Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 40, br. 1, str. 75-89
Narcizam i tugovanje
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija

e-adresaadimitri@f.bg.ac.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 149018D: Psihološki problemi u kontekstu društvenih promena

Ključne reči: narcizam; tugovanje; intersubjektivnost; subjektivno vreme; mentalna bol
Sažetak
Rad je posvećen konceptualnim, razvojnim i kliničkim razgraničenjima implicitno sadržanim u psihoanalitičkim shvatanjima narcizma i tugovanja. Ova shvatanja diskutuju su u hronološkom rasponu od Frojdovih osnovnih radova na ove teme, preko Vinikotovih i Kohutovih načela, sve do savremenih relacionih i intersubjektivnih psihoanalitičkih teorija. Razlika između narcizma i tugovanja u ovom radu prati se na tri nivoa: 1) preko distinkcije između narcizma kao stanja stopljenosti s drugim koji predstavlja samo objekt želja i tugovanja kao stanja u kojem se priznaje da je drugi izdvojeni subjekt sa sopstvenom inicijativom; posebno se ističu kliničke implikacije ove distinkcije, pre svega za transferna ispoljavanja u psihoterapijskom radu; 2) kroz razmatranje doživljaja subjektivnog vremena, gde je za osobe narcističke (ili pregenitalne, preedipalne) strukture tipično to da teško projektuju budućnost, odlažu zadovoljstvo i uviđaju razlike među generacijama, dok razvojno savršenije strukture pored kapaciteta za tugovanje pokazuju i kapacitet da vreme doživljavaju linearno, ne funkcionišu samo u 'ovde i sada', mogu da se suoče sa sopstvenom prolaznošću i smrtnošću; 3) putem poređenja reakcija na fenomen mentalne boli: tugovanje je njime definisano, a narcizam predstavlja jedan od načina na koji ga ljudi izbegavaju; povećanje kapaciteta za podnošenje mentalne boli predstavlja jedan od pokazatelja razvojnog ili terapijskog napretka i stoji u osnovi kreativnih procesa.
Reference
Bendžamin, Dž. Prva veza. u: Mirić J., Dimitrijević A. [ur.] Afektivno vezivanje, eksperimentalni i klinički pristupi, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 251-86
Benjamin, J. (1988) The bonds of love: Psychoanalysis, feminism, & the problem of domination. New York: Pantheon
Black, S.A., O'Neill, E. (1999) Beyond mourning and tragedy. New Haven - London: Yale University press
Blos, P. (1979) Adolescent passage. New York: International University Press, Developmental Issues
Bradley, A.C. (1978) Shakespearean tragedy. The Macmillan Press
de Rougemont, D. Mitovi o ljubavi. Beograd: Književne novine
Dimitrijevic, A. (2006) Autobiographical writing as a form of psychotherapy: The case of Eugene O'Neill. u: Auto/Biography and mediation, Majnc, Nemačka, 26-29.07
Dimitrijević, A. (2006) Freud's requiem: Mourning, memory, and the invisible history of a summer walk. American Imago, vol. 63, br. 4, str. 513-519
Dimitrijević, A. (2007) Psihoanalitička shvatanja (inter)subjektivnosti - koncepti mentalizacije i afektivnog vezivanja. u: Hanak N., Dimitrijević A. [ur.] Afektivno vezivanje - teorija, istraživanja, psihoterapija, Beograd: FASPER, str. 241-59
Dimitrijević, A. (2008) Istorijski koreni i konceptualni okviri relacione psihoanalize. u: Erić Lj. [ur.] Psihodinamička psihijatrija, Beograd: Službeni glasnik
Dimitrijević, A. (2003) Začeci formiranja selfa u najranijem periodu razvoja:Psihodinamitski pristup. Beograd, magistarski rad
Feder, S., Mahler, G. (2004) A life in crisis. New Haven - London: Yale University Press
Freud, S. (1915) On transience. Standard Edition
Freud, S. (1914) On narcissism: An introduction. London: Hogarth, 14, 1953-1974
Freud, S. (1920) Beyond the pleasure principle. London: Hogarth
Freud, S. (1915) The Unconscious. Standard Edition
Freud, S. (1917) Mourning and melancholia. u: Strachey J. [ur.] Standard edition of the coomplete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth, vol. 14, str. 237-258
Gadamer, H.-G. (1996) The enigma of health. Stanford University Press
Heidegger, M. (1985) Bitak i vrijeme. Zagreb: Naprijed
Hinshelwood, R.D. (1989) A dictionary of Kleinian thought. London: Free Association Books
Hol, K., Lindzi, G. (1983) Frojdova klasična psihoanalitička teorija. u: Teorije ličnosti, Beograd: Nolit, str. 53-88
Inhelder, B., Pijaže, Ž. (1996) Mišljenje u adolescenata. u: Ivić Ivan i Milinković M. [ur.] Intelektualni razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 61-75
Jevremović, P. (1996) Psihoanaliza između krivice i tragizma Hajnca Kohuta. u: Kohut H. [ur.] Psihoanaliza između krivice i tragizma, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 333-59
Jevremović, P. (1998) Duša i smrt. u: Psihoanaliza i ontologija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 15-23
Kleinbard, D. (1993) The beginning of terror: A psychological study of Rainer Maria rilke's life and work. New York: New York University Press
Kohut, H., Seitz, F. (1950-1978) Models and theories in psychoanalysis. u: Ornstein P.H. [ur.] The Search for the Self. Selected Writings of Heinz Kohut, International Universities Press, 337- 74, vol. 1
Kohut, H. (1999) Oblici i preobražaji narcizma. u: Psihoanaliza između krivice i tragizma, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kohut, H. (1999) Razmišljanja o narcizmu i narcističkom besu. u: Psihoanaliza između krivice i tragizma, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kohut, H. (1999) Četiri osnovna pojma psihologije selfa. u: Psihoanaliza između krivice i tragizma, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kohut, H. (1999) O hrabrosti. u: Psihoanaliza između krivice i tragizma, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 171-206
Kohut, H. (1971) The analysis of the Self. New York: International University Press
Kristeva, J. (1996) Julia Kristeva interviews. New York: Columbia University Press
Kristeva, J. (2001) Melanie Klein. New York: Columbia University Press
Mitchell, D.T., Snyder, S.L. (2000) Narrative prosthesis: Disability and the dependencies of discourse. Ann Arbor: The University of Michigan Press
Mladenović, J. (2007) Vizija sopstvene budućnosti mladih i spremnost da se ona ostvari - koncept 'sna' Danijela Levinsona. Beograd: Odeljenje za psihologiju Filozofskog fakulteta, Diplomski rad
Moris, D.B. (2008) Bolest i kultura u postmodernom dobu. Beograd: Clio
Vernan, Ž.P. (1995) Hromi tiranin: Od Edipa do Perijandra. u: Vernan Ž.P., Vidal-Nake P. [ur.] Mit i tragedija u antičkoj Grčkoj, Sremski Karlovci - Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, tom 2
Vlajković, J.V. (1990) Teorija i praksa mentalne higijene. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
von Unwerth, M. (2005) Freud's requiem. Mourning, memory, and the invisible history of a summer walk. New York: Riverhead Books
Winnicott, D.W. (1965) The capacity to be alone. u: The maturational process and the facilitating environment, studies in the theory of emotional development, London - New York: Karnac, str. 29-36
Winnicott, D.W. (1971) The use of an object and relating through identifications. u: Winnicott D.W. [ur.] Playing and reality, London, itd: Tavistock Publications
Winnicott, D.W. (1965) Ego distortion in terms of true and false self. u: The maturational process and the facilitating environment, studies in the Theory of emotional development, London: Karnac, str. 140-52
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživački članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka