Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
2017, br. 18, str. 107-117
Konzervacija papirnog novca iz legata Đorđa Novakovića u Muzeju grada Beograda
aMuzej grada Beograda, Beograd
bArhiv Jugoslavije, Beograd

e-adresajelena.vasic@mgb.org.rs, svetlana.ivovic@gmail.com
Ključne reči: legat; muzej; papirne novčanice; oštećenja; konzervacija; restauracija; dinar
Sažetak
U radu je ukazano na osnovne aspekte oštećenja papirnih novčanica i na konzervatorske metode koje su primenjene na Legatu Đorđa Novakovića. Predstavljeno je sistematsko planiranje čuvanja, zaštite i restauracije papirnih novčanica iz 19. i 20. veka, koje su pohranjene od 1969. godine u Muzeju grada Beograda. Stabilnost papirnih novčanica zavisi od upotrebljenih sirovina za njihovu izradu i načina izrade što određuje njihov kvalitet, kao i od uslova skladištenja. Kako je reč o značajnoj zbirci posebnih kulturno-istorijskih vrednosti prilikom konzervatorsko-restauratorskih intervencija posebno je trebalo voditi računa o istorijskom, estetskom i fizičkom integritetu predmeta. U cilju preventivne zaštite urađeno je skeniranje novčanica. U radu je dat pregled konzervatorskih metoda koje su primenjene, dezinfekcija koja je urađena u Narodnoj biblioteci Srbije. Nakon toga se pristupilo temeljnom suvom čišćenju, pranju i neutralizaciji, otklonjene su mrlje, otisci prstiju i druge komponente nečistoća koje degradiraju papir. Kompletno restauriranje papirnog novca treba izbegavati, tako da smo se prilikom rada držali principa da je najbolje uzdržavati se od primene bilo kakvih mera koje nisu neophodne.
Reference
*** (2000) Directive 2000/54/EC: Biological agents at work / Direktiva 2000/54/ ES - o zaštiti radnika od rizika izlaganja biološkim agensima na poslu. European Parliament, [online], 18 September, Available trough https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/77
*** (2012) Smernice za kulturno nasleđe - tehnički instrumenti za zaštitu i upravljanje nasleđem. JP - EU/CoE Support to the Promotion of Cultural Diversity (PCDK), [internet] dostupno na https://rm.coe. int/16806ae667 [23. 6. 2016]
*** Slikarstvo - Tehnologija i tehnike slikanja / Painting: Technology-and-techniques-of-painting. [internet], dostupno na https://www. scribd.com/doc/24619973/ [23. 6. 2016]
*** Cesare Brandi. Wikipedia: The Free encyclopedia [online], Available trough https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Brandi [23. 6. 2016]
Cappitelli, F., Sorlini, C. (2010) Paper and manuscripts. u: Mitchell R.; McNamara C.J. [ur.] Cultural Heritage Microbiology: Fundamental Studies in Conservation Science, Washington DC: ASM Pres, 50
Crnobrnja, A. (2004) Novac kraljevine Jugoslavije 1918-1941. u: Novac u Beogradu kroz vekove, Beograd: Muzej grada Beograda, 99
Dušanić, S. (1948) Prvi srpski asignat. Glasnik Srpske pravoslavne crkve, Beograd, god. 29, 9-12 ( 146-151
Hadži-Pešić, J. (1995) Novac Srbije 1868-1918. Beograd: Narodna banka Jugoslavije
Hadži-Pešić, J. (1996) Novac kraljevine Jugoslavije 1918-1941. Beograd: Narodna banka Jugoslavije
Kocić, K., Mladićević, Ž. (2012) Konzervacija i restauracija štampanog materijala u Narodnoj biblioteci Srbije. [internet], dostupno na http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/gb18/kocic-mladicevic-konzervacija.pdf. [23. 6. 2016]
Komazec, S., Ristić, Ž. (2012) Monetarna ekonomija i bankarski menadžment. Beograd: EtnoStil
Kondić, V. (1970) Papirni novac iz zbirke Đorđa Novakovića. Beograd: Muzej grada
Kovačev, D. (2002) Asignati srpske Vojvodine - naš prvi papirni novac. Dinar, Beograd, 19, 40-43
Petrović, R. (2015) Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe. Beograd: Društvo konzervatora Srbije
Prodanović, M. (2003/2004) Kako čitati novčanice. [internet], dostu-pno na http://bif.rs/2014/07/mileta-prodanovic-kako-citati-novcanice/ i https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=971 [5. 2. 2016.]
Radosavljević, V. (1986) Zaštita i čuvanje bibliotečke i arhivske građe. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Šojić, M., Hinić, B. (2014) 130 godina Narodne banke Srbije 1884-2014. Bankarstvo, vol. 43, br. 3, str. 138-151
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/nasledje1718107V
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka