Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 7 od 31  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 4, str. 128-141
Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici - mere zaštite i neki procesni aspekti postupka
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresascorac@jura.kg.ac.rs
Projekat:
The paper is the result of research on the project of the Faculty of Law of the University of Kragujevac: "Harmonization of the legal system of Serbia with the standards of the European Union", which is funded by the Faculty.

Ključne reči: mere zaštite od nasilja u porodici; postupak za zaštitu od nasilja u porodici; sudska praksa
Sažetak
Nasilje u porodici je rasprostranjen i duboko ukorenjen društveni problem. Sa ciljem zaustavljanja nasilja i sprečavanja daljeg ispoljavanja nasilja u porodici Porodični zakon propisuje mere zaštite, ali i poseban postupak za zaštitu od nasilja u porodici. Cilj rada je analiziranje nekih procesnih aspekata ovog postupka i izazova sa kojima se susreću sudovi, posebno u odnosu na pokretanje postupka, odnosno pravnoj prirodi tužbi za zaštitu od nasilja u porodici, naročitoj hitnosti postupka i odstupanjima od načela dispozicije, kao i merama za zaštitu od nasilja u porodici i kriterijumima kojima se rukovodi sud u postupku njihovog izricanja.
Reference
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku (Law on civil procedure). Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13 -odluka US, 74/13 -odluka US, 55/14, 87/18 i 18/20
*** (2005-2019) Krivični zakonik Republike Srbije (Criminal Code of the Republic of Serbia). Službeni glasnik RS, no. 85/05, 88/05 - ispr., 107/05 - ispr., 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16, 35/19
*** (2005-2015) Porodični zakon (Family law). Službeni glasnik RS, 18/05, 72/11 - dr. zakon and 6/15
Draškić, M. (2016) Komentar porodičnog zakona (Commentary on the Family Law). Beograd: Službeni glasnik
Draškić, M.M. (2008) Nasilje u porodici - prva presuda Vrhovnog suda Srbije (Domestic violence: The first verdict of the Supreme Court of Serbia). Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 2, str. 341-351
Milutinović, Lj. (2012) Nasilje u porodici (Domestic violence). Pravni informator, 15 (6), pp. 16-19
Panov, S. (2010) Porodično pravo (Family law). Beograd: Službeni glasnik
Petrušić, N., Konstantinović, V.S. (2010) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi Srbije (Family law protection from domestic violence in the judicial practice of Serbia). Beograd: Autonomni ženski centar
Petrušić, N. (2006) Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravu RS (Family law protection from domestic violence). u: Ponjavić, Z. [ur.] Novo porodično zakonodavstvo, Zbornik radova sa savetovanja, 16. i 17. oktobar, Pravni fakultet u Kragujevcu, 21
Ponjavić, V.Z. (2012) Odgovornost države za nasilje u porodici prema Konvenciji o ljudskim pravima (State responsibility for domestic violence under the Convention on Human Rights). u: Panov, S.; Janjić-Komar, M.; Škulić, M. [ur.] Nasilje u porodici - zbornik radova sa naučnog skupa (Domestic violence: A collection of papers from a scientific conference), Beograd
Ponjavić, Z., Vlašković, V. (2019) Porodično pravo (Family law). Beograd: Službeni glasnik
Ponjavić, Z., Palačković, D. (2012) Prekogranično odvođenje dece i porodično nasilje (Cross-border child abduction and domestic violence). u: Marković, G. [ur.] Prava djeteta i ravnopravnost polova - između normativnog i stvarnog - zbornik radova (Children's rights and gender equality: Between the normative and the real: A collection of papers), Pale -Istočno Sarajevo: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, 47-71
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Univerzitet Union, Pravni fakultet
Radaković, S. (2016) Tužba i presuda u postupku radi zaštite od nasilja u porodici po Porodičnom zakonu. Pravni informator, 19 (11), pp. 38-40
Stanković, G., Boranijašević, V. (2020) Građansko procesno pravo (Civil procedural law). Niš: Sven
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2104128C
primljen: 13.10.2021.
prihvaćen: 05.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka