Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 27  
Back povratak na rezultate
2021, br. 53, str. 22-35
Primena secesijskih dekorativnih elemenata u stambenoj arhitekturi Beograda s početka 20. veka
aUniverzitet Singidunum, Fakultet za medije i komunikacije - FMK, Beograd, Srbija
bAkademija Srpske Pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, Visoka škola, Beograd

e-adresaangelina.milosavljevic@fmk.edu.rs, t.stefanovic@yahoo.com
Projekat:
Modernizacija zapadnog Balkana (MPNTR - 177009)

Ključne reči: Beograd; secesija; arhitektura; ulična pročelja; dekorativna obrada
Sažetak
U beogradskoj arhitekturi s početka 20. veka bila je primetna tendencija ka modernizaciji graditeljskog izraza, koja se pretežno iskazivala kroz usvajanje stilskih normi bečke secesije. Ona je bila nosilac reformskih snaga koje su, na tekovinama bečkih secesijskih uzora u arhitekturi, kulturi i umetnosti, bile uključene u ukupne procese modernizacije u tadašnjoj Kraljevini Srbiji. U ovim procesima ogledaju se kulturne težnje srpske sredine da se pokaže njen kosmopolitski duh, kao i potreba da se istoristički graditeljski fond, nastao na akademskim i nacionalnim uzorima, oplemeni i dopuni savremenim, modernijim, elementima. U arhitekturi prestonice, secesija je na izvestan način povezivala i mirila ove dve tendencije. Tek se za manji broj zgrada može reći da su komponovane u dominantnom secesijskom ključu, sa osnovnim odlikama rastvaranja i negiranja ranijih klasičnih simetričnih kompozicionih shema, stroge horizontalne i trodelne ili petodelne vertikalne podele zidnih platana, sa rizalitima i zatvorenim fasadnim površinama, na kojima se ističu istureni podeoni i krovni venci, pilastri i profilisani okviri portala i prozora. Dekorativne sheme secesije uvođene su u beogradsku arhitekturu postepeno, kao autentični nosilac novog dekorativnog programa koji su činili i tipski i originalni floralni, zoomorfni i geometrijski ornamenti, kao zamena klasičnog repertoara. Ovo je bilo posebno izraženo u stambenoj arhitekturi, koja je bila nosilac secesijskih ideja. Stoga je jedan od glavnih ciljeva ovog rada da protumači ulogu secesije u spoljašnjem izrazu beogradske stambene arhitekture početkom 20. veka i prikaže njene manje poznate primere.
Reference
*** (2019) Restoring Art Nouveau: Architectural Decoration in the Danube Region. Budapest: Museum of Applied Arts
Adams, S. (2004) The Art of the Pre-Raphaelites. Wigston: Silverdale Books
Aladžić, V., Duranci, B., Grlica, M. (2002) Secesija u Subotici. Subotica: Književna zajednica
Ambrozić, K. (1962) Paviljon Srbije na Međunarodnoj izložbi u Rimu 1911. godine. Zbornik radova Narodnog muzeja, III, str. 237-266
Andrić, D.D. (2019) International course of the Serbian architectural Art Nouveau: Belgrade and Central Serbia. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, 47, str. 197-208
Benevolo, L. (1997) Doprinos Francuske - Ogist Pere i Toni Garnije. u: Perović M. R. [ur.] Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova - koreni modernizma, Beograd: Idea, Knjiga I, str. 447-464
Blagojević-Roter, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka. Beograd: Orion art
Čolić, N., Nedović-Budić, Z. (2019) Uloga nasleđa socijalističke prakse planiranja urbanog razvoja u očuvanju i promociji normativnog javnog interesa u Srbiji. u: Dimitrijević-Marković S. [ur.] Kulturno nasleđe - rizici i perspektive, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 161-171
Dabižić, A. (2017) Secesija u starom jezgru Zemuna. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Duranci, B. (1985) Mađarska varijanta secesije u Vojvodini. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 61-71
Duranci, B. (2005) Arhitektura secesije u Vojvodini. Subotica: Grafoprodukt
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914. Muzej grada Beograda, iz Arhive Građevinskog odbora
Đurić-Zamolo, D. (2009) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1996) Građa za proučavanje dela žena arhitekata sa Beogradskog univerziteta generacije 1896-1940. godine. PINUS zapisi, Beograd, 5, za štampu priredio i predgovor i pogovor napisao dr Aleksandar Kadijević
Đurić-Zamolo, D. (1981) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda
Gordić, G. (1966) Arhitektonsko nasleđe grada Beograda. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, knj. 2
Gordić, M. (1996) Zgrada Ministarstva prosvete. Beograd: Vukova zadužbina
Huber, A. (2019) Architectural Surfaces and Plaster Façades around and after 1900 in Austria. u: Papp G. G. [ur.] Restoring Art Nouveau. Architectural Decoration in the Danube Region, Budapest: Museum of Applied Arts, pp. 57-68
Jakovljević, Z. (1992) Fasadna skulptura u Beogradu - problemi zaštite. Glasnik Društva konzervatora Srbije, 16, 178-182
Janjušević, B. (2014) Nastanak i razvoj stambenih palata i vila u Vojvodini oblikovanih u stilu secesije krajem XIX i početkom XX veka. Novi Sad: Fondacija akademika Bogumila Hrabaka za publikovanje doktorskih disertacija
Jevtović, A. (2019) Spomenik kulture kao resurs svakodnevice na primeru Robnog magazina u Beogradu. Kultura, br. 164, str. 352-368
Jovanović, M. (2001) Francuski arhitekt Eksper i 'ar deko' u Beogradu. Nasleđe, br. 3, str. 67-84
Kadijević, A. (2004) Dva toka srpskog arhitektonskog ar-nuvoa - internacionalni i nacionalni. Nasleđe, br. 5, str. 53-70
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga, drugo izdanje
Kadijević, A. (2010) O karakteru i zapostavljenim temama istoriografije novije arhitekture Beograda. u: Živković N., Dimitrijević-Marković S. [ur.] Očuvanje graditeljskog nasleđa - stvarno i moguće, zbornik radova, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 57-64
Lahor, J. (2012) Art Nouveau. New York: Parkstone Press Ltd
Lazić, G. (2011) Secesija u srpskoj arhitekturi. Beograd: Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Lazić, L. (2009) Secesija u Novom Sadu. Novi Sad: Muzej grada Novog Sada
Majstorović, V. (2016) Secesija u arhitekturi Zrenjanina. Zrenjanin: Zavod za zaštitu spomenika kulture
Maksimović, B. (1983) Ideje i stvarnost urbanizma Beograda 1830-1941. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Manević, Z. (1972) Novija srpska arhitektura. u: Kovačević Vuka, Gordić Gordana [ur.] Jugoslovneska umetnost XX veka - srpska arhitektura 1990-1970, Beograd: Muzej savremene umetnosti, 7-38
Marković, P.J. (1992) Beograd i Evropa, 1918-1941 - evropski uticaji na proces modernizacije Beograda. Beograd: Savremena administracija
Medaković, D. (2000) Likovne umetnosti na prelomu dva veka. u: Istorija srpskog naroda, Beograd: Srpska književna zadruga, knj.VI, tom 2, str. 414-461
Moravanszky, A. (1998) Competing visions: Aesthetic invention and social imagination in central European architecture, 1867-1918. Cambridge (Massachusetts)-London (England): Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press
Nestorović, B. (2006) Arhitektura Srbije u XIX veku. Beograd: Art Press
Pavlović, M. (2017) Nikola Nestorović. Beograd: Orion Art
Pavlović-Lončarski, V. (1999) Prilog proučavanju dela arhitekte Stojana Titelbaha u Beogradu. Nasleđe, br. 2, str. 25-31
Pavlović-Lončarski, V. (2005) Mali pijac na Savi krajem XIX i početkom XX veka. Nasleđe, br. 6, str. 107-118
Pevsner, N. (2005) Izvori moderne arhitekture i dizajna. Beograd: Građevinska knjiga
Prettejohn, E. (2005) Beauty & Art 1750-2000. Oxford: Oxford University Press
Prosen, M. (2020) Defining a Style: Applied Art and Architectural Design in the Serbian Architecture. u: Prosen M. S., Mišić [ur.] Proceedings of The First International Conference SmartArt - Art and Science Applied. From Inspiration to Interaction, Belgrade, Fakultet primenjenih umetnosti, Belgrade: Fakultet primenjenih umetnosti, str. 33-55
Prosen, M. (2014) Ar deko u srpskoj arhitekturi. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Filozofski fakultet, (doktorska disertacija)
Radovanović, D. (1986) Secesijske kovine na fasadama Beograda. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 22, str. 283-313
Roter-Blagojević, M., Nikolić, M. (2010) Od klasicizma do secesije - stilske transformacije arhitekture u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka. Nasleđe, br. 11, str. 209-216
Roter-Blagojević, M., Đukanović, L. (2020) Modernizacija stambene izgradnje prve polovine 20. veka u Beogradu - transformacija prostornog koncepta, konstrukcije i materijalizacije višespratnih višeporodičnih zgrada. Arhitektura i urbanizam, br. 51, str. 46-71
Roter-Blagojević, M. (1997) Nastava arhitekture na višim i visokoškolskim ustanovama u Beogradu tokom 19. i početkom 20. veka - uticaj stranih i domaćih graditelja. Godišnjak grada Beograda, 44: 125-168
Rožman, M. (2017) Vizuelna kultura i privatni identitet porodice Buli. Beograd: Zadužbina Andrejević
Sembach, K.-J. (2007) Art Nouveau: Utopia: Reconciling the Irreconcilable. Köln: Tachen Gmbh
Sikimić, Đ. (1965) Fasadna skulptura u Beogradu. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Sikošek, M., Banković, A. (2018) Secesija - sloboda stvaranja. Beograd: Muzej grada Beograda
Stefanović, T. (2006) Arhitektura hotela 'Kren' u Čačku. Zbornik radova Narodnog muzeja, Čačak, XXXVI, 119-142
Škalamera, Ž. (1967) Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914. Zbornik za likovne umetnosti Matica srpska, 3: 313-340
Škalamera, Ž. (1985) Secesija u srpskoj arhitekturi. Zbornik Narodnog muzeja, Beograd, XII-2, 7-13
Šorske, K.E. (1998) 'Fin-de-siecle' u Beču - politika i kultura. Beograd: Geopoetika
Šterner, G. (1975) Jugendstil - umetnički oblici između individualizma i širokih masa. Beograd: Jugoslavija
Vasiljević, B. (2018) Otkriveni ornamenti na zgradi iz 1910. godine. Politika, 11.10.2018, http://www.politika.co.rs/sr/clanak/413059/Beograd/Otkriveni-ornamenti-nazgradi-iz-1910-godine, poslednji put pristupljeno 31.01.2021
Warren, R. (2018) Art Nouveau and the Classical Tradition. London: Bloomsberry Publishing
Wood, G. (2000) Art Nouveau and the Erotic. New York: Harry N. Abrams Inc
Zembah, K.-J. (1997) Art Nouveau. u: Perović M. R. [ur.] Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova - koreni modernizma, Beograd: Idea, Knjiga I, str. 393-399
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/a-u0-31240
primljen: 15.03.2021.
prihvaćen: 15.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka