Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 2, str. 78-93
Reosiguranje - suština, domašaj i značaj
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresanataly@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Ugovor o reosiguranju; Izravnanje rizika; Trgovački posao; Međunarodni posao; Novi Zakon o osiguranju
Sažetak
Reosiguranje - bar kada je reč o srpskom pravu - predstavlja institut Prava osiguranja o kome se nedovoljno zna. To ne treba da čudi budući da je reč o ugovoru koji tradicionalno nije uređen u delu građanskog zakonika ili zakona o ugovoru o osiguranju. Diskutabilna su, dakle, sva obeležja ugovora o reosiguranju: počev od definicije preko bitnih elemenata do toga kako se ispoljava načelo savesnosti u ovoj specifičnoj oblasti poslovnog prometa. Stoga je autorka tako koncipirala rad da, najpre, definiše ugovor o reosiguranju i objašnjava poziciju reosiguranja u sistemu osiguranja. Naglašeno je da se ugovor o reosiguranju nadovezuje na ugovor o osiguranju, čime se omogućava dalji transfer rizika. U pitanjuje poslovnopravni ugovor, zaključen između stručnjaka za osiguranje; često sa međunarodnim obeležjem; koji u velikom broju slučajeva zaslužuje kvalifikativ adhezionog ugovora; aleatoran i dvostrano obavezan ugovor; čije se prestacije izvršavaju trajno, itd. Značaj reosiguranja u sistemu osiguranja raščlanjen je na tri komponente: povećanje kapaciteta tržišta osiguranja, garancija ispunjenja preuzetih obaveza osiguravača i regulatorni učinak na osiguranje. Autorka zaključuje da je ugovor o reosiguranju tipičan poslovnopravni ugovor, redigovan od strane stručnjaka za (re)osiguranje, koji počiva na uvažavanju zajednice interesa osiguravača i reosiguravača. Isti može vršiti ciljnu funkciju samo ako se obe strane ponašaju u skladu s pravilima o upravljanju rizikom, odgovorno i savesno.
Reference
*** (2014) Zakon o osiguranju – novi ZO. Službeni glasnik RS, br. 139/14, čl. 2
*** (2004/2009) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04, 61/05, 85/05, 101/07 i 107/09, čl. 2
*** (1978/1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 31/93, dalje: ZOO, čl. 142, st. 1
Abramowsky, A. (2012) Reinsurance: The Silent Regulator?. College of Law Faculty Scholarship, 3-4; 62
Bonnard, J. (2012) Droit des assurances. Paris: LexisNexis, 4 Édition, 74
Carter, R., Lucas, L., Ralph, N. (2000) Reinsurance. Reactions Publishing Group, 4nd Edition, 5
Clarke, D.T. Reinsurance issues in Canada: Aggregation and follow the terms. 3
Đurđević, M. (2009) Opšti uslovi ugovora i zaštita potrošača / Od caveat emptor do caveat venditor. Kragujevac, 254
Goldrein, I., Merkin, R. (2003) Insurance disputes. London-Hong Kong: L.L.P, 684
Groutel, H., Laduc, F., Pierre, P., Asselain, M. (2008) Traité du contrat d'assurance terrestre. Paris: LexisNexis, 24
Hagopian, M. (1995) Reassurance. Revue Generale des Assurances Terestres, 1, 191
Heisss, H., ur. (2012) Insurance contract law between business law and consumer protection. Zurich-St. Gallen: DIKE, General Report, Helmut Heiss, 10
Jankovec, I.I. (1967) Ugovor o reosiguranju. Beograd: Institut za uporedno pravo
Jovanović, S. (2004) Višestruko osiguranje, saosiguranje i reosiguranje u svetlu postojećih zakonskih propisa. u: Privreda i pravo osiguranja u tranziciji, Udruženje za pravo osiguranja, Palić, 222
Jovanović, S. (2003) Neki aspekti delatnosti reosiguranja i ugovora o reosiguranju. Evropska revija za osiguranje, 3-4, 23
Lambert-Faivre, Y., Leveneur, L. (2011) Droit des assurances. Paris: Dalloz, str. 526-542
Mendelowitz, M. (2003) Reinsurance: The right honourable Lord justice. u: Ian Goldrein Mance, Merkin Robert [ur.] Insurance Disputes, London Hong Kong: LLP, Second Edition, 684
Padfield, A. (2012) Insurance claims. Kent: Bloomsburry Professional, Third Edition, 271-280
Pfeiffer, C. (1999) Einführung in die Rückversicherung. Wiesbaden, 3-15
Picard, M., Besson, A. (1965) Nature et caractere da la reassurance. Revue Generale des Assurance Terestres, 147
Robert, J.H. (2002) Understanding insurance law. 3 edition, 1059
Staring, G.S. The law of reinsurance. Section 1:3, 45
Šulejić, P.Ž. (2005) Pravo osiguranja. Beograd: Pravni fakultet
Tomić, Z.R., Petrović-Tomić, N. (2013) Narušavanja konkurencije u osiguranju restriktivnim sporazumima. Pravo i privreda, vol. 50, br. 7-9, str. 13-51
Turgne, F. (2007) L'arbitrage en matiere d'Assurance et de Reassurance. Economica, Paris, 379-386
Wandt, M. (2010) Versicherungsrecht. Koln: Carl Heymanns Verlag, 5. Auflage, 16–17
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1502078P
objavljen u SCIndeksu: 27.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka