Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 29  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 54, br. 3, str. 1043-1064
Osvrt na regulativu saobraznosti i garancije u mađarskom pravu - primer transpozicije Direktive 1999/44/EZ u opšta pravila ugovornog prava
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresaA.Dudas@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Članak je nastao kao rezultat rada na naučnoistraživačkom projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu pod nazivom Pravna tradicija i novi pravni izazovi.

Ključne reči: saobraznost; odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja; ugovorna garancija; zakonska garancija; neposredna odgovornost proizvođača za nesaobraznost
Sažetak
Mađarska je Direktivu 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i pratećim garancijama transponovala u domaće pravo izmenama Građanskog zakonika iz 1959. godine, usvojenih 2002. godine, umesto inkorporisanjem pravila Direktive u Zakon o zaštiti potrošača iz 1997. godine. Takav pristup pokazao je brojne prednosti kada se uporedi sa pravom Srbije. Kod nas je, naime, Zakon o zaštiti potrošača iz 2010. godine uredio saobraznost i garanciju, što nužno nameće potrebu razgraničenja domena primene ovih instituta, s jedne, i odgovornosti za materijalne nedostatke ispunjenje i garancije za ispravno funkcionisanje prodate stvari iz Zakona o obligacionim odnosima, s druge strane. Transponovanjem Direktive u opšta pravila ugovornog prava u mađarskom Građanskom zakoniku iz 1959. godine jedinstveno su uređene odgovornost za materijalne nedostatke i garancija. Ova pravila važe za sve ugovore, pri čemu je broj odredaba koje se primenjuju samo u potrošačkom kontekstu relativno Mali. Osim toga, mađarsko pravo može da posluži kao primer pravnog sistema u kojem usklađeno funkcionišu ugovorna i zakonska garancija. Ugovorna garancija, kao i odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja (saobraznost), jedinstveno je uređena u Zakoniku kako za potrošačke ugovore, tako i za one koji to nisu. Osim nje, postoji nekoliko slučajeva obavezne (zakonske) garancije ustanovljenih uredbama Vlade. Pri tom je domen primene obe vrste garancije jasno određen. Nejasna pravna priroda i domen primene garancije iz Zakona o obligacionim odnosima Srbije po usvajanju Zakona o zaštiti potrošača iz 2010. godine, koji uvodi ugovornu garanciju u potrošačkom kontekstu, takođe je jedna od negativnih posledica transponovanja Direktive 1999/44/EZ u poseban zakon o zaštiti potrošača, a ne u opšta pravila ugovornog prava. Ovaj pristup je zadržao i novi mađarski Građanski zakonik iz 2013. godine: odgovornost za materijalne nedostatke ispunjenja (saobraznost) i garancija ostaju uređene u okviru opštih pravila ugovornog prava. Zadržan je sistem obaveznih garancija ustanovljenih uredbama Vlade. Značajnu novinu predstavlja uvođenje neposredne odgovornosti proizvođača za nesaobraznost robe u domaće pravo. U pitanju je institut koji se pominje u Direktivi 1999/44/EZ, ali je državama članicama ostavljena sloboda da li će ga uvesti, odnosno zadržati u svojim pravima. Mađarska je iskoristila ovu mogućnost i uredila neposrednu odgovornost proizvođača za nesaobraznost, doduše više od deset godina po transponovanju Direktive. I ovaj institut je uređen u okviru opštih pravila ugovornog prava, pri čemu se primenjuje samo u potrošačkom kontekstu.
Reference
*** (1999) Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees
*** (2002) 2002. évi XXXVI. Törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények fogyasztóvédelemmel összefüggő jogharmonizációs célú módosításáról (Zakon br. XXXVI. iz 2002. godine o izmenama i dopunama IV
*** (2003) 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról (Uredba Vlade br. 151/2003. (IX. 22.) o obaveznoj garanciji za pojedina trajna potrošna dobra)
*** (2003) 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról (Uredba Vlade br. 181/2003. (XI. 5.) o obaveznoj garanciji u vezi sa izgradnjom stambenih nekretnina)
*** (2004) 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról (Uredba Vlade br. 249/2004. (XIII. 27.) o obaveznoj garanciji za pojedine usluge opravke i održavanja)
*** (2020) 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VII
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 73
*** (1997) CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Zakon br. CLV. o zaštiti potrošača)
*** (2014-2018) Zakon o zaštiti potrošača. Službeni glasnik RS, br. 62/2014, 6/2016. - drugi zakon i 44/2018. - drugi zakon
Csécsy, A. (2010) A szerződések hibás teljesítése, szavatosság, jótállások, minőségi kifogások kezelése' (Izvršenje ugovora sa nedostatkom, odgovornost za materijalne nedostatke, garancija, rešavanja prigovora na kvalitet izvršenja ugovora). u: Szikora Veronika [ur.] Magyar fogyasztóvédelmi magánjog - európai kitekintéssel (Privatnopravna zaštita potrošača u Mađarskoj - s osvrtom na evropsko pravo), Debrecen: A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
Dudaš, A. (2011) O postupku usvajanja novog Građanskog zakonika Republike Mađarske. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 135, str. 293-311
Dudaš, A. (2014) O (konačno) novom Građanskom zakoniku Mađarske iz 2013. godine. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 147, str. 337-346
Hámori, A. (2017) A fogyasztó szavatossági és jótállási igénye (Zahtev potrošača po osnovu saobraznosti i garancije). Gazdaság és jog, br. 12., str. 21-23
Hámori, A. (2019) A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézésének szabályozása és gyakorlata' (Regulativa i praksa rešavanja zahteva potrošača po osnovu saobraznosti i garancije). Magyar Jog, br. 4., str. 212-219
Karanikić-Mirić, M. (2011) Usklađenost srpskog potrošačkog prava sa Direktivom 99/44/EZ o prodaji robe široke potrošnje i pratećim garancijama. u: Lilić Stevan [ur.] Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, knjiga: 1, str. 173-191
Karanikić-Mirić, M. (2010) Šta je novo u srpskom ugovornom (potrošačkom) pravu?. u: Lilić Stevan [ur.] Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije, Zbornik radova, Beograd: Pravni fakultet u Beogradu, knjiga: 5, str. 127-146
Nagy, É. (2014) A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén (Tradicionalna prava kupca-potrošača u slučaju izvršenja sa nedostatkom ugovora o prodaji pokretne stvari). doktorska disertacija odbranjena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Segedinu
Nikolić, Đ.L. (2018) Garancija i neke kontroverze u vezi sa uređenjem garancije u aktuelnom srpskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 81, str. 51-68
Salma, J. (2014) O kodifikacionom istorijatu mađarskog građanskog prava i o novom mađarskom Građanskom zakoniku. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 49-67
Vékás, L. (2000) A fogyasztói adásvételről szóló EK-irányelv és átültetése a magyar polgári jogba (Direktiva EZ o potrošačkoj kupoprodaji i njeno transponovanje u građansko pravo Mađarske). Magyar Jog, br. 11., str. 646-660
Vékás, L., ed. (2008) Szakértői Javaslat az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez (Stručni predlog za nacrt novog Građanskog zakonika). Budapest: Complex - Wolters Kluwer
Vékás, L., Gárdos, P., ed. (2014) Kommentár a Polgári Törvénykönyvhöz (Komentar Građanskog zakonika). Budapest: Complex - Wolters Kluwer
Vodinelić, V.V. (2012) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns54-29420
primljen: 17.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Promena poverioca ili novacija i zastarelost
Hiber Dragor

Anali Pravnog fak Beograd (2014)
O dejstvima modifikacije ugovora odložnim uslovom
Dabić Snežana

Anali Pravnog fak Beograd (2015)
On creditor's supplemental rights
Radović Vuk, i dr.

prikaži sve [29]