluka Ustavnog suda Republike Srbije VIIU-482/2011. 14. 11. 2012
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik RS, br. 111
*** (1991) Zakon o javnom tužilaštvu. Službeni glasnik RS, br. 43
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/13, 13/16, 98/16
*** (2016) Akcioni plan za Poglavlje 23. april
Đurđić, V. (2009) Imenovanje i razrešenje sudija. u: Lazić M., Pejić I. [ur.] Zakonodavni i institucijalni okvir nezavisnog sudstva u Republici Srbiji, Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Ilić, G., Prokopijević, M., Varinac, S., Sretić, Z., Vasiljev, V. (2018) Javno tužilaštvo i javni interes. Beograd: Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije
Jovičić, M. (2006) Demokratija i odgovornost. Beograd: JP Službeni glasnik
Jovičić, M. (1968) Odgovornost nosilaca javnih funkcija. Beograd: Forum
Marković, R. (2005) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: JP Službeni glasnik
Mrdović, B. (2017) Izbor sudija i nezavisnost sudstva. Pravni život
Nedić, D. (1991) Komentar Zakona o javnom tužilaštvu Republike Srbije. Beograd: Poslovna politika
Petrov, V. (2017) Parlamentarno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Rajović, V. (1965) Uloga javnog tužioca u građanskom sudskom postupku SFR Jugoslavije. Beograd: Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije
Simović, D., Petrov, V. (2014) Ustavno pravo. Beograd: Kriminalističkopolicijska akademija
Stojanović, D. (2005) Teorija i istorija ustavnog prava. Pravni fakultet Univerziteta u Nišu
Trkulja, J. (2016) Nemoć prava - pravno-politikološke rasprave. Beograd: JP Službeni glasnik
Venice Commission (2018) Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning prosecutors. CDL-PI (2018)001
Venice Commission (2015) Compilation of Venice Commission opinions and reports concerning prosecutors. CDL-PI (2015)009
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1983285K
objavljen u SCIndeksu: 23.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka