Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 47  
Back povratak na rezultate
2013, br. 65, str. 353-370
Pravne posledice povrede bitne forme ugovora
Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresaj.pusac@pravobl.com
Ključne reči: konstitutivna forma; ništavost; restitucija; Nemo auditur; konvalidacija; konverzija
Sažetak
Autor u ovom radu, na osnovu filigranske analize relevantnih propisa, doktrinarne baštine i aktuelne sudske prakse, zaključuje da se klasični principi obligacionog prava u materiji ništavosti, kada se ona javlja kao posledica povrede ad solemnitatem forme, imaju prilagoditi specijalnom režimu te anulirajuće građansko-pravne sankcije. Specifičnosti se ogledaju u nizu pravila, u principu, svojstvenih samo formalnim ugovorima od kojih neka bezuslovno vode restituciji kao redovnoj posledici ništavosti, a druga, pak, sprečavaju prestanak ništavnog ugovora (konvalidacija i konverzija). Budući da se forma manifestuje kao sredstvo pravne tehnike kojom se uvek zaštićuju određeni interesi (privatni ili javni), to se kriterijumom cilja forme odmerava sankcija zbog njene povrede. Ipak, čini se da povreda čak i one forme koja nesumnjivo štiti javni interes ne zadire u načela poretka, poput zabranjenih ugovora, pa otuda ovde nema mesta primeni najteže sankcije (tzv. građansko-pravne konfiskacije).
Reference
*** (1993/2004) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srpske. Službeni list SFRJ, br. 17 (1993), 3 (1996), 39 (2003), 74 (2004)
*** (2006) Zakon o obligacionim odnosima Republike Srbije. Službeni list SFRJ, br. 98
*** (2004/2011) Zakon o notarima Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 86 (2004), 2 (2005), 74 (2005), 76 (2005), 91 (2006), 37 (2007), 50 (2010), 78 (2011)
*** (2011/2013) Zakon o javnom beležništvu Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 31 (2011], 85 (2012], 19 (2013]
*** (2002/2007) Zakon o tužilaštvima Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 33 (2002], 85 (2003], 115 (2003], 37 (2006], 68 (2007]
*** (2003/2013) Zakon o parničnom postupku Republike Srpske. Službeni glasnik RS, br. 58 (2003], 85 (2003], 74 (2005], 63 (2007], 49 (2009], 61 (2013]
*** Zbirka aktuelne sudske prakse 2013, Obligaciono, Građansko procesno pravo, Nasledno pravo. Poslovni biro, http://www.poslovnibiro.rs/index.php?page_id=159
*** (2013) Rešenje Višeg suda u Valjevu, Gž. 237/10 od 18. 2. 2010. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - građansko procesno pravo, 129
*** (2005) Presuda Kasacionog suda u Sarajevu. Bilten sp KsS, 1/2002. (Tajić, Medić, 135]
*** (2006) Presuda Višeg trgovinskog suda Pž. 3068/ od 18. 9. 2006. (Petrović, Kozar, 2009: 64]
*** (2008) Presuda Apelacionog suda Brčko distrikta, Rev. 11/ od 22. 12. 2019. (Blagojević, 2010: 562]
*** (2013) Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 251/07 od 11. 7. 2007. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - obligaciono pravo, 87
*** (2010) Rešenje Apelacionog suda Brčko distrikta Gž. 369/10 od 12. 5. 2010. Blagojević, 563
*** (2013) Presuda Vrhovnog suda Srbije Gzz. 44/04 od 5. 5. 2004. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - obligaciono pravo, 92
*** (2013) Rešenje Višeg trgovinskog suda Pž. 1322/06 od 5. 10. 2006. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - obligaciono pravo, 85
*** (2005) Zaključak sa savetovanja Saveznog suda, Vrhovnog vojnog suda, Vrhovnog suda Srbije, Vrhovnog suda Crne Gore i Višeg privrednog suda od 24, 25. i 26. septembra 1996. u Subotici. Bilten Vrhovnog suda Srbije, br. 3
*** (2013) Presuda Privrednog apelacionog suda, Pž. 12981/11 sd 9. 11. 2011. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - obligaciono pravo, 53
*** (2013) Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 212/04 iz decembra 2004. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - obligaciono pravo, 55
*** (2013) Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. 2339/99 od 30. 12. 1999. u: Zbirka aktuelne sudske prakse - nasledno pravo, 103
*** (2010) Presuda Vrhovnog suda Hrvatske, Rev. 151/89 od 22. 3. 1989. Bikić, Brkić, 154
Babić, I. (2009) Obligaciono pravo. Sremska Kamenica: Fakultet za evropske pravno-političke studije
Bikić, E., Brkić, A. (2010) Materijalne i procesnopravne posljedice nedostatka forme ugovora u pravnom prometu nekretnina. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 3(5): 129-158
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, I
Blagojević, M. (2010) Praktikum za parnični postupak. Laktaši: Grafomark
Cabrillac, R. (2010) Droit des obligations. Paris: Dalloz
Cartwright, J. (2007) Contract law: An introduction to the English law of contract for the civil lawyer. Oxford: Hart Publishing
Đurović, L.M. (1996) Nepostojeći i ništavi ugovori. Pravni život, vol. 45, br. 10, str. 433-450
Gams, A., Đurović, L. (1981) Uvod u građansko pravo - opšti deo. Beograd: Naučna knjiga
Jankovec, I. (1993) Ugovorna odgovornost. Beograd: Poslovna politika
Karamarković, L. (2004) Rasprave iz ugovornog, odštetnog i procesnog prava. Beograd: Glosarijum
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2008) Uvod u građansko pravo. Niš
Krulj, V. (1965) Pravilo o isključenju povraćaja u slučaju ispunjenja nedopuštenog ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Larenz, K. (1979) Lehrbuch des Schuldrechts: Allgemeiner Teil. München - Berlin: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Leon, H., Mazeaud, J. (1978) Lecons de droit civil, tome II. u: Lecons de droit civil, Paris: Montchrestien
Nikolić, D.Ž. (1995) Građanskopravna sankcija - geneza, evolucija i savremeni pojam. Novi Sad: Pravni fakultet
Orlić, M. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Perović, S. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac, G. Milanovac: Pravni fakultet Kragujevac i Kulturni centar
Perović, S. (1986) Obligaciono pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Perović, S.K. (1964) Formalni ugovori u građanskom pravu. Beograd: Naučna knjiga
Perović, S.K. (2011) Zakon o obligacionim odnosima - sa registrom pojmova. Beograd: Službeni glasnik
Petrović, Z., Kozar, V., ur. (2009) Mega zbirka sudske prakse iz obligacionog prava. Beograd: Intermeks
Popov, D. (2007) Građansko pravo - opšti deo. Novi Sad
Povlakić, M., Schalast, C., Softić, V. (2009) Komentar zakona o notarima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: TDP
Pušac, J. (2011) Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58, str. 187-199
Pušac, J. (2011) Konvalidacija ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u pravnom sistemu Republike Srpske. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, 4(8): 117-132
Radišić, J. (1991) Predugovorna odgovornost. Beograd: Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka
Radišić, J.D. (2004) Obligaciono pravo - opšti deo. Beograd: Nomos
Salma, J. (2009) Obligaciono pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Salma, J. (2004) Načelo 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans' i ništavost ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 487-495
Salma, J. (1981) Nedopuštena restitucija i oduzimanje predmeta prestacije u korist društvene zajednice kod zabranjenih ugovora u praktičnoj primeni prava. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, 53(10): 7-26
Simonović, I. (2012) Restitucija u gradjanskom pravu - domašaj primene. Niš, doktorska disertacija
Tajić, H., Medić, D. (2005) Zakon o obligacionim odnosima, izbor sudskih odluka 1980-2005. godine. Sarajevo: Privredna štampa
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Nepostojeći ugovor
Dolović Katarina

Zb Pravnog fak Niš (2011)
Zakonske pretpostavke za konvalidaciju ugovora o prometu nepokretnosti
Pušac Jovana

Zb Pravnog fak Niš (2014)
Građanskopravna odgovornost zbog neprimene neophodnih medicinskih sredstava
Cvetković Mihajlo, i dr.

prikaži sve [218]