Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:41
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 47  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 7, br. 2, str. 339-366
Pravo na ugovornu kaznu u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja
Sektor pravne podrške, Generali Osiguranje Srbija a.d.o. Beograd

e-adresanenad.grujic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: ugovorna kazna; ugovorna kazna za slučaj neispunjenja; raskid ugovora; delimični raskid ugovora; zadocnjenje; subjektivno pravo; sudska praksa
Sažetak
Autor članak započinje predstavljanjem različite prakse sudova u Republici Srbiji u vezi sa pitanjem prava na naplatu ugovorne kazne ugovorene za slučaj neispunjenja ugovorne obaveze a nakon što dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja. Pri tome zaključuje da je takvo različito postupanje ne samo različitih sudova već i jednog istog suda veoma opasno sa stanovišta pravne sigurnosti. Potom iznosi stavove pravne nauke o ovom pitanju, iz kojih zaključuje da, uprkos prividnom nejedinstvu, svi autori koji se specifično bave ovom temom ne dovode u pitanje mogućnost naplate ugovorne kazne nakon raskida ugovora. Analizirajući stavove pravne nauke i sudova, autor dalje zaključuje da je osnovni uzrok različitih stavova, kako sudova tako i nauke, pogrešno, odnosno nepotpuno postavljena početna premisa. Naime, autor tvrdi da sudovi i autori koji odriču postoanje prava na naplatu ugovorne kazne nakon raskida ugovora polaze od pogrešno postavljene početne premise da se u slučaju raskida ugovora ugovorne strane oslobađaju svih obaveza. S druge strane, oni sudovi i autori koji zastupaju suprotan stav, iako polaze od pravilno postavljene početne premise da u slučaju raskida ugovora postoje određena prava i obaveze koje preživljavaju raskid ugovora, propuštaju da se pozovu na konkretan institut ugovornogprava koji to dozvoljava. Zaključujući da je taj institut delimični raskid ugovora zbog neispunjenja, koji je uglavnom nepoznat pravnicima u Republici Srbiji, autor čini nespornim da pojedine obaveze, odnosno prava mogu da nastave da dejstvuju i nakon što dođe do raskida ugovora zbog neispunjenja. Na temelju tako postavljene početne premise autor dalje analizira pravo na ugovornu kaznu ugovorenu za slučaj neispunjenja kao jedno subjektivno pravo, preobražajno po svojoj prirodi, i upoređuje ga sa ostalim subjektivnim ovlašćenjima koja poverilac stiče činjenicom neispunjenja ugovorne obaveze od strane dužnika. Potom autor, analizirajući funkciju ugovorne kazne kao instituta, zaključuje da ukoliko pravo na ugovornu kaznu (ugovorenu za slučaj neispunjenja ugovorne obaveze) ne bi postojalo nakon raskida ugovora, funkcija koju ugovorna kazna kao institut treba da vrši u pravnom poretku ne bi bila ostvarena. Idući dalje i analizirajući konkretne hipotetičke slučajeve, autor izvodi zaključak da ne samo da je ugovornu kaznu (za slučaj neispunjenja) moguće naplatiti nakon raskida ugovora već da je raskid ugovora condicio sine qua non prava na naplatu ugovorne kazne ugovorene za slučaj neispunjenja ugovorne obaveze. Pri tome, naglašava autor, raskid u tom smislu ne podrazumeva raskid čitavog ugovora, već samo u odnosu na obavezu koja je bila obezbeđena ugovornom kaznom. U zaključnim razmatranjima autor iznosi mišljenje da ukoliko se sudska praksa ne izjednači, i to u pravcu priznavanja prava na naplatu ugovorne kazne nakon raskida ugovora, ugovorna kazna za slučaj neispunjenja s vremenom će isčeznuti iz našeg pravnog sistema, pri čemu će mnogi učesnici tržišta, nesvesni okolnosti o neefikasnosti ovog pravnog instituta, pretrpeti značajne materijalne gubitke. Kao alternativno rešenje, autor predlaže da se, po uzoru na neke međunarodne izvore prava, u našem zakonodavstvu izričito precizira da nakon raskida ugovora zbog neispunjenja poverilac zadržava pravo na naplatu ugovorne kazne ukoliko je bila ugovorena za slučaj neispunjenja.
Reference
Attias, A. (2006) Ugovorna kazna. u: Zbornik radova Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, 4
Becker, H. (1974) Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen (Art. 1-183). u: Berner Kommentar, Bern, Band VI
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, druga knjiga
Catala, P. (2005) Avant-project de reforme du droit des obligations et de la prescription. Paris
Cigoj, S. (1984) Komentar obligacijskih razmerij. Ljubljana: Uradni list, tom III
Čuveljak, J. (2002) Odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari. Hrvatska pravna revija, 6
Danilović, T. (2011) Ugovorna kazna u pravu, praksi i teoriji. Beograd
de Bury, P.M. La clause pénale en droit française et en droit allemand. http://www.juripole.fr/memoires/compare/Marc_Pichon/
Đurđev, D. (2010) Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo iz 2009. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 2, str. 65-82
Grujić, N. (2016) Raskid ugovora zbog neispunjenja i pravna dejstva raskida. Beograd
Hiber, D., Živković, M. (2015) Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Beograd
Hiber, D., Pavić, V. (2013) Contractual penalty clauses in recent Serbian arbitration practice. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 3, str. 63-81
James, S., Chance, C. (2010) European contract law: Odysseus the Hero or Muffin the Mule?. Law and Financial Markets Review, 4(5): 485-489
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd
Konstantinović, M. (1953) Pravna priroda ugovorne kazne. Smanjenje od strane suda. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 2, str. 210
Lando, O., Beale, H., ur. (2000) Principles of European contract law. Dordrecht, itd: Kluwer, Parts I and II, Combined and Revised
Malinvaud, P. (2007) Droit des obligations. Paris
Mazeud, D. (1992) La notion de clause pénale. Paris
Milošević, Lj. (1977) Obligaciono pravo. Beograd: Naučna knjiga
Mitrović, T. (2016) Oblici ugovorne kazne. u: Zbornik radova studenata doktorskih studija, Niš: Pravni fakultet
Orlić, M. (1985) Ugovorna kazna. Pravni život, 5
Perović, S. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, Knjiga prva
Petrić, S. (2009) Nacrt zajedničkog referentnog okvira za evropsko privatno pravo. Zbornik pravnog fakulteta sveučilišta u Rijeci, 1
Radišić, J. (2000) Obligaciono pravo. Beograd: Nomos
Savić, S. (2013) Pravna dejstva sporazuma o ugovornoj kazni. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 267-276
Schlechtriem, P. (1994) Schuldrecht. Tübingen: Allgemeiner Teil
Stojanović, S. (1986) Ugovorna kazna u švajcarskom pravu. Pravni život, 3
Vodinelić, V.V. (2002) Delimični raskid ugovora zbog delimičnog neispunjenja obligacije. Pravni informator, 10
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
von Bar, C., Clive, E., Schulte-Nolke, H., i dr., ur. (2008) Principles, definitions and model rules of European private law, draft common frame of reference (DCFR). Munich: Sellier, Interim Outline Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/pravzap0-12459
objavljen u SCIndeksu: 16.03.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Predugovor obezbeđen kaparom kod Ugovora o prometu nepokretnosti u pravu Srbije
Hiber Dragor

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Promena dužnika
Karanikić-Mirić Marija

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Od načela evropskog ugovornog prava do nacrta okvirnih pravila
Dudaš Atila

prikaži sve [126]