Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 1, str. 114-136
Interventno zakonodavstvo na primeru Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarija@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Ključne reči: interventni zakoni; Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima; ponuda; prihvat; konverzija
Sažetak
Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima usvojen je po hitnom postupku sredinom 2019. godine s ciljem da se ex post facto pruži posebna pravna zaštita korisnicima dugoročnih stambenih kredita vezanih za tu stranu valutu. U ovom radu ukazuje se prvo na relativno novu pojavu "interventnog" menjanja ili usvajanja propisa zarad rešavanja pojedinačnih spornih društvenih situacija koje donosioci političkih odluka percipiraju kao akutan socijalni ili politički problem. Novousvojeni Zakon o konverziji spada u takve "interventne" propise. Stoga se potom u radu razmatraju određene odredbe novog zakona koje se loše uklapaju u zatečena pravila o zaključenju ugovora. Na kraju se prikazuje dosadašnja bankarska praksa zaključenja ugovora o konverziji koja se razvila na temelju ovog novog interventnog zakona.
Reference
Begović, B. (2016) Valutna klauzula - svrha, dileme i mogući ishodi. Pravo i privreda, vol. 54, br. 10-12, str. 24-53
Begović, B. (2017) Revizionizam na delu - nastavak sage o valutnoj klauzuli. Pravni život, br. 11
Begović, B. (2019) Trijumf ideje nad razumom: pravnoekonomski komentar pravnog shvatanja Vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 430-457
Begović, B., Ilić, N. (2017) Korak napred, četiri koraka nazad - Vrhovni kasacioni sud još jednom o valutnoj klauzuli. Pravo i privreda, vol. 55, br. 10-12, str. 7-25
Begović, B., Ilić, N. (2017) Poreklo zablude o svrsi valutne klauzule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 2, str. 26-42
Draškić, M. (1983) Pregovori. u: Blagojević Borislav T; Krulj Vrleta [ur.] Komentar Zakona o obligacionim odnosima, Beograd: Savremena administracija, Knjiga I, Član 30
Ilić, N. (2019) Krediti indeksirani švajcarskim francima i investiciona arbitraža - slučaj republike Srbije. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 505-520
Jovanović, M. (2019) Analizapravnih i ekonomskih aspekata stava Vrhovnog kasacionog suda o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 491-504
Karanikić-Mirić, M. (2015) Ugovorena forma ugovora o otuđenju nepokretnosti. Srpska politička misao, 48(2): 313-339
Karanikić-Mirić, M. (2017) Uticaj Direktive o pravima potrošača na srpsko potrošačko pravo. Pravo i privreda, vol. 55, br. 7-9, str. 570-588
Karanikić-Mirić, M. (2016) Šteta usled neželjenog rođenja i neželjenog života - osvrt na Zojin zakon. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 105-131
Lacey, N. (2019) Populism and the rule of law. Annual Review of Law and Social Science, Volume 15
Orlić, M.V. (1993) Zaključenje ugovora. Beograd: Institut za uporedno pravo
Poznić, B., Rakić-Vodinelić, V. (2015) Građansko procesno pravo. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Slijepčević, D. (2016) Primena valutne klauzule i promenljive kamatne stope u ugovoru o kreditu. Bilten sudske prakse privrednih sudova, br. 4
Vodinelić, V.V. (2017) Građansko pravo - uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Živković, M. (2019) Kratka pravna analiza Pravnog shvatanja VKS o punovažnosti valutne klauzule kod ugovora o kreditu u švajcarskim francima i konverziji. Pravo i privreda, vol. 57, br. 4-6, str. 458-490
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2001114K
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka