Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, br. 66, str. 257-274
Ekonomska analiza pojedinih rešenja iz Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamojasevic@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak
U ovom radu autor analizira pojedina nova rešenja iz Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova iz 2013. godine, za koja je tokom javne rasprave isticano da će doprineti povećanju efikasnosti rada sudova, pre svega, u vidu rasterećenja od prekobrojnih predmeta i sniženju troškova sudskog postupka. Akcenat se stavlja na tri pitanja: način sprovođenja postupka medijacije, izvršnost sporazuma zaključenog u postupku medijacije i troškovi medijacije. Cilj je ustanoviti da li su, i u kojoj meri, predviđanja o pozitivnim efektima budućeg Zakona, baziranog na spomenutom Nacrtu, utemeljena. Radi ostvarenja tog cilja, u radu se izlažu nalazi ekonomske teorije o spomenutim pitanjima, kao i rezultati empirijske studije o efikasnosti medijacije sprovedene u Odeljenju centra za medijaciju Osnovnog suda u Nišu. Bazični nalaz u pogledu efekata budućeg Zakona jeste da se ne može očekivati značajno poboljšanje efikasnosti postupka medijacije, samim tim, i parničnog postupka, uprkos činjenici da Nacrt sadrži pojedina inovativna rešenjau odnosu na rešenja iz važećeg Zakona o posredovanju - medijaciji.
Reference
*** (2013) Komentar članova Radne grupe povodom Radne verzije Zakona o posredovanju o rešavanju sporova od 5.8.2013. Dostupan na: http://www.partners-serbia.org/wp-content/uploads/2013/09/Komentar-%C4%8Dlanova-RG-na-radnu-verziju-Zak-o-Medijaciji-od-05-8-2013.pdf
*** (1999) Kinstreet Ltd v Balmargo Corporation Ltd. ADR.L.R. 07/23
*** Radna verzija Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova iz 2013. godine. Dostupna na: http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php
*** (2012) Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave RS o obrazovanju radne grupe za izradu radnog teksta Zakona o medijaciji. Broj: 119-00-9/2012-08 od 11.9. godine, h
*** (2013) Rešenje Ministarstva pravde i državne uprave RS o obrazovanju radne grupe za pripremu teksta radne verzije Zakona o posredovanju u rešavanju sporova. Broj: 119-01-00132/2013-01 od 10.6. godine, http://www.mpravde.gov.rs/files/Resenje%20posredovanje%20radna%20grupa.pdf
*** Tarifa o naknadama u postupku medijacije. http://www.medijacija.rs/cenovnik.html
*** (2005) Zakon o posredovanju - medijaciji. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (2005) Zakon o hipoteci. Sl. glasnik RS, br. 115
*** (2003) Direktiva 2002/8/ ES Saveta od 27. januara 2003. godine za poboljšanje pristupa pravdi u prekograničnim sporovima uspostavljanjem minimuma zajedničkih pravila o besplatnoj pravnoj pomoći za takve sporove
*** (2008) Direktiva 2008/52/ES Evropskog parlamenta i Saveta EU od 21. maja 2008. godine o određenim aspektima medijacije u građanskim i trgovinskim stvarima
*** Obrazloženje Predloga zakona o medijaciji Centra za medijaciju i Predlozi zakona o medijaciji – poređenje. nezvanični dokumenti
*** (2013) Obrazloženje (druge verzije] Nacrta zakona o posredovanju u rešavanju sporova iz 2013. godine. Dostupno na: http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php
Begović, B., Labus, M., Jovanović, A. (2008) Ekonomija za pravnike. Beograd: Pravni fakultet
Brown, J.G., Ayres, I. (1994) Economic Rationales for Mediation. Virginia Law Review, 80(2): 323
Cooter, R., Ulen, T. (2004) Law and economics. Boston-San Francisco-New York-London-Toronto-Sydney-Tokyo-Singapore-Madrid-Mexico City-Munich-Paris-: Pearson Addison-Wesley
Cornes, D. (2007) Commercial mediation: The impact of the courts. London: Sweet & Maxwell Limited, Reprinted from (2007) 73 Arbitration 12-19, [Electronic version]. Retrieved 28, January 2014, from http://www.mediatewithcornes.co.uk/CIArb%20Article%202007_1.pdf
Fisher, R., Ury, W. (2003) Getting to yes: Negotiating agreement without giving in. Random House Business Book, Second Edition by Fisher, Ury and Patton. [Electronic version]. Retrieved 27, January 2014, from http://6thfloor.pp.fi/fgv/gettingtoyes.pdf
Hardy, W. (2008) Mandatory mediation. [Electronic version]. Retrieved 1, February 2014, from http://willhardy.com.au/legal-essays/mandatory-mediation/view
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd: Izdavački centar Pravnog fakulteta Univerziteta
Labus, M.Z. (2006) Osnovi ekonomije. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Mack, K. (2003) Court referral to ADR: Criteria and research. NADRAC
Milutinović, Lj. (2006) Medijacija u Srbiji. Beograd: International Finance Corporation
Mojašević, A. (2014) Ekonomska analiza medijacije: teorijsko-empirijska studija. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Morek, R. (2013) Mandatory mediation in Italy: Reloaded. [Electronic version]. Retrieved 4, February 2014, from http://kluwermediationblog.com/2013/10/09/mandatory-mediation-in-italy-reloaded
Myerson, R.B., Satterthwaite, M.A. (1983) Efficient mechanisms for bilateral trading. Journal of Economic Theory, 29(2): 265-281
Myerson, R.B. (1986) Multistage Games with Communication. Econometrica, 54(2): 323
Quek, D. (2010) Mandatory Mediation: An Oxymoron?, Examining the Feasibility of Implementing a Court-Mandated Mediation Program. Cardozo Journal of Conflict Resolution, 11, 479-509
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1466257M
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka