Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 135-180
Pravni principi u poretku pravne države - kanoni pravnog poretka i 'unutrašnjeg pravnog sistema'
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaprica@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: pravni principi; pravni osnov; razlog pravnog uređivanja; cilj pravnog uređivanja; pravni standardi; pravne norme; pravne situacije; 'unutrašnji pravni sistem'
Sažetak
U članku se izlaže razlika između pravnih normi i pravnih principa. Naše gledište zasnovano je na razlikovanju regulativnih, sistemskih i teleoloških pravnih stavova u poretku pravne države. Pod pravnim principima podrazumevamo gradivne zakone pravnog poretka i oblasti pravnoga poretka. Pri tome, za razliku od pravnih normi kao konkretizovanih regulativnih pravnih stavova i pravnih standarda kao najopštijih regulativnih pravnih stavova, pravni principi su zračeći teleološki pravni stavovi. Uz to, kao rezultat sistemsko-teleološke konkretizacije pisanog prava, pravni principi kao osnovni teleološki pravni stavovi bivaju obrazovani kao snopovi teleoloških pravnih stavova i pravnih shvatanja. Pravni principi u poretku pravne države slede kružnu liniju funkcionisanja pravnog poretka, opredeljenu komplentarnošću institucionalnog poretka javne vlasti, institucionalnog poretka državne vlasti i institucionalnog poretka prostorne zajednice, sledstveno čemu nužno na videlo izlazi razlika između osnovnih pravnih principa pravnoga poretka i pravnih principa vladajućih u oblastima pravnoga poretka. U članku se analizuju vidovi sistemsko-teleološkog poimanja pravnih principa, osobito u odnosu na svojstvo pravnih principa kao izvora prava. Povrh toga, pravni principi su sagledani i kao kanoni neposredno zastupljene jurisprudencije u pravnom poretku, pod okriljem 'unutrašnjeg pravnog sistema' zasnovanog na pravnim oblicima.
Reference
Alexy, R. (2015) Teorija pravne argumentacije, teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja. Zagreb
Bobio, N. (1988) Eseji iz teorije prava. Split
Bobio, N. (1995) Liberalizam i demokratija. Beograd
Bovan, S. (2016) Pravna hermeneutika između filozofije i logike, sociološki metod u tumačenju i primeni prava. Beograd
Bovan, S.B. (2012) Tumačenje prava kao vrednovanje na osnovu konteksta - prilog konstruktivnoj teoriji tumačenja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 83-106
Breban, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Podgorica
Bydlinski, F. (2011) Pravna metodologija - osnovi nauke o pravnim metodama. Podgorica: CID
Canaris, C-W. (1969) Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz. Berlin
Dilthey, W. (1924) Beiträge zum Studium der Indiviualität. u: Die geistige Welt, Gesammelte Schriften V
Duguit, L. (1927) Traité de droit constitutionnel. Paris, I, 3-e éd
Đurđić, V., Trajković, M. (2011) Da li je dopuštena analogija u krivičnom pravu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58, str. 1-22
Hajdeger, M. (2007) Bitak i vreme. Beograd
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd
Hasanbegović, J. (1988) Perelmanova pravna logika kao nova retorika. Beograd
Hasanbegović, J. (2015) Normativista bez normi? Radomir D. Lukić u sistemu filozofije prava. u: Naučno nasleđe Radomira D. Lukića - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11-12. decembra 2014, Beograd: SANU, 69-81
Hefe, O. (2008) Pravda: Filozofski uvod. Novi Sad
Hegel, G.W.F. (1911) Grundlinien Philosphie des Rechts - Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrise. Leipzig
Jering, R. (1998) Cilj u pravu. Podgorica: CID
Jesch, D. (1957) Unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen in rechtstheoretischer und verfassungsrechtlicher Sicht. Archiv des öffentlichen Rechts, 163-249; 82
Jovanović, N. (2008) Ključne razlike engleskog i srpskog ugovornog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Beograd: Ideje
Lukić, R. (1995) Teorija države i prava, II. Beograd: Teorija prava
Lukić, R.D. (1995) Metodologija prava. Beograd
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Perelman, H. (1983) Pravo, moral i filozofija. Belgrade: Nolit
Petrović,, Prica, saradnji sa u M.M. (2014) Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom. Niš
Petrović, M. (2015) Prilog učenju o osnovnim pojmovima trijalističke teorije prava i države. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 70, 195-227
Petrović, M. (2015) Pravni poredak u poimanju Radomira D. Lukića i utemeljenje trijalističko-teleološke teorije prava. u: Zbornik radova - naučno nasleđe Radomira D. Lukića, Beograd: SANU, 135-157
Petrović, M., Prica, M. (2015) Uvod u velike pravne i upravne sisteme sa evropskim upravnim pravom. Niš
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti državni vlasti i organa. Beograd: Savremena administracija
Petrović, M. (1987) K pitanju sukoba zakona u vremenu. u: Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje društvenih nauka, III, Iz teorije prava, knj. 7, 307-324
Petrović, M. (2013) K pravnoj prirodi crkvenoga prava. Ujedno zasnivanje trijalističke teorije prava. u: Zbornik radova - 1700 godina Milanskog edikta, Niš, 167-208
Popović, D. (1984) Odstupanje od krivice kao osnova vanugovorne odgovornosti za štetu u francuskome i nemačkomu pravu. Beograd, doktorska disertacija
Popović, D. (2005) Uvod u uporedno pravo. Beograd
Popović, D. (2009) Pilot presude Evropskog suda za ljudska prava. Bilten Vrhovnog suda Srbije, br. 1, 220-237
Prica, M. (2016) Eksproprijacija kao pravni institut. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Prica, M. (2014) On the concept and legal nature of sustainable development: Does 'environmental law' exist?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 67, str. 291-318
Prica, M. (2018) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka - ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 103-126
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd
Savinji, F.K. (1998) Zakonodavstvo i pravna nauka. Podgorica, itd: CID, str. 43
Sič, M.I. (2015) Tumačenje prava u skladu sa pravičnošću u rimskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 617-633
Spaić, B. (2017) Dva poimanja pravnih principa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 109-130
Stojanović, D. (2016) Ustavni sud u svetlu interpretativnih odluka u normativnoj kontroli. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 72, str. 37-54
Šmit, K. (2001) Legalnost i legitimnost. Beograd: Karl Šmit i njegovi kritičari
Šmit, K. (2003) Tri vrste pravnonaučnog mišljenja. Beograd: Dosije
Vodinelić, V. (2014) Građansko pravo, uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Živanović, T. (1997) Sistem sintetičke pravne filozofije - Sintetička filozofija prava I. u: Klasici jugoslovenskog prava, Beograd: Napredak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880135P
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka