Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 14  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 64, br. 1-2, str. 75-81
Hranljiva vrednost krmnih smeša za ishranu goveda na teritoriji Republike Srbije
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
bPoljoprivredni fakultet, Zavod za stočarstvo, Osijek, Hrvatska
Sažetak
Tokom petogodišnjeg perioda (2005 - 2009) u Laboratoriji Katedre za ishranu i botaniku analizirano je 22 uzorka smeša sa teritorije Srbije, namenjenih za ishranu dve kategorije goveda (junadi u tovu I i krava muzara sa preko 20 litara mleka). Analiza je izvršena standardnim metodama, a dobijeni rezultati poređeni su sa uslovima kvaliteta smeša propisanih Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje (Sl. list SRJ br. 20/00 i 38/01). Intenzivni uzgoj goveda podrazumeva upotrebu koncentrovanih smeša za sve kategorije koje su prilagođene, njihovoj starosnoj dobi i nameni. Smeše su proizvodi industrije hrane za životinje, dobijeni utvrđenim tehnološkim postupkom upotrebom odgovarajućih sirovina. Neodgovarajući kvalitet sirovina uzrokuje probleme u pogledu kvaliteta finalnih proizvoda, tako da se striktnim pridržavanjem utvrđenih receptura ne postiže uvek i zadovoljavajući kvalitet smeša. Sve ovo nameće potrebu konstantnog praćenja hranljive vrednosti smeša, a time i kvaliteta. Na osnovu analize prisustva osnovnih hranljivih materija nisu ustanovljena značajnija odstupanja u odnosu na propisanu količinu hranljivih materija, tako da se upotrebom ispitivanih smeša u ishrani odgovarajučih kategorija goveda mogu očekivati zadovoljavajući proizvodni rezultati.
Reference
*** (1987) Tables AEC, recommendations for animal nutrition. Paris: Rhone Poulene
*** (1993) Sampling feed for analysis. AS-1064
*** (2000-2001) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje. Službeni list SR Jugoslavije, br. 20/00 i 38/01
*** (1987) Pravilnik o metodama uzimanja uzoraka i metodama fizičkih, hemijskih i mikrobioloških analiza stočne hrane. Službeni list SFRJ, br 15
*** (2001) Određivanje sadržaja azota i izračunavanje sadržaja proteina (volumetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 5983/2001
*** (2002) Određivanje sadržaja sirovog pepela (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 5984/2002
*** (2001) Određivanje sadržaja masti (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 6492/2001
*** (2001) Određivanje sadržaja vlage (gravimetrijski). Institut za standardizaciju Srbije, SRPS ISO 6496/2001
*** DM1 Određivanje sadržaja celuloze - dokumentovana akreditovana metoda Laboratorije Katedre za ishranu i botaniku
Association of Official Analytical Chemistry (1990) Official methods of analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC, Thirteenth Edition
Bengin, D., Katić, I., Pupavac, S., Kosić, M., Protić, N. (2008) Kvalitet i mikrobiološka ispravnost hraniva i krmnih smeša u 2007. godini. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, vol. 14, br. 3-4, str. 19-24
Grubić, G.A., Adamović, M. (2003) Ishrana visoko produktivnih krava. Beograd: Institut PKB Agroekonomik
National Research Council (2001) Nutrient requirements of domestic animals: Nutrient requirements of dairy cattle. Washington, DC: National Academy Press, 7th rev. ed
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.2298/VETGL1002075S
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.